is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

den grond. Daarop kwam de boot geheel aan de oppervlakte, om echter weer te stranden. Een zoeklichtbundel van een der jagers miste hen toen met enkele meters... De bundel zwaaide heen en weer, doch miste de „Orzel" net; toen realiseerden zij zich, dat zij in een dusdanige ondiepe geul terecht waren gekomen, dat de Duitschers het niet noodig vonden, deze af te zoeken.

Nu werden in wanhoop alle tanks maar geblazen; de „Orzel" raakte vlot en voer naar dieper water. Tengevolge van de verschillende soortelijke gewichten van het zeewater hier, bleek het echter zeer moeilijk om de juiste trim voor onderwatervaart te vinden. De „Orzel" was voor de Oostzee getrimd, doch in het Kattegat ontmoette zij op verschillende hoogten stroomen van gedeeltelijk zoet water, dat uit de fjorden kwam. Dientengevolge werd de boot vrijwel onhandelbaar; bij een poging om de boot te doen onderduiken met behulp van de horizontale roeren, toen zij volle kracht vooruit liep op de Diesels, veroorzaakte dit te veel lawaai, zoodat zij direct door de torpedojagers ontdekt werden. Zij zagen kans den bodem te bereiken en hier lag de „Orzel" gedurende vele uren bewegingloos, totdat de jagers zich verwijderden. Tenslotte rezen zij naar de oppervlakte en vervolgden de reis, om weder naar den zeebodem te duiken om te slapen, toen de 40ste dag aanbrak.

Zij kregen dorst en de vergiftigingsverschijnselen van den kok werden ernstig. Nu trachtten zij den koers op Engeland te bepalen. De draadlooze was echter beschadigd door geweervuur; verkenningsseinen hadden zij niet en eenmaal in de Noordzee zouden zij vogelvrij zijn: uit de lucht, voor bovenwater-patrouilles en onderzeebooten. De oudste officier, Piasecki, sprak echter Engelsch

14 October ten 6 uur v.m. ving een Britsch walstation het volgende zwakke bericht op: „Gegist bestek 6 u. 30 op aangegeven plaats voor Poolsche zeemacht. Vraag een loods en toestemming om binnen te loopen. Heb echter geen kaart — Orzel".

Enkele uren later werd de „Orzel" door een Britschen jager gevonden, die de Poolsche onderzeeboot in triomf binnenloodste.

Hier hoorden de Polen, dat de zusterboot (de onderzeeboot „Wilk"*)) ook in veiligheid was. Zij hadden slechts 3 verzoeken: den zieken kok aan wal te mogen zetten, den watervoorraad aan te vullen en sluitstukken voor hun kanons te mogen ontvangen. Daarna waren zij bereid uitgezonden te worden voor elke taak, waarvoor de Britsche vloot hen kon gebruiken. Met luide hoezee's werden zij ontvangen, toen zij zich voegden bij de Britsche zeestrijdkrachten**).

Shipbuilding & Shipp. Ree. 28.12.39.

*) De „Sep" is de in Nederland gebouwde zusterboot. (Red.) **) Bravo! (Red.)

276