is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

bruikt. De overgang van onze marine op zware schepen zou te groot zijn en zich meer geleidelijk moeten voltrekken. Die geleidelijkheid bestaat dan mede hierin, dat men eerst groote kruisers op stapel zou zetten.

Maar ook hierin schuilt een groot gevaar. Men wil den militairen wel eens verwijten, dat zij nooit ophouden met hun eischen. Dit verwijt zou inderdaad van toepassing kunnen zijn op de vestzakslagschepen. Want de promotors van dit type schepen zijn tenslotte niet afkeerig van slagkruisers. Zij willen liever eerst een kleiner schip.

Wat wil dit dus zeggen? Niets anders, dan dat men er met dit plan niet zou zijn en dat de samenstellers zich daarvan bewust zijn. Met den bouw van slagkruisers zou een defensievraagstuk bereikt zijn; de vestzakslagschepen daarentegen zijn bedoeld als — en zullen dit ook steeds blijven — een verwerpelijk compromis, de verwezenlijking van een onvruchtbaar overgangsstadium. Vroeger of later zal dan de definitieve stap gedaan moeten worden en zal boven het dan reeds bestaande de bouw van een slagvloot ter hand genomen moeten worden. Wie derhalve de kosten van de landsverdediging over een langeren duur beschouwt, moet noodzakelijkerwijze tot de conclusie komen, dat de vestzakslagschepen een halve oplossing brengen, welke op den duur van den belastingbetaler meer offers zal vragen. *

Ten slotte zou deze halve oplossing ook geen versnelling van de versterking der Indische defensie beteekenen. Weliswaar zou men met spoed aan den bouw van een kruiser kunnen beginnen, maar het pièce de résistance, de 16.000-tons vestzakslagschepen, is een onbekende grootheid, welke nergens bestaat. Alle ontwerpen voor een dergelijk schip zouden van den grond af moeten worden opgebouwd en dat alleen reeds beteekent, dat wij ten opzichte van de slagkruisers, waaraan voorbereidend werk is geschied, zeker een jaar achterop zouden zijn. De zoo noodzakelijke versterking van de vloot met een krachtig wapen zou dus opnieuw met een kostbaar jaar worden vertraagd.

Met opzet hebben wij in den aanhef van deze beschouwingen melding gemaakt van het feit, dat groote landen snel voortmaken met den bouw van slagschepen. In het buitenland geniet onze vlootuitbreiding n.1. groote belangstelling. Het is niet onbekend gebleven, dat van een bepaalde zijde — en uiteraard een zijde, welke voor haar belangstelling reden schijnt te hebben — de bouw van slagkruisers niet gaarne wordt gezien. Deze geïnteresseerdheid bewijst indirect, hoe juist de keuze van slagkruisers zou zijn en hoe zeer de aanwezigheid van dit type schepen zou leiden tot een politieke machtsverschuiving in den Stillen Oceaan en een doorbreking van zekere berekening, waartoe het vestzakslagschip niet in staat is.

De regeering laat deze politieke overweging zeer zwaar wegen. Zij schaart zich dan aan de zijde van haar eerste marine-deskundigen. In het advies van de technische commissie zijn alle factoren — politieke en militaire — gewogen. Een unaniem advies van de knapste marine-autoriteiten moet de regeering de geruststelling geven, dat als zij dit volgt, zij de beste oplossing gekozen heeft.

VERHOOGDE WEERMACHT TER ZEE

Uit het Alg. Handelsblad van 14 Dec. 1939:

Het advies der Indische regeering over het rapport der maritieme commissie inzake de hoogst urgente versterking der maritieme defensie van Ned.-Indië is sedert kort ontvangen, en nu zijn dan toch zeker wel alle adviezen over dit uiterst belangrijke vraagstuk ingewonnen welke de regeering kan noodig hebben om er een beslissing op te baseeren. Men kan het oprecht betreuren, dat er zooveel kostbare tijd verloren is gegaan, met alle bedenkelijke consequenties daarvan, doch hieraan is helaas

152