is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Ontwikkeling, ontspanning en Sociale uelzolging mn het iMalinepeMoneel

DOOR Mr. M. W. MOUTON, Luitenant ter zee der le klasse 1. Inleiding

ij den opbouw van een goede Marine dient men niet alleen te zorgen voor voldoende en uitstekend materieel en voor een overmaat van door-en-door geoefend personeel, maar heeft

men ook zijn aandacht te besteden aan het opbouwen en in stand houden van een uitmuntenden geest onder dit personeel.

Onder een goeden geest moet o.m. verstaan worden: liefde voor de zaak, welke men dient, arbeidsvreugde, kameraadschap en respect voor ondergeschikten, gelijken en superieuren, offervaardigheid en tevredenheid, ook onder minder prettige omstandigheden.

Men moet natuurlijk van een goede basis uitgaan door een scherpe selectie bij aanneming van personeel toe te passen en verder niet te zuinig zijn met ontslag, wanneer blijkt, dat men zich bij de keuze vergist heeft.

Bovengenoemde eigenschappen moeten nu worden onderhouden en verder worden aangekweekt door:

a. een goed voorbeeld te geven;

b. het personeel te overtuigen van de noodzaak van een weermacht en hen te doen meeleven met oefeningen en manoeuvres door hen telkenmale den opzet uit te leggen;

c. het aankweken van team-spirit, zoowel van de Marine als geheel naar buiten, als ook tusschen de schepen onderling, de divisies op een schip, tusschen de bakken, torenbemanningen enz.;

d. een goede arbeidsindeeling en het opbouwen van verantwoordelijkheidsgevoel door het paaisysteem;

e. een juiste en tactvolle, op menschenkennis en begrijpen gebaseerde omgang van superieuren met ondergeschikten, waarbij vooral de divisie-chef als geestelijke vader een belangrijke rol vervult;

f. het leeren van orde en tucht, zooals dat omschreven is in art. 1 van de baksorder, waarbij men speciaal op de volgorde van de daar genoemde middelen moet letten; het harden van het personeel, waarbij punt a. van belang is;

g. ontwikkeling, waaronder te verstaan is: karakteropbouw, systematisch vakonderwijs en algemeene ontwikkeling;

h. ontspanning;

21