is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 18, 06-05-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 18.

226

de houten en daarvoor maken van steenen hoofden van de Damsluis onder Kortezwaag. Gegund aan B. Overwijk te 't Meer, f 4368.

St. Annaland, 25 April. Best. der wat. v. d. cal. Suzannapolder. Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1900 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengen, cal. polder, Gegund aan J. Moerland Cz. ald., f 7764.

Breda, 26 April. Heemraadschapsbest. v. Mark en Dintel. (Best. n°. 1) Herstellingen en vernieuwingen met het eenj. onderhoud der sluis- en pakwerken; maken van 62 M. bazaltmuur en maken van remmingwerken buiten en binnen de schutsluis, in 1 perc. Gegund aan N. Leenman te Giessendam, f 21,121 ; (Best. n°. 2) baggeren in de rivier in 4 perc. en in massa. Perc. 4. Gegund aan W. Kapitein te Oudenbosch, f 339; massa perc. 1, 2, 3 en 5. Gegund aan C. de Ruijter te Giessendam, f I 1,379.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 24 April. Holl.IJz. Spoorwegmij. (Best. n°. 21) Maken van eene toevoerleiding met bijbeh. werken langs den spoorweg Amsterdam—Rotterdam naar het waterreservoir op het terrein tusschen dien spoorweg en de takken der verbindingsbaan. H. Wienhoven te Schiedam, f 10,220.

's-Hertogenbosch, 25 April. Maatsch. tot Expl. v. S.S. (Best. I) Uitvoeren van herstellings-, vernieuwings- en verfwerken met bijlevering der materialen, aan de gebouwen en kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, beh. tot de lijnen Tilburg—'Nijmegen, Utrecht (Lunetten)—Bokstel, Vlijmen—'s-Hertogenbosch, Bokstel — Blerick, Belg. grens—Eindhoven, in 19 perc. Perc. 1. H. van Stokkum te Vlijmen, f 1633; perc. 2. J. A. Jansen te idern, f 415; perc. 3. L. v. d. Bergh te Osch, f 2295; perc. 4. A. Cox te idem, f 599; perc. 5. J. van Deutekom te Zoelmond, f 4514; perc. 6. Firma Gebr. Kaasjager te Zaltbommel, f1340; perc. 7. Dezelfden, f1479; perc. 8. Dezelfden, f1340; perc. 9. J. A. Jansen te Vlijmen, f 330 ; perc. 10. M. Vissers te Drunen, f 3696; perc. 11. F. Verheijden te Bokstel, f 1100; perc. 12. A. Willaert te idem, f2128; perc. 13. C. de Haan te Eindhoven, f 294.50; perc. 14. A. Bekkers te Waalre, f 1520; perc. 15. C. de Haan te Eindhoven, f 147.45; perc. 16. J. A. Hendrikx te Blerik, f 3490; perc. 17. M. Bouts te idem, f 750; perc. 18. Firma Erve J. van Gaal te Helmond, f 2979; perc. 19. F. Verheijden te Bokstel f 610.

Amsterdam, 1 Mei. Holl. Hz. Spoorwegmij. Maken van een gebouw voor acetyleenbereiding en een aanbouw van de vetgasfabriek op het westelijk eiland van het Centraalstation te Amsterdam. J. M. Pinxter te Amsterdam, f 10,500.

Particuliere werken. Breda, 22 April. Archt. A. v.d.Lee. Bouwen van drie woonhuizen aan den nieuwen Boulevard onder Teteringen. J. Kleiner ald., f 17,490.

Amsterdam, 22 April. Archt. K. Muller. Bouwen van een villa met stalgebouw in het villapark «Duin en Daal» te Bloemendaal. J. A. Jonker te Haarlem, f 38,382.

Leiden, 24 April. Best. der Vereen, ter bevordering van den bouw van werkmanswoningen. Bouwen van 20 werkmanswoningen. H. de Graaff & van Driel te Koudekerk, f 36,600.

's-Gravenhage, 24 April. Archt.-Ing. J. Limburg. Bouwen van een villa aan den Ouden Scheveningschen weg. H. R. Mirande ald,, f 51,000.

