is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

essentieel, dat de officieren goed begrijpen en ook uitleggen, dat het doel van exercitiën niet is, het leeren uitvoeren van bepaalde handelingen, doch deze zoolang en zoo vaak uitvoeren tot een automatische handeling wordt, die men onbewust kan verrichten. In actie moet men vaak met het ruggemerg meer doen, dan met de hersens; een handeling in het gevecht moet een reflex zijn. Daartoe is veel oefenen en exerceeren noodig.

6. Zorg, dat Gij het onderwerp, dat Gij instrueert goed beheerscht. Kennis van zaken dwingt altijd respect af van Uw medewerkers.

7. Moedig Uw menschen aan bij U te komen voor inlichtingen voor welk onderwerp ook. Help hen bij hun eigen studie.

8. Oefen Uw menschen in initiatief, door hen iets over te laten bij elke daartoe geschikte gelegenheid en leg uit waarom Gij dit doet.

9. Wanneer Gij het begrip „samenwerking" („loyalty") in al Uw menschen hebt doen doordringen, is de helft van al Uw zorgen overwonnen, want het initiatie»' komt dan vanzelf, wanneer Gij het verstandige leiding en ruime gelegenheid geeft. Aldus zult Gij een „team" gevormd hebben, waarin de manschappen over de officieren van hun divisies of van hun schepen zullen spreken van „wij" in plaats van over „zij".

10. Handhaaf de discipine met minimale verwijzing naar hoogere autoriteiten. Wanneer Gij er in slaagt, het onderling verband te leggen als boven omschreven, zult Gij de hoogere autoriteit zelden noodig hebben.

11- Heb consideratie met gebrek aan ondervinding. Wanneer terechtwijzing een kleine tekortkoming corrigeeren kan, is straffen bijna altijd een fout.

VI. Wees absoluut rechtvaardig in al Uw gedragingen met Uw menschen. Vrijwel niets geeft hen een betere prikkel tot samenwerking, dan rechtvaardigheid in alles.

13. Vermijd ruwheid in manieren en methoden. Straf niet in woede. Geef den man het voordeel van redelijken twijfel aan zijn schuld.

14. Vernietig en verminder nooit iemands zelfrespect door hem tegenover anderen te vernederen.

15. Laat de houding tegenover Uw menschen niet bepalen door den toestand van Uw lever.

16. Geef geen zware uitbranders voor futuliteiten.

17. Bedenk, dat het doel van alle straffen is: correctie en geen wraakneming.

18. Voor Gij iets onderneemt of een bepaalde gedragslijn aanneemt tegen één van Uw menschen of tegenover allen, overweeg dan eerst het effect van Uw handeling op zijn of hun gevoel voor saamhoorigheid (loyalty), op hun karakter en op de discipline der organisatie.

19. Bedenk, dat elk Uwer officieele handelingen een zekeren invloed uitoefent ten goede of ten kwade.

20. Vermijd tot eiken prijs vijandige kritiek op autoriteiten en zelfs oppervlakkige en gedachtenlooze kritiek zonder kwade bedoelingen. De Amerikaansche „Naval Gunnery Instructions" zeggen „destructive criticism that is born in officers messes will soon spread through the ship and completely kill the ships spirit".

Of zooals Lord Jervis reeds voor 150 jaar zeide: „Discipline begins in the wardroom. I dvead not the seamen, it is the indiscreet conversation of the officers and their presumtuous discussions of the orders theg receive that produces all our ills."

(Wordt vervolgd).

478