is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

tischen cursus a/b Hr. Ms. „Hertog Hendrik", het woonschip van de adelborsten, zoolang het grootste gedeelte van het Kon. Instituut in gebruik is als hulphospitaal.

Hoewel deze opleiding een principieele vooruitgang is bij vroeger vergeleken, komt het ons voor, dat ook de adjudantsrang te hoog is voor menschen zonder eenige militaire vóór-opleiding. Gewezen moge worden op het ongewenschte van den toestand, dat de handhaving van gezag en krijgstucht, vooral in een gemobiliseerde weermacht, wordt geëischt van zulke gezagdragers-op-papier, en op de practische moeilijkheid, om aan adjudanten een eerste militaire vorming te geven.

Ook het ontbreken van iedere uitmonstering kan ons niet bekoren. Deze lieden zijn aan niets kenbaar als leerlingen van een officiersopleiding; zij zijn niet te onderscheiden van beroeps-onderofficieren, die de baton-de-maréchal behaalden; zij zijn daarbij evenmin kenbaar als leden van een „vlieger-korps". Onzes inziens moet het uniform bevatten: de propeller als vak-kenmerk en de kroon als kenmerk van de officiers-toekomst, zooals zulks ook met adelborsten het geval is.

Op 1 Maart ving een nieuwe vorm van opleiding aan van reservezeeofficieren *). De adspirant reserve-officieren, gerecruteerd uit de stuurlieden, die in het bezit zijn van het diploma voor derden stuurman groote handelsvaart, vangen hun opleiding aan als zeemiliciens van de voorjaarsploeg, waarna selectie plaats vindt alvorens zij overgaan naar het Koninklijk Instituut, waar zij geheel intern zullen worden geplaatst gedurende een 6-tal maanden van theoretische en een 3-tal maanden van practische opleiding.

Wij juichen deze vernieuwing van de opleiding van harte toe. Een strenge en consequente militaire opvoeding zal gepaard gaan met een wetenschappelijke opleiding. Deze klasse officiers-leerlingen zal in nauwe aanraking met de toekomstige longroom-collega's opgroeien in den geest van de oorlogsmarine, terwijl het samengaan van Marine en Koopvaardij in dit gezamenlijk Instituutsleven a.h.w. wordt gesymboliseerd. Door het doorloopen van dezelfde rangen welke de adelborsten respectievelijk bekleeden, zal de grondslag worden gelegd tot een goede gezagsuitoefening. De duur der opleiding waarborgt een redelijk wetenschappelijk peil als basis van hun actieven dienst.

Onzes inziens is deze officiers-opleiding verre te prefereeren boven die der eerdergenoemde vliegerofficiers-scholing en meer in overeenstemming met den vorm, waarin ook bij de Kon. Landmacht de opleidingen geschieden.

*) De opkomst van de voorjaarsploeg der militie is inmiddels eenige dagen uitgesteld. (Red.).

422