Amsterdam, 25 April. Ver. In Omnibus Charitas te 's-Hertogenhosch. Bijbouwen van schoollokalen en uitbreiding van bijbeh. gesticht in Rustenburger- en Verbindingstraat aan bestaand schoolgebouwin Verbindings- en van Ostadestraat ald. (voorm. Nieuwer-Amstel). P. H. Versteyne te Oisterwijk, f 95,741.

Avereest, 27 April. B. Ruijs. Bouwen van een woonhuis. Gegund aan K. A. Hakkert ald., f 8497.

's-Hertogenbosch, 27 April. Firma J. J. v. d. Pas. Bouwen van een sigarenfabriek op de Markt .ald. v. Roosmalen en Hansen ald. f 7558.

Eindhoven, 27 April. Ph. Elias. Verbouwen van een heerenhuis. P. J. v. Wetten te Aarle-Rixtel, f 6790.

Breda, 28 April. Dir. der Bredasche Bouwgrondmaatsch. Leggen van 2730 M1. cementriolen met annexe werken, leggen van trottoirbanden en egaliseeren, verharden en bestraten van den Boulevard van Breda naar het Mastbosch. Th. Blijlevens Az. te Made, f 37,585.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 8 Mei.

Amsterdam. Holl. TJz. Spoorwegmij, te ll/2 ure; (Best. n°. 786) Maken van een onderdoorgang in den spoorwegen den Zeeburgerdijk en wijzigen en verbreeden van den onderbouw en den bovenbouw der bruggen over de Nieuwe Vaart en het Loozingskanaal, ten dienste der aansluiting van het Gemeentelijk Entrepöt, in 2 perc. Begi-.: le perc. f 158,400, 2e perc. f 84,400. (Zie Adv. in n°. 16.)

Id. Id. (Best. n°. 20) Maken van 4 dubbele wachterswoningen van drijfsteen-regelwerk langs de Verbindingsbaan te Rotterdam. Begr. f 22,000. (Zie Adv. in n°. 16.)

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11H ure: Leveren in het jaar 1899 van steenkolen ten beh. van de stoomgemalen aan den Arkelschendam en te Ameide, beide beh. tot de werken van het Merwede- met het Zederikkanaal. (Zie Adv. in n°. 14.) Dinsdag 9 Mei.

Amersfoort. Best. der Loge «Jacob v. Campen», te 11 ure:

Maken van een logegebouw op een terrein aan het Kalfsveld ald. Best. te verkrijgen bij den archt. W. v. Schaik ald., die tevens gewenschte inl. verstrekt.

Hengelo. Archt. W. Elzinga, te 8 ure: Bouwen van twee woonhuizen aan den Anninksweg. Inl. bij gen. archt. Aanw. 9 Mei te 9i/2 ure.

Sneek. Burg. en Weths. v. Wijmbritseradeel, te 12 ure: 1°. Daarstellen van: a. eenige timmer- en metselwerken aan de o. 1. school te Woudsend met leveren van ameublement; b. Glas- en verfwerken aan dat gebouw en ameublement; 2°. Daarstellen van: a. eenige timmeren metselwerken aan de o. 1. school te Scharnegoutum met, leveren van ameublement; b. Glas- en verfwerken aan dat gebouw en ameublement.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S. (voor rek. v. d. Staat), te 2 ure: (Best. n°. V) Maken van de aardebaan met bovenbouw en kunstwerken, gebouwen en inrichtingen voor het station Westervoort en stopplaatsen, werken tot overgang, bewaking, afdeeling enz. voor de omlegging van een spoorwegvak tusschen Arnhem en Zevenaar, en wegens de omlegging van een gedeelte van den Rijks grooten weg van Arnhem naar Zevenaar, een en ander aan de Z.-O.-zijde van de nieuwe IJsselbrug bij Westervoort, met eenige bijk. werken. Begr. f 770,000. (Zie Adv. in n'. 13.)

Woensdag 10 Mei.

Dordrecht. Regenten v. d. Leughenhof, te 11 ure : Bouwen van twee hofwoningen tot uitbreiding van de stichting aan de zijde van het Bagijnenhof. Best. enz. bij den archt. H. W. Veth ald.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Bouwen van een dienstwoning nabij de schutsluis en de keersluis in de Dieze, beneden de spoorweghaven te 's-Hertogenbosch. Raming f 7600. (Zie Adv. in n°. 15.)

