is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

belangrijk, omdat het een intens menschelijk probleem is, en de menschen, en zeker de Marine-officier, verschillen als type niet zoo heel veel van elkander, onverschillig of hun wieg stond aan den IJssel of aan de Lawrence River.

Elke Marine blundert langs haar eigen levensweg, de een is wat minder hardleers dan de andere, doch profiteeren van eikaars levenservaringen doen zij zelden of nooit. Het promotiesysteem van het officierskorps is hiervan een typisch voorbeeld; het is in geen twee Marines gelijk in uitvoering, doch in principe kan men denzelfden lijdensweg overal onderkennen, omdat men nu eenmaal met hetzelfde menschelijke probleem kampt.

Wij onderscheiden dan bij het promotiesysteem 3 stadia, die wij bij een korte behandeling van het probleem in Amerika van zelf tegenkomen.

A. Men begon met zuivere promotie-naar-anciënniteit. Het systeem berust op het minst-houdbare en dus meest-hardnekkige beginsel der Fransche revolutie: „de gelijkheid van den mensch". Het recept is eenvoudig, zooals Sims het uitdrukt: „Houdt Uw spijsvertering in orde en sla Uw meerderen niet". Het systeem heeft één onmiskenbare verdienste, het geeft zekerheid aan het officierenkorps. „It is the paradise of the beef-eater". Het heeft echter één groot bezwaar, n.1. de even groote zekerheid van een totaal fiasco bij de eerste vuurproef, waarvoor de Marine gesteld wordt.

B. Vele Marines trekken leering uit een dergelijk fiasco en zoo ging de Amerikaansche Marine in 1900 over in het tweede stadium, dat weliswaar heet „bevordering bij keuze", doch dat in feite neerkomt op „passeeren bij keuze".

Een raad van vlagofficieren in de U.S.N., de „thrice damned plucking board", werd ingesteld. Deze raad beoordeelde, van bovenaf beginnend, de geschiktheid van de candidaten voor den hoogeren rang en elimineerde minder geschikten. De rest werd volgens anciënniteit bevordert, („Tout comme chez nous"). Het is een grof systeem, in zooverre het de gepasseerden openlijk aan de kaak stelt. Mits niet te slap toegepast, komt het systeem ongetwijfeld aan den dienst ten goede. Het elimineert de minst-geschikten en beloont althans gemis aan onbekwaamheid. Het blijft in wezen een negatief systeem; wie kans ziet riskante betrekkingen en veeleischende chefs te vermijden, loopt weinig gevaar.

C. Het systeem van promotie door selectie.

Dit systeem beoogt de meest-geschikten in de hoogere rangen en leidende betrekkingen te krijgen. Het erkent de groote verschillen in bekwaamheid en geschiktheid van den mensch voor leidende functies,

784