is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 24, 15-12-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

verhevensten lofzang der engelen, het voortreffelijk Halleluja, op dit feestelijk oogenblik met hare kiudervingeren door de tempelbogen liet klinken , terwijl niemand anders dacht of het was haar vader Jph. Bastiaaus die dit koninklijk instrument beheerschtfe.

Na volbragte uitdeeling der eereblijkerf werd het laatste deel der cantate aangeheven. Dit bestaat uit een baritonsolo met koor, allegro maestozo £jj, op de woorden: Waar wonen heil en zegen enz., hetwelk weder door het koper-instrumenten-koor voorafgegaan en begeleid, zeer effectvol geschreven, ieder tegen elkander een goed contrast en te zamen een schoon geheel vormen , tot dat het solo langzaam voorbereidend zich uitgiet in het volkslied: Wien Neêrlandsch bloed, door alle krachten aangeheven , waarmede alzoo het geheel besluit en dus ook de feestviering besloten werd.

Een stroom van bijvalsbetuigingen bekroonde dit werk, terwijl den componist de welverdiende eer te beurt viel terug geroepen te worden.

Dank zij den heer Heinze toegebragt voor dit schoone gelegenheidsstuk. Wij hopen dat de uitvoering er van zich elders moge herhalen , daar het ook buiten de gelegenheid waarvoor het geschreven is met succes kan uitgevoerd worden en alzoo voor mannenkoren, vooral bij plegtige gelegenheden, een blijvend muzijkstuk is.

Dat het spoedig in druk mag verschijnen is zeer zeker de wensch van velen die het gehoord of mede uitgevoerd hebben.

DORDRECHT.

Dordrechtsch concert , den 13. November 1861.

Programma. Eerste afdeeling. Symphonie N". 8 in Besmajeur, van Haydn. a. Adagio et allegro; b. adagio cantabile ; c. meuuetto allegro ; d. finale presto. Aria voor bariton uit Elias , van F. Mendelssohn Bartholdy, te zingen door den heer Carl Bergstein uit Aken. Caprice sur 4 mélodies nationales Ecossaises , voor violoncel, van F. A. Kummer, uit te voeren door den heer Henri Geul. Ouverture Lucretia, van II. Marschner. Tweede afdeeling. Ouverture Lodoiska, van Cherubini. Aria uit Das Nachtlager in Granada , van Kreutzer, te zingen door den heer Bergstein. Musette , air de ballet du 17 siècle , voor violoncel, van Jacq. Offcnbach , uit te voeren door den heer Henri Geul. Lied Das wahre Glück, van Marschner , te zingen door den heer Bergstein.

In den zang van den heer Bergstei n kan ik eer de voordragt roemen, dan de stem zelve, eer methode, routine en smaak dan de klank van zijn orgaan. Het air uit Elias heeft hij, naar mijn oordeel, het best geZongen. Het air uit het Nachtlager — ook dit zij gezegd — werd hem door den soloviolist vrij zwak en onzeker geaccompagneerd. Telkens werd de zanger teruggeroepen, waardoor hij ons buiten het programma nog een bevallig lied van Marschner te hooren gaf.

De heer Geul, die zich in Julij II. — reeds toen tot veler genoegen — in deze stad vestigde , won dezen avond door zijne soli een' algemeenen bijval. Hij heeft een zuiver, net spel en eene bevallige, smaakvolle voordragt. Spreken deze eigenschappen reeds van veel verdienste , wij hopen dat zijn spel in kracht zal toenemen. Door herhaalde, luide toejuichingen uitgenoodigd, gaf hij ons nog eene proeve zijner aangename voordragt in het andante uit een quartet van Rode.

De symphonie, heden voor het eerst door ons orchest

opgevoerd , werd door den eenvoud en de bevattelijkheid harer gedachten, met veel oplettendheid gehoord, hoewel voornamelijk de hoboeïst — niet onze gewone — zijne partij niet altijd onberispelijk vervulde. Daarentegen zijn de ouvertures, vooral de Lucretia, met veel aplomp ten gehoore gebragt.

C. K.

SCHIEDAM.

ZaKGVEREENIGIHG » EUTERPE."

Uitvoering op Dingsdag den 26. November 1861.

Drei Hymnen (Missa in C), van L. van Beethoven. Psalm CXLV , van Joh. J. H. Verhulst.

De uitvoering op Dingsdag 26 Nov. II. heeft op nieuw het bewijs geleverd van de goede oefening, degelijke rigting en wezenlijken vooruitgang van de Schiedamsche zangvereeniging Euterpe.

Steller dezes mogt er zich van overtuigen hoe die uitvoering door juiste opvatting der teropi, strikte inachtneming van nuances, een bijzonder gelijk flink en zuiver werken van de koren — door een goed, niet te sterk bezet orchest, op nette wijze begeleid — zich weder bijzonder onderscheidde.

Wat daarenboven groot genoegen deed en pleit voor de goede rigting der verceniging, is, dat ook de solopartijen — en werkelijk op zeer verdienstelijke wijze — door leden dilettanten werden gezongen.

Het geheel getuigde van goede naauwgezette oefening. Moge de buitengewoon aangename, vriendschappelijke en gezellige toon , die op de repetitiën bij de leden en hunnen directeur steeds voorzit, ook bijdragen tot onderhouding en aanwakkering van ieders ambitie, zonder welke zulke werken op zulke voortreffelijke wijze niet konden worden ten gehoore gebragt. Bijzonderen lof voor het succes van den avond komt den directeur den onvermoeid ijverigen en kundigen Hutschenruyter toe, die door zijne betoonde liefde voor Euterpe zich de achting van hare leden zoozeer weet waardig le maken.

Y.

BiriTSXLiAütfDSClIE BERICTElü.

BRUSSEL, 3 December 1861.

Bij gelegenheid van het Cecilia-feest, 0p 23 Nov. II., werd de mis van den heer Pierre Benolt, waarvan wij in onze laatste mededeeling spraken, op nieuw in de hoofdkerk door een talrijk en bekwaam personeel uitgevoerd. Deze schoone, ja merkwaardige compositie, verdient ten volle zulk eene vereerende onderscheiding. Het werk is zamengesleld uit een groot en een klein koor; voor het kleine 3 sopranen, 3 alten , 2 tenoren en 2 bassen; voor het groote zoo veel stemmen mogelijk; voorts bij een volledig orchest soms het orgel en harpen. In de Kyrie merkt men op een canon door het kleine koor uitgevoerd en door het groote koor begeleid, ondersteund door eene sobere doch rijke harmonie. De Gloria vangt aan ff allegro maestoso, met de twee koren, beurtelings of te zamen. Ideën en bewerking zijn voortreffelijk, doch wat lang gelrokken ; vooral de qui tollis, dubbel koor zonder begeleiding, moest eene bekorting ondergaan; zulke uitgebreide ontwikkelingen , hoe schoon ook op zich