is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Marinebegrooting

het zoeklichtmaterieel, hetwelk aan de voorgenomen organisatie voor de luchtverdediging nog ontbrak (ƒ 1.750.000);

y 20 luchtdoelkanonnen van klein kaliber met munitie en toebehooren, bestemd voor de luchtverdediging van gemeenten en particuliere bedrijven (ƒ 2.200.000). Deze gelden vloeien later weder voor het grootste deel in de schatkist terug.

ƒ 13.000.000 voor aanschaffing van vliegtuigen

Voor de aanschaffing van vliegtuigen is in de verhooging een bedrag van ƒ 13.000.000 opgenomen, waarvan om de zooeven genoemde redenen, reeds een bedrag van rond ƒ 6.000.000 is besteed alvorens daaromtrent de goedkeuring van de Staten-Generaal werd verkregen. De mogelijkheid deed zich n.1. voor om een aantal jachtvliegtuigen, welke voor export gereed stonden, tegen aannemelijke voorwaarden terstond over te nemen en met deze tóestellen te voorzien in een dringende behoefte. Bij één der jachtafdeelingen toch ontbrak, tengevolge van afvoering van materieel, een aantal toestellen, terwijl de overige van verouderd model waren en op het punt stonden te worden afgevoerd, waardoor een geheele jachtafdeeling dreigde te worden uitgeschakeld.

Het resteerende bedrag ad ƒ 7.000.000, dat nog niet is verbonden, houdt rekening met een vervangingsprogramma, dat is opgemaakt met het doel aan de Nederlandsche vliegtuigindustrie de behoefte van de weermacht tijdig kenbaar te maken, waardoor die industrie in de gelegenheid is de verlangde types te ontwikkelen en tijdig te leveren. Het thans ontworpen programma omvat de aanschaffing van strategische verkenners, eenheidsverkenners en lesvliegtuigen ter vervanging van verouderd en verbruikt materiaal tot een totaal bedrag van ƒ 11.000.000, waarvan ƒ 7.000.000 thans wordt aangevraagd en ƒ 4.000.000 is aangevraagd op de defensiebegrooting voor het jaar 1940.

Luchtvaartbedrijf gedeeltelijk blijvend gevestigd binnen de vesting Holland

Het ligt voorts in het voornemen na afloop van de mobilisatie magazijnen en werkplaatsen van het luchtvaartbedrijf niet weder op een beperkte ruimte terug te brengen, doch een gedeelte blijvend te vestigen binnen de vesting Holland. Van het daartoe benoodigde bedrag (ƒ 1.600.000) wordt thans een eerste termijn ad ƒ 700.000 aangevraagd.

DE BEGROOTING VAN DEFENSIE VOOR 1940 De Memorie van Antwoord

In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende de defensiebegroomacht, dat hij al het mogelijke doet om zoo spoedig mogelijk in het bezit van het benoodigde te komen. Daarbij bewijst het Centrale orgaan aanschaffingen weerting 1940 zegt de minister ten aanzien van de aanschaffing ten behoeve van de landmachtsbehoeften (C.O.W.) hem goede diensten. Hoewel organisatie en werkwijze van dit orgaan, dat eerst in September 1.1. werd opgericht, nog voor verbetering vatbaar zijn, zoo ligt hierin toch slechts voor een zeer klein gedeelte de oorzaak, dat bij de aanschaffingen niet steeds het tempo wordt bereikt, hetwelk onder de huidige omstandigheden meer dan ooit is vereischt. De voornaamste oorzaak is, dat orders, welke reeds lang voor het uitbreken van den oorlog in het buitenland waren geplaatst, in het geheel niet kunnen worden uitgevoerd of niet overeenkomstig de contractueel vastgelegde leveringsdata.

Van de aangeschafte batterijen luchtdoelartillerie, waarover aan de Tweede Kamer in de vergadering van 12 December mededeeling is gedaan, zijn thans twee batte-

433