is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER 1899.

Porseleinfabrieage 122

Pórtlandcement-beton (Vervaardiging van riolen en andere wer„ . , , „, Ken uit) 305

Post- en telegraafkantoren (Bouw van) 55, 72

Postspaarbank (Belegging der gelden van de Rijks-) ... 55, 72

Postvervoer met automobielen 43 56

Prijsvraag voor een gevelontwerp voor een kantoor van de levensverzekeringsbank Rotterdam 570

» » » vast circus te Scheveningen 257

» » » vorstelijk paviljoen op het duin bij een Neder-

_ .. landsche zeebadplaats 170

Prijsvragen uitgeschreven door de faculteit der wis- en natuurkunde te Leiden 224

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Zie Spoorweg. diensten.

Register van De Ingenieur over 4898 \

* » » » » 1899 .......... 641

Reglement op de lage verveningen buiten de veenpolders in

Friesland 234

» voor den dienst en het vervoer op de spoorwegen

TT (Wijziging van het algemeen) 223

hem (Voorschriften voor de behandeling van luchtdruk- en

nood-) bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 378

Rijnscheepvaart (Centrale Commissie voor de) 597

Rijnvaart van Amsterdam 21 54 56

» » » in 1898 ' '. J . '. .' 452

Rioleering en waterverversching van Amsterdam. Voordracht van

CL. M. Lambrecutsen vax Ritthem 85 luolen en andere werken uit portlandcement-beton (Vervaar, , . . . . . . digen van) 305

Kioolvocht (Biologische zuivering van), door F. L. % Door H A. van Usselsteyn 15. Door J. van der Breggen

130, 192. Door Wouter Cool ,Tr. 180 » (Klaring van), door J. van der Rm.-r.ci.-v A(\k

Rivieren (Lijst der stations voor buitengewonen dienst en

correspondentie langs de) 623 » (Verbetering der). Zie den naam der rivieren. Roest (Voorkoming van), door dr. J. Treumann te Hannover.

„. Vertaald door J. L. Terneden 38, 49

hoesten (Middel tegen) genaamd Lightning, door G. T. S. 145 » van klinkboutkoppen, door J. L. Terneden . . . 103 Rotterdamsche waterweg. Zie Waterweg.

Scheepsbouw te Slikkerveer en Bolnes in 1898. . . 195 Scheepsbouwkundigen (Nederlandsche Vereeniging van Werktuigen). Zie Werktuig- en scheepsbouwkundigen. Scheepvaart en handel van. Hamburg en Bremen in 1898 131 Schelde (Verbetering der) beneden Antwerpen 133. Rapport van

, ■ T,J- ,F- W- GoNRAD en J. W. Welcker. Met 2 platen 457, 469 Schip Heelsum ^gg

» Noord-Brabant 32

Schols (Herinnering aan prof. C. M.) . . . 322

Schutsluizen (W-aterverlies bij), door H. Oostinjer. Geïll. . ' ' 395

fSEMMELINK (D.) \

Sluis te Zaandam ' ' 2g2 429

Sluizen te IJmuiden. 20

» te Vreeswijk 17

Snijders G.Jzn. (Prof. J. A.). Met portret. '. '. ' '. '/ '/ ' ' 445 Sociëteit te Utrecht (Bouw van een studenten-) . 87 Solorivier (Stuw in de) te Ngloewak, door W. B. van Goor!

Met plaat 127

Solovallei 28, 429, 466, 477. Door J. F. Quant. Geïll. 407, 417.

Door D. A. Koster 577' 593' 603

Soundertoestel 35^

Spoor- en tramwegen in Ned.-Indië (Voorstellen der door den Minister van Koloniën benoemde commissie omtrent de voorwaarden, waarop bij te verleenen concessiën voor den aanleg

van) deze door den Staat kunnen worden genaast 10

Spoortreinen (Electrische) in Amerika ' 9

Spoorwagens (Verlichting van) in Nederland . 18 Spoorweg Amsterdam—Haarlemmermeer—Leiden . 21, 99 240 454

» Deventer—Ommen. ' 393' 5(59

» Dinxperlo—Varsseveld .".'.! 366

» Enschede—Nederlandsch Pruisische grens . . . 352 638

» Grootebroek—Hoorn ' 298

» (Noord-Friesche-locaal-) .... 192, 223, 268 278' 323 » ( » Ooster- »)'•'-•'■ 18, 33, 185, 558,' 570,' 651 » Rotterdam—'s-Gravenhage—Scheveningen ... 240 307

» Schaesberg—Heerlen ' 553

» te Weenen, door G. W. van Heukelom. Met plaat. . 189

» Tilburg—Turnhout 18

Spoorwegen (Electrische) in Duitschland . ....... \ 527

» en mijnen in China . 20

» » tramwegen (Nederlandsche vereeniging voor

TT , locaal-) 415, 428

» in den Haarlemmermeerpolder, door A. Huet. Met

/T • ,.. . plaat 13

» . (Ingenieur bij de). Zie Ingenieur.

Blz.

