is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 19, 13-05-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

14e Jaargang.

Orgaan

229

der

1899.-12 19.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

WBBtïlafl priil aai üb Mwl b i» bcmbbi tb Pintor» Werten b MtbML

Priis per Jaargang:

>V««co per post.

Voor Nederland; ' 8~

Voor het Buitenland met vooruitbetaling ... - 10.50 Voor leden der Vereeniglng van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met / 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bewflsnummers

10 cents.

Yersciiint elfcen Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeellngen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Soheveningsche Veer no. 7, te 's-Gravenhage.

Advertentièn uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Directie en Administratie van dit Blad Paveljoensgracht No. 19, te 'g-Gravenhage.

hoofdvertegenwoordiger voor Nederland: C. W. BETCKE, Advert.-Bureau, Botterdam.

Afzonderlijke Nummers worden, voor zoover de voorraad strekt, alléén aan Abonnés geleverd.

s-Gravenhage, 13 Mei.

prijs ïer Almtentiëii:

Per regel ' u 25

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Advertentièn van Aanbestedingen f 0.16 per regel.

Idem bü 2e en 3e plaatsing / 0.10 per regel.

Bij abonnement op Advertentièn worden bewijsnummers gratis toegezonden.

Over het bedrag der Abonnementen op advertentièn wordt driemaandelijks beschikt.

Verantwoordelijk Redacteur: J. van Heurn, Civ.-Ing., 's-Gravenhage^ ,

INHOUD.

Bogen in Spoorwegen door H. j. C. G. Eilbbacht. - Het Kijn-Elbe tanaal. - i Bronaas in Nederland - Uit het Verslag van de Rijks-commissie voor graadmetine en waterpassing, aangaande hare werkzaamheden ged. het jaar 1898. (Vervolg van blz. 219). - Staten-Generaal. - Weerkundige waarnemingen - Eivierbenchten. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. - Benoemingen, Verpl. enz. - open betrekkingen.

BERICHT.

~~~~

Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs.

Voor de samenstelling van de Alphabetisclie Naamlijst der Gepromoveerde Ingenieurs en Technologen zoude ik gaarne bekend zijn met het jaar en de plaats van overlijden van de hieronder vermelde 'ingenieurs en Technologen, achter wier namen gevoegd zijn het jaartal hunner promotie en hunne diploma's:

P. J. Crucq (1874, T.). W. Post (1850, C L).

G. de Hartog (1851, C. I.). C Mogge Pous (1852, C. L).

O F. U. J. Huguenin (1850, H. F. E. Rant (1853, M. I.).

M I) M- Rappard (1876, W. L).

CAC. Libosan (1876, T.). H. Reijees (1846, C. I.). F E H Liebert (1850, M. I.). W. H. de Roos (1862, C. L). B* H. M. Rodi de Loo (1855, S. Schredder (1850 M I.)

'c i A. T. Sorillon (1854, C. L).

J P. van Mansfeldt (1859, J. Rouppe van der Voort

C. L). (1862, C L).

Ik verzoek daarom hen, die me hieromtrent kunnen inlichten, zoo vriendelijk te willen zijn me zulks te meiden.

Voor hetzelfde doel worden verder degenen, wier adres sedert 1 Juni 1898 veranderd is en die mij daarvan nog geene mededeeling deden en evenmin in „De Ingenieur hunne verplaatsing opgenomen zagen, beleefd uitgenoodigd vóór 1 Juni a.s. me daaromtrent bericht te zenden.

De Secretaris der Vereen, van Burgerlijke Ingenieurs, P. J. van Voorst Vader.

Den Haag, 2 Mei 1899.

Bogen in Spoorwegen.

boog —, terwijl zij om hare veelvuldige toepassing als overgangsboog het eerst de aandacht vraagt, wordt niet nagegaan.

Voor den minimumstraal van de gel. hyperbool: S,t — volgens de notatie der schrijvers — in het toppunt voorkomende

OFVcos~2a Tcos cc wordt gevonden : Sh = ^ = -g^- •

V cos 2«

, . „ Tcosa

Voor dien van de lemniscaat: bt — g, ■ 4) •

12 ooft /3M

De cubische parabool y = ~- zal op dezelfde wijze als de lemniscaat toegepast een' minimum straal opleveren, welks

, 0 T cos a

waarde S„ = ——tï -n 2„V-

v sm 2a (1 —■ 2j3 sin lcc)

Tusschen de minimum kromtestralen dier verschillende

lijnen bestaan dus deze betrekkingen:

Vc^Tcc . __1 . *

i>h : bi . op - - sina • 3^ dn 4^ a ■ sin 2a (1 _ «/, sm 2«)

Uit de verhouding — blijkt, daar sin 2/3 cp immer > 2/3 sin cp

Op

waarden van 3/3 cp ^> 180° buiten beschouwing gelaten —

en dus 3/2 sin 4/3 « > sin 2«, dat de cubische parabool steeds boven de lemniscaat zal te verkiezen zijn. (1)

De verhouding ~ leert, dat voor een waarde van 2 « gelegen tusschen 60° en 61° S,, = Sp zal zijn. Hare waarde = 2 cos cc (1 — 2/3 sin 2«) Vcos 2 « wordt grooter naarmate cc kleiner wordt en omgekeerd, dus zal zij > 1 voor waarden van 2 « < 60° a 61°, daarentegen < 1 voor grootere waarden van 2 cc. In eerstgenoemde gevallen verdient dus de gelijkzijdige hyperbool — zóó toegepast als dit in bedoelde beschouwing geschiedt — de voorkeur boven de cub. parabool, altijd wel te verstaan, wanneer men een' straal voor de eerste

= T cos cc .n het tangmtpuni voldoende en even vol-

sin cc cos 2 cc , .

doende rekent als een oneindig grooten kromtestraal m aai punt welke de cub. parabool onder de bovengestelde voorwaarden bezit, - terwijl voor grootere waarden van 2 « dan 60° & 61° de gel. hyperbool ook om haar kleineren minimum straal voor de cub. parabool onderdoet. (1)

Beschouwen we eindelijk de verhouding -j^ — sin «

(1) D^T^nclusie kan niet onvoorwaardelijk worden *™JP™M*c\ë voor eene waarde van x tusschen x — O en » g bminimum waarde van den kromtestraal van de cub._ paiabooi e ^ ^ worden, een tak van de kromme waarop dat Pu"Vlefnste°n kromtedaar ter plaatse en niet in een der eindpunten den ue

Sn „De Ingenieur" No. 10 van dit jaar komt voor eene

wat vluchtige beschouwing un uuu^..^ «muuc, welke, indien zij grondiger ware geweest, tot andere gevolgtrekkingen zou hebben geleid.

Als typen-spoorwegboog worden daarin de lemniscaat en de qeliikzijdige hyperbool onderling vergeleken, behalve dezen rii 'i* a„ „,-vto7 Koha^rUiri ri^nV, a p mindere of meerdere

bruikbaarheid van de cubische parabool — voor den geheeien

straal, waarmeae we neouen lb imcuc",

Be vereenigiDg van BurgerlijKe ingenieurs stelt ziel in geenen ieele TerantwoorieliiK voor de 4en»to in ie onderseïetdene Mldraeen ontwimid m teeaelicüt.