is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

geduïende de, moSiliöatie-petiode WM~W18 Bil de Kon. I/led. Iflaline en eenige aanteekeningen ooe% de levensmiddelenmo%%iening geduïende den weïeldoollog Ui de WuitScke lfl/la%ine

DOOR J. K. LEIJEN, Officier van administratie der le klasse

(Slot)

Afd. B. — In Oost-Indië

I. Algemeene beschouwingen

Uiteraard zijn in Oost-Indië de toestanden, waaronder de zeemacht moet werken, geheel anders dan in Europa. Dit komt bij de uitvoering harer taak zoodanig tot uitdrukking, dat „het karakter" ervan welhaast verschillend genoemd kan worden.

Nederlandsch-Indië op de kaart van Europa.

Teneinde zich omtrent een en ander eenig idee te vormen, wordt allereerst verwezen naar bovenstaand kaartje, waar Ned.-Indië op de breedte gebracht is van Europa en ook naar dezelfde verhouding geteekend is. Dit groote gebied is gevuld met honderden eilanden, waarvan de gezamenlijke kustlijn ongeveer gelijk is aan den omtrek van den equator. Tallooze baaien, ankerplaatsen en onbewoonde- of afgezonderde streken kunnen in dit gebied benut worden als schuilplaats en opslagplaats voor oorlogsschepen enz. van oorlogvoerende mogendheden. Verschillende groote zeewegen en routes loopen tusschen die eilanden door.

21 1