Spoorwegen (Maandehjksche opgaaf van opbrengst en vervoer van) 19, 74, 108, 158, 185, 222, 296, 350, 422, 475,

509, 556, 621, 654 » (Reorganisatie van den dienst bij de Maatschappij

tof Exploitatie van Staats-) 75 » (Staatsexploitatie van) in Nederland 18, 256, 366

397, 410, 418, 427, 477 » (Wijziging van liet algemeen reglement voor den

dienst en het vervoer op de) 223 Spoorwegbogen met oneindig grooten kromtestraal in de tangentpunten, door H., van Berckel en F. C. J. van den Steen van Ommeren. Geïll. 113, 277. Door H. J. C. G. Eilbracht

229. Door H. Oostinjer 252. Geïll. 525

Spoorwegbruggen (Opening en sluiting der) 18 323

» (Verhooging en verbreeding der) over het Noord-

zeekanaal 157, 281

Spoorwegcongres in 1900 te Parijs 270

Spoorwegdiensten (Verslag van den Raad van Toezicht op de)

over 1898. 485, 494, 507, 519, 528, 552 » (Wijziging van het aan de districts-inspecteurs

opgedragen dagelijksch toezicht op de) 207, 240

Spoorwegmaatschappij de Veluwe 415

» Haarlem—Zandvoort in 1898 568

» (Hollandsche electrische) in 1898. . . . 282

» (Nederlandsche Centraal-) in 1898 . . . 255

» ( ■ » Zuid-Afrikaansche) . . . 223

» (Noord-Ooster-locaal-) 307

» (Overeenkomst tusschen de Koninklijke

Nederlandsche locaalspoorwegmaatschappij

en de Hollandsche IJzeren 236 Spoorwegmaatschappijen (Jaarverslagen der) .... 158, 255, 568 Spoorwegnet der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (Dienst van weg en werken in het district Rotterdam

van het) 501

Spoorwegongeluk bij Capelle op 15 November 1899. Met plaat . 631

Spoorwegpersoneel (Dienst en loonen van het) 18

Spoorwegverbinding Dollard—Oranjekanaal |8

» te Rotterdam 207

Staal (Harden van) in vroegere eeuwen. Bijdrage tot de geschiedenis van het ijzer, van Orro Vogel, door J. L. Terneden 142 » voor kookhuizen (Gebruik van nikkel-), van A. F. Yarrow,

door J. L. Terneden 537, 648

Staalgieterij in Nederland (Levensvatbaarheid eener) 97

Staathuishoudkunde en de statistiek (Vereeniging voor de) . . 496 Stalen dwarsliggers op den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust, door L. K. Lindhout. Geïll. 325 Staten-Generaal. Ontwerpen van wet, memoriën van toelichting, voorloopige verslagen, memoriën van antwoord, openbare beraadslagingen, enz., door Th. Six 5, 17, 30, 53, 71, 85, 105 118, 131, 153, 180, 192, 205, 219, 234,253,266,278 292' 317,331,362,387, 402, 520, 539, 553, 565, 580, 596, 619, 632,' 650

Station te Amersfoort 54, 7!, 651

» » Haarlem 18 54 71

» Hengelo 54,' 71,' 195

» » Maastricht 54 71

» » Meppel |8

» » Sauwerd 17

Stationsoverkappingen (Dakbedekkingen van), door G. W. van

Heukelom. Met plaat 137

Statistiek (Centraal bureau voor de) 32 33

Statistieke mededeelingen van spoorwegmaatschappijen. Zie

Spoorwegmaatschappijen.

Steenen (Kalkzand-) 20

Steenfabrikanten (Vereeniging van Nederlandsche) ..... 207 Steenkolenmijnen te Heerlen (Maatschappij tot exploitatie van

Limburgsche), door H. L. C. H. Sarolea 167

Steenkolenontginning in Limburg 123, 146, 207 393

Steenprijzen (Stijging der) ' 240' 466

Sterilisatie van drinkwater door ozon, door A. Vosmeer. Geïll'

433, 446

-[-Sterk (A. Elixk) 75, 84

Stevin (Onthulling van den gedenksteen voor Simox) . . . ! 10

Stoornomnibus (Lifu-), door W. Meischke—Smith 273

Stoomtram. Zie Tram. Stoomtrawlers. Zie Trawlers. Stoomturbine. Zie Turbine.

Stoomvaartlijn op China (Nieuwe) 240

» » de La Platastreek (Nieuwe) 282

» van Newport News—Amsterdam—Rotterdam

(Nieuwe) 282

Stoomwerktuigen (Drijven van) door daartoe onbevoegde personen 338

Stoomwet 31, 338

Stoomwezen (Adspirant-ingenieur bij het). Zie Ingenieur.

» (Personeel bij het) . . . 55, 72

Studentencorps (Huldeblijk aan het Delftsch) ter herinnering

aan het Xde lustrum 477, 487 Stuw in de Solorivier te Ngloewak, door.W. B. van Goor. Met plaat 127 Süezkanaalmaatschappij. Zie Kanaalmaatschappij.