is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Admiraal Sims 1858—1936

meer naar het land. Een gevolg hiervan was, dat de Amerikaansche Scheepvaart-tonnage tusschen 1860 en 1914 afnam van 2.500.000 tot 825.000 ton. Werd in 1860 nog 66.5 % van den buitenlandschen handel in Amerikaanschen schepen vervoerd, in 1914 was dit percentage tot 9]/2 % gedaald.

De vredesactiviteit der Amerikaansche Marine bestond na 1865 goeddeels uit vlagvertoonreizen naar alle voorname havens ter wereld2). Het was vooral hieraan te danken, dat althans de zeemanschap van het personeel op peil bleef, ondanks den geleidelijken achteruitgang van het materieel. In 1881 rapporteerde de Secretary of the Navy Hunt aan het Congres, dat het niet langer mogelijk was, met hetgeen restte van de eens zoo trotsche en moderne zeemacht, de beschermingstaak van scheepvaart en burgers in het buitenland, zelfs in vredestijd, te vervullen.

De geheele Amerikaansche Zeemacht bestond uit enkel houten schepen, dateerend van voor 1861; het getrokken kanon was nog een onbekende nieuwigheid. In 1883 werd de Marine verrijkt met 4 kleine stalen kruisers, welke meer-moderne eenheden geleidelijk werden uitgebreid en met enkele slagschepen benevens nog meerdere kruisers tot de respectabele macht uitgroeide, waarmede de V. S. den Spaansch-Amerikaanschen oorlog in 1898 ingingen. De schepping van de z.g. „New Navy" uit vrijwel niets is zonder eenigen twijfel een prestatie, welke getuigt voor den frisschen geest van verschillende leden van het officierscorps, dat zoowel bij de constructie als bij het toezicht een zeer belangrijke rol moest spelen, om de eenvoudige reden, dat de Amerikaansche industrie in het geheel niet op den modernen scheepsbouw en al wat hiermede samenhangt, was ingesteld. 3)

De werken van: Captain Mahan *) begonnen hun invloed op de ontwikkeling der ideeën omtrent Seapower te doen gelden, in zijn vaderland zoo goed als in Europa. De praktijk in den burgeroorlog had enkelen vèr-denkende officieren geleerd, dat de zee-oorlog met moderne strijdmiddelen geen bedrijf is voor amateurs in de zeekrijgskunde. Met de stichting der U. S. Naval War College in 1885, onder de directie van Commodore S. B. Luca, was de Amerikaansche Marine andere zeemachten en ook haar tijd ver vooruit. Wie de verguizing van dergelijke instellingen 30 en meer jaren later in andere Marines kent, zal het niet verwonderen, dat deze nieuwlichterij van Luce en zijn aanhang met alles behalve sympathie in de Amerikaansche Marine werd begroet. Zooals steeds en overal

2) History U. S. Navy, Pag. 318. 3j History Am. Navy.

*) Men leze „The Life of Alfred Thayer Mahan", besproken in de Febr.-afl. van het Marineblad 1940 (Red.).

' 447