is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

nacht. Wordt geseind via een polaroïed-filter, dan laat dit ongeveer de helft van het licht door, onverschillig in welke richting de strekrichting loopt. Vangt men echter het licht op door een tweede polaroïedfilter, dan zal dit alléén het licht doorlaten, als de strekrichtingen van beide evenwijdig zijn.

Wordt nu het eerste filter gevat in een draaibare schijf, dan kan deze schijf gedraaid worden in tempi, die geschieden volgens het morse-alfabet. Kijkend door de tweede schijf krijgt men dus lichtflikkeringen te zien van verschillenden duur en kan men de morseseinen opnemen. Zonder tweede lichtfilter ziet men alleen een constanten lichtschijn. Alg. Hbld. 7 Jan. 1940.

Oorlogsvisschen

Toen de Duitschers begonnen, hun verraderlijke magnetische mijnen in het Kanaal rond te strooien, waarvan zoovele schepen, schepen der oorlogvoerende naties zoowel als van de neutrale landen, het slachtoffer zijn geworden, heeft men natuurlijk naar geschikte afweermiddelen gezocht en het schijnt, dat de Engelschen en Franschen inderdaad methoden hebben uitgedacht om deze mijnen te „vegen". Ook een visscher uit Nieuw Orleans is aan het denken gegaan en heeft aan een Amerikaansche redactie een lumineus denkbeeld geopenbaard. Hij wilde vijf- of zeshonderd enorme visschen laten vangen, z.g. belugas, door de kustbewoners van Louisiana „alligators gar fish" genoemd, monstervisschen, die uitermate berucht zijn om de ravage, die zij in de netten der visschers aanrichten. Deze visschen wilde hij voorzien van stalen halsbanden en dan in de Noordzee werpen. De roofzuchtige en nieuwsgierige dieren zouden zeker in de nabijheid van de mijnen komen en door de aanwezigheid van den stalen

halsband zouden deze stellig ontploffen Men ziet, het middel

is doodeenvoudig. Alleen vragen wij ons af, wie dezen belugas den halsband aan zal leggen. Vrijwilligers voor!

„De Tijd", 9 Jan. 1940.

„Orion onder censuur".

De „Daily Telegraph" bericht, dat een Fransch journalist in zijn artikel over „de uitwerking van het luchtafweergeschut aan het front" geschreven heeft, dat hij het ontploffen der granaten aan den nachtelijken hemel juist tusschen het sterrenbeeld „Orion" en de „Pleiaden" kon zien. De Fransche censuur heeft echter aanmerking gemaakt op het vermelden der beide sterrenbeelden, aangezien dit den vijand aanwijzingen zou kunnen geven voor de opstelling van het a.l.-geschut

282