is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel

Het is een ervaringsfeit, dat een groot aantal menschen zich verveelt in hun vrijen tijd, ofwel hun vrijen tijd op een geheel verkeerde wijze besteedt, zoodat zij den volgenden morgen niet gerecreëerd en frisch aan het werk gaan.

Mits met mate, moet de vrije tijd worden georganiseerd, moet aan de wijze van recreëeren leiding worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld, dat door officieren de gelegenheid worde geschapen een gedeelte van den vrijen tijd op zoodanige wijze te gebruiken, dat daarmee bereikt wordt, zoowel een hoogeren vorm van amusement en dus wérkelijke recreatie, een recreatie, welke de daaraanvolgende arbeidspraestatie gunstig beïnvloedt, als ook een lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de deelnemers.

Deze bemoeienis behoort in hoofdzaak uit eigen initiatief der officieren voort te komen, daargelaten of de motieven hiertoe voortspruiten uit enthousiasme, dus omdat zij er pleizier in hebben, of uit plichtsbesef.

Hoewel de deelname geheel vrijwillig behoort te zijn, verdient het aanbeveling, door handige bekendmaking en smakelijken opzet, programma's en prijzen de „lauwen" in beweging te brengen.

Welke soort recreatie gekozen wordt, hangt wel voor een groot deel af van de interesse of begaafdheden van dengene, die het initiatief neemt.

Men trachte steeds het aangename aan het nuttige te paren. Men bevordere in de eerste plaats die takken van sport, welke van nut zijn voor de Marine, waarbij speciaal gepoogd moet worden team-spirit te kweeken; men trachte bij tochten gevoel voor natuurschoon te ontwikkelen en zorge goed op de hoogte te zijn van hetgeen onderweg te zien is, om daarvan te kunnen vertellen.

Lezingen, ideale combinaties van ontwikkeling en ontspanning, moeten, willen zij ten volle aan dit doel beantwoorden, uitsluitend door officieren gehouden worden, die het kunnen en die er pleizier in hebben een onderwerp zoo te bestudeeren, dat zij het beheerschen.

Een aardige vorm van recreatie is ook de onderlinge bridge- en schaakcompetities, waaraan vaak alle rangen en standen deelnemen.

Ten slotte moge aan het einde van deze zeer korte uiteenzetting een waarschuwing voor beginnelingen worden gegeven, n.1. zich niet te laten ontmoedigen door de talrijke teleurstellingen, welke hen op dit gebied wachten. Blijft doorzetten, uw doel is goed, al zal misschien de methode nog wijziging behoeven.

Voor een nadere uitwerking, vooral van de overige punten van de inleiding wordt verwezen naar het binnenkort te verschijnen boek, getiteld „Leiderschap".

25