is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

hoef ten voorziening voor landstrijdkrachten en zeestrijdkrachten zij nog het volgende medegedeeld, waarbij we thans het begrip leger t/o vloot als uitgangspunt onzer beschouwingen meenen te moeten stellen.

Afgezien van eventueele voorzieningen uit de streek, kan in het algemeen gezegd worden, dat regelmatige toevoer van benoodigdheden voor een modern uitgerust leger tot een der meest dringende opgaven der legerleiding behoort.

Moge speciaal in den bewegingsoorlog de toezending van levensmiddelen zelfs welhaast dagelijks noodzakelijk blijken, ook ten aanzien van andere behoeften neemt de frequentie der zendingen o.a. met het voortschrijden der techniek steeds meer toe.

Oorlogsschepen daarentegen kunnen zoonoodig een zekeren tijd volkomen „onafhankelijk van den wal" ageeren. Zoolang de wind de voortstuwende kracht voor de schepen leverde, was deze tijdsduur in het bijzonder afhankelijk van den voorraad victualie en water, waarmede het uithoudingsvermogen van de bemanning ten nauwste verband hield. Verhoudingsgewijs schijnt de aanvulling van den voorraad levensmiddelen van nog meer belang geweest te zijn dan die van water, aangezien dit nog op vele plaatsen verkregen kon worden, waar geen levensmiddelen voorhanden waren. Verder was het gebruikelijk regen op te vangen.

De invoering der stoommachines als middel van voortbeweging maakte de scheepvaart weliswaar veel minder afhankelijk van de natuurkrachten, doch beperkte aanmerkelijk de actie-radius in verband met het groote volume en gewicht der benoodigde brandstoffen. Speciaal voor oorlogsschepen is deze factor van het hoogste gewicht, zoodat na het verdwijnen der zeilen de werkingssfeer en mobiliteit ervan bepaald worden door den mede te nemen voorraad steenkolen, alsmede die waarover gedurende een vaartocht kon worden beschikt. (Een en ander afgezien van munitie-behoefte).

Door de mogelijkheid van aanwending van olie als stookmateriaal werd ook de werkingssfeer der oorlogsschepen weder aanmerkelijk uitgebreid; tevens droeg de gemakkelijke wijze, waarop overname van dit stookmiddel in volle zee kan geschieden hiertoe bij 3).

Hoe dit ook zij, vergeleken bij het leger is er ten aanzien van de toezending der benoodigde behoeften nog dit verschil, dat gedurende

3) Merkwaardig is, dat Paymaster-Captain H. P. Murray in „The United Service Institution", February 1933, in een artikel getiteld „Food Supply and Mobility in the Navy" meent te moeten wijzen op het gevaar, dat naar zijne meening in de toekomst de werkingssfeer der schepen weder afhankelijk zal worden van de levensmiddelenvoorziening, indien de , General Messing" algemeen zal zijn ingevoerd, waardoor de bemanning zoodanig gewend zal worden aan het gebruik van „cold and cool storage"artikelen, dat men in oorlogstijd de verstrekking hiervan niet zal kunnen beperken om een lang verblijf in zee mogelijk te maken.

68