is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschermingsmaatregelen ter koopvaardij

Marinestaf ontvangen. Tijdens dit onderhoud werd op het benoemen van een regeerings-commissie aangedrongen, met het doel, om te allen tijde van advies te kunnen dienen over het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Als rechtstreeksch gevolg hiervan benoemde de Minister van Waterstaat een commissie met de opdracht, hem op korten termijn van advies te dienen omtrent de vraag, of en zoo ja, welke extra-maatregelen in deze bijzondere omstandigheden getroffen zouden kunnen worden ter verhooging van de veiligheid van schepen en hun opvarenden in verband met de heerschende gevaren ter zee.

In deze commissie zijn benoemd:

tot Lid en Voorzitter:

de heer P. S. van 't Haaff, Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart te 's-Gravenhage;

tot Leden de heeren:

Joh. Brautigam, Algemeen Voorzitter van de Contactcommissie van Organisaties van Werknemers ter Koopvaardij te Rotterdam en als diens plaatsvervanger de heer J. van der Meulen, Secretaris van de Contactcommissie van Organisaties van Werknemers ter Koopvaardij te Rotterdam;

Ir. A. van Driel, Scheepsbouwkundig Adviseur bij de Scheepvaartinspectie te Voorburg;

L. C. M. van Eendenburg, Administrateur van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij N.V. te 's-Gravenhage en als diens plaatsvervanger de heer G. L. Heeris, Secretaris van de Nederlandsche Reedersvereeniging te 's-Gravenhage;

F. C. Haanebrink, Inspecteur van Phs. van Ommerens Scheepvaartbedrijf te Rotterdam en als diens plaatsvervanger de heer G. J. Bensink, lid van de Directie van Wm. H. Müller 6 Co. N.V. te Rotterdam;

F. J. Heeris, Schout-bij-Nacht, werkzaam bij den Marinestaf van het Departement van Defensie te 's-Gravenhage;

J. F. van Hengel, Directeur van de N.V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland" te Amsterdam en als diens plaatsvervanger de heer J. J. Jonckheer, Directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam;

P. de Vries, Secretaris van de Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij te Rotterdam en als diens plaatsvervanger de heer L. Veenstra, Voorzitter van de Contactcommissie van Organisaties van Werknemers ter Koopvaardij, Voorzitter van de Vereeniging van Scheepswerktuigkundigen, te Schiedam;

J. F. Wesseling, Chef van het bureau Scheepvaart van het Departement van Economische Zaken te 's-Gravenhage;

J. Zwaga, Secretaris van den R.-K. Bond van Transportarbeiders „St. Bonifacius" te Amsterdam, en als diens plaatsvervanger de heer W. Brak, Hoofdbestuurslid van den Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders te Rotterdam.

Aan deze Commissie is toegevoegd als Secretaris de heer Ir. E. Smit Fzn., werkzaam bij de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart, te Voorburg.

De eerste vergadering had plaats op 13 December 1939, en de voorzitter opende de vergadering met de volgende woorden2):

2) Overgenomen uit „Neptunus", Orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij, Januari 1940.

487

!