Nieuwerkerk. Best. v. d. polder der Vier Bannen v. Duiveland, te 5 ure: Vernieuwen, herstellen en onderhouden der gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken van bovengemelden polder, voor het dienstjaar 1899/1900, in 1 perc. Best. te verkrijgen bij den boekhandelaar van Dishoeck te Zierikzee. Aanw. 8 en 9 Mei van 10- 1 ure, terwijl inl. te bekomen zijn bij den dijkbaas L. Vijverberg te Ouwerkerk.

Vrijdag 12 Mei.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Aanleg van eene lijn met twee draden langs den Staatsspoorweg tusschen Meppel en Leeuwarden. Begr. f 4630. Inl. bij den hoofding. der telegraphie ald. en bij den ing. der telegraphie te Zwolle.

Id. Id. Leggen en ingraven van een kabel te Maastricht. Begr. f 1297. Inl. te bekomen bij den hoofding. der telegraphie ald. en bij den ing. der telegraphie te 's-Hertogenbosch.

Id. Id. Onderhoud van het Rijks postgebouw met directeurswoning te Alkmaar van af den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Maart 1902. Begr. f 425. Inl. te bekomen bij den Rijksbouwm. in het 1° distr. ald. en den opz. P. L. Wijndels de Jongh te Amsterdam.

Id. Id. Onderhoud van het post- en telegraafkantoor met directeurswoning te Edam, van af den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Maart 1902. Begr. f 928. Inl. te bekomen bij den Rijksbouwm. in het le distr. ald. en den opz. P. L. Wijndels de Jongh te Amsterdam.

Haarlem. Dijkgr. en Heemr. v. d. Haarlemmer meerpolder, te 1 ure: Onderhoud van de gebouwen, bruggen enz. over 1899 en de drie eerste maanden van 1900. Best. ter secret. des polders. Inl. bij de betr. opzichters in den polder.

Lage Zwaluwe. Best. v. h. wat. Royale polder, te 11 ure: Verzwaren van een gedeelte zeedijk met oeververdediging tusschen de Spoorbrug en het dorp. Aanw. 8 Mei te 11 ure, beginnende bij S. Walraven ald. Best. verkrijgb. bij den secretaris-penningmeester des polders te Hooge Zwaluwe.

Leeuwarden. Prov. Best, te 1 ure: Driej. onderhoud van verschillende kunstwerken en enkele wegen in de provincie, alsmede van tonnen, boeien en bakens in eenige prov. waters, van 1 Mei 1899— 30 April 1602, in 6 perc. Best. ter lezing in het gebouw van het prov. bestuur. Best. op het bureau van den prov. hoofding. Nadere inl. bij den ing. van den prov. wat. ald. en bij de prov. opzichters: R. Miedema te Dokkum voor het 1°; D. Sijtsma te Drachten voor het 2°; H. Mouw te Huizum voor het 3e; S. Bakker te Harlingen voor het 4° ; T. C. Kiezebrink te Sneek voor het 5e; J. Vegter te Joure voor het 6e perc.

Poortugaal. Best. v. h. wat. de Westdijken v. h. eiland IJsselmonde: Verhoogen en verzwaren van de dijken, in 1, 2 of 3 perc. (Zie Adv.)

Waarde. Burg. en Weths., te 2 ure: Uitbreiden der havenwerken ald. Inl. bij den opz. J. Blok Sz. ald. Aanw. in loco 12 Mei te 11 ure. Zaterdag 13 Mei.

Alblasserdam. Comm. v. Adm. der Geref. Kerk, te 11 ure: Slaan van + 150 palen met houten fundeering en bijk. grondwerken voor een kerkgebouw. Best. en voorw. liggen ter inzage bij T. P. Stans, bij wien tevens nadere inl. zijn te bekomen. Inschrijvingsbilj. moeten vrachtvrij bij den heer Hk. Jonker ingeleverd worden voor 12 Mei te 9 ure.

Cortgene. Best. der wat. v. d. cal. Annapolder, te 10 ure: Herstel, vernieuwen en onderhoud tot 30 April 1900 van de aarde-,