is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbespreking

„Het sal ons aengenaem wesen, dat alle handel geschiet sonder bloet te storten, noch sonder eenighe overlast aen de inwoonders des lants te doen".

Zoo opent dit boek nieuwe gezichtspunten betreffende het eigen beschavingspeil der grondleggers onzer onafhankelijkheid. Zoo zien wij, dat reeds 3 eeuwen geleden een hoog-ontwikkeld rechtsgevoel een wezenskenmerk was van de bewoners dezer lage landen. En wij worden door wetenschappelijke voorlichting van mannen als dezen schrijver gesterkt en vertroost.

Ook dit boek is nationale rijkdom. Kr.

Beknopte Handleiding voor het Onderwijs in den theoretischen Scheepsbouw

aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, door J. H. Coolhaas, Kapitein-luitenant ter zee tit. K.M.R., leeraar in de Scheepsbouw bij het Koninklijk Instituut voor de Marine; uitgave N.V. Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., Den Helder; 237 blz., 7 groote uitslaande platen en grafieken; prijs ƒ 7.50 geb.

Juist toen de behoefte aan een helder, niet te uitvoerig en niet te eenvoudig boek het grootst was, en toen in samenwerking van een deskundige met de firma C. de Boer een boek, dat aan deze eischen beantwoordde, ter perse was gegaan, verging in den oorlogsbrand de kans voor dit boek.

De schrijver heeft geen moeite gespaard om de stof in practischen en voor den practijk-bruikbaren vorm te gieten. De stof is overzichtelijk gerangschikt, de figuren zijn kloek en zorgvuldig, eigenhandig geteekend. Honderden voorbeelden zijn uitgewerkt. Door het omlijnen met een zware streep vallen zij op.

De eerste aanblik doet vermoeden, dat de theorie te wiskundig is behandeld voor de koopvaardij. Het mooie is echter juist, dat de leeraar deze gemakkelijk kan vereenvoudigen en het gebruik van dit boek voor de practijk is zelfs mogelijk, doordat men slechts de te gebruiken formule behoeft op te zoeken, om aan de hand van de voorbeelden, alle voorkomende kwesties op te lossen. Hierdoor gaat het boek ver uit boven de bestaande boeken: het is een studieboek voor wiskundig-ontwikkelde èn voor de meer-eenvoudige zeelieden; het is tevens een handleiding voor het gebruik aan boord.

Het leert den bezitter zooveel van het vak kennen, dat hij zich rekenschap kan geven van de stabiliteit en van de veiligheid van zijn schip, van de noodzakelijke maatregelen voor den lekdienst en trimberekening, en van alle vraagstukken, die bij laden en lossen in de practijk voorkomen.

933