is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

uit studenten en ander jong volk, die na enkele maanden oefening in staat bleken, deze 110 voet scheepjes over den Oceaan naar Europa te brengen. „These boys can 't bring a ship across the Ocean", zeide een Engelschman, die een groep subchasers in de haven van Plymouth zag liggen. „Perhaps they can 't" antwoordde hun divisie-commandant, „But they have". Dit is de geest, waarmee men groote dingen bereikt. Het valt altijd mee, wat jonge menschen kunnen, wanneer men Min de kans maar geeft. Wanneer men ziet, wat de jeugdige Amerikanen, die nooit de zee gezien hadden, presteerden, vraagt men zich wel eens af: kan de Nederlandsche Marine niet meer partij trekken van de vele handige jongens, die onze plaatsen en binnenwateren bij honderden bevolken? Zeker, er zullen stunts zijn uitgehaald, er zullen brokken zijn gemaakt, doch de prestaties van de Amerikaansche jongelui dwongen eerbied af, ook van andere Marines, waarmede zij samenwerkten.

Een groot bezwaar, niet het minst voor de betrokkenen zelf, was, dat zooveel beroepspersoneel aan de actieve vloot onttrokken moest worden voor de eerste opleiding van reservisten en vrijwilligers. „One of the minor tragedies of the war is that many of our Annapolis men, whose highest ambition it was to cross the Ocean and engage in the „game" had to stay on this side, in order to instruct young men from civil life" 46). Er zijn talrijke aanwijzingen, dat de scheepsmacht in Europa inderdaad leed onder het steeds groote percentage snel-opgeleide reservisten. Zoo lezen wij, dat de later uitgezonden jagers niet alleen in technische betrouwbaarheid bij de aflevering achterstonden bij de oudere schepen, doch bovendien, dat zij minder goed in orde bleven door gebrek aan technisch personeel. Door gebrek aan ervaring van de snel-gepromoveerde jagercommandanten werden later b.v. enkele inkomende convooien op het rendezvous gemist, hetgeen bij de eerste 35 jagers te Queenstown nimmer voorkwam. Wij lezen elders, dat de geruisch-ontvanginstallaties op de duikbootjagers van weinig nut waren, omdat men niet over voldoende geoefende o.w.luisteraars beschikt47).

Voor een natie, welke over schier onbeperkte technische- en personeele hulpbronnen beschikte, is dit alles zoo ernstig niet, omdat de quantiteit, althans ten deele, de qualiteitsgebreken kan goedmaken. Niettemin, ook in Amerika ondervond men, dat het veel minder eenvoudig is de sterkte der Marine snel uit te breiden, dan die van het leger. Wel verre van de opleidingen te kunnen sluiten bij het uitbreken van een conflict, bleek overal de noodzakelijkheid tot enorme uitbreiding van deze instellingen. Wie dan niet over een voldoende

46) Victory at Sea. Blz. 178.

47) The U.S. Naval Planning Section in London.

766