is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 20, 20-05-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

257

M «O.

president en de leden de heeren W. T. Koster en Mr. J. C. de Marez Ovens, administrateur, resp. van Waterstaat, en van Handel en Nijverheid, M. Paton, administrateur der Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën; G. Rijperman, lid van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten ; F. H. de Monté Verloren, hoofdcommies aan het Ministerie van Waterstaat, tevens secretaris en J. G. Van der Mark, adjunct-commies als adjunct-secretaris.

Het 51ste Nederlandsche Landhuishoudkundig Congres.

Het 51e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres zal van 18—21 Juni a.s. te Breda worden gehouden.

De ontvangst der congresbezoekers zal plaats hebben des Zondagsavonds 18 Juni ten gemeentehuize. Dienzelfden avond zal door de Mastreechter Staar eene uitvoering worden gegeven in den tuin van Concordia. De Staar komt over ter gelegenheid van de prijsuitreiking van den jongsten tooneelwedstrijd van Vreugdendal.

Des Maandags 19 Juni vangt het congres aan met zijne werkzaamheden. De navolgende punten van behandeling zullen aan de orde komen:

In hoeverre heeft de landbouw belang bij de zoetwatervisschenj en op welke wijze kan deze bevorderd worden ? (Inleider de heer H. J. Lovink, te Utrecht.)

Het landbouwonderwijs in Nederland (met uitzondering van de njkslandbouwschool te Wageningen.) (Inleider de heer dr. G. W. Bruinsma, te Teteringen)

De financieele voordeelen van heide-ontginning door cijfers toegelicht. (Inleider de heer Job. van der Have, te Frederiksoord.)

Landbouwvertegenwoordiging. (Inleider de heer dr. A. M. Prins, te Wageningen.)

Wat dient gedaan te worden om de subsidies van rijkswege voor de rundveefokkerij zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen ? (Inleider de heer P. van Hoek, te 's-Hertogenbosch.)

Omvang en resultaten der bevloeiingen en weide-aanleg op lage heide in Nederland. (Inleider de heer A. A. Nengerman, te Utrecht.)

Boschcultuur als tak van staatsdienst in Nederland. (Inleider de heer A. J. van Schermbeek, te Ginneken.)

Hoe kunnen de belangen van den landarbeider in overeenstemming gebracht worden met een verhoogde productiviteit van onzen nationalen bodem ? Welke middelen heeft de staat om dat doel te bevorderen ? (Inleider de heer C. J. H. van den Broek, te Middelharnis.)

Op welke wijze is ten onzent overeenstemming te verkrijgen tusschen de belangen van den landbouwer en die van de fabrikanten en handelaars in kunstmeststoffen met het oog op de noodzakelijke controle der rijkslandbouwproefstations ? (Inleider de heer dr. A. J. Swaving, te Goes.)

Op welke wijze is ten onzent overeenstemming te verkrijgen tusschen de landbouw- en de fabrieksbelangen in de beetwortelsuikerindustrie? (Inleider de heer dr. A. J. Swaving, te Goes.)

Welke middelen kunnen worden aangewend tot bestrijding der tuberculose onder het vee ? (Inleider de heer D. van der Sldys, te Amsterdam.)

Des Maandagsavonds wordt den congresbezoekers een concert aangeboden in het paviljoen der Groote Sociëteit, in het Valkenberg.

Des Dinsdags 20 Juni voortzetting der congreswerkzaamheden, na afloop waarvan het congresdiner zal worden gehouden, gevolgd door eene muziekuitvoering in Concordia.

Dienzelfden avond, b.v. ten half tien, zal nog een concert worden gegeven op de verlichte Groote Markt.

Tegen Woensdag 21 Juni eindelijk is eene excursie voor de congresleden georganiseerd naar het landgoed de Princepeel te Mill, een landgoed van circa 580 H.A., alwaar de sedert jaren verkregen resultaten van ontginning van veengrond tot bouw- en weiland, ook door damcultuur, te bezichtigen zijn.

Prijsvraag.

Het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft alle leden der maatschappij en die van hare afdeelingen uitgenoodigd tot medewerking aan de Studie-Prijsvraag voor een vasten circus te Scheveningen.

Het bouwterrein wordt gedacht te zijn gelegen te Scheveningen, grenzende met de voorzijde aan een groot plein; de oppervlakte is ongeveer 15000 vierkante meters.

Het gebouw moet geschikt zijn voor alle uitvoeringen, welke in een circus kunnen voorkomen, zoo ook voor de gebruikelijke slotstukken, waarbij tooneelvoorstelling, ballet, waterballet enz.

Hoewel het geven van avondvoorstellingen hoofdzaak is, moet het ook mogelijk zijn bij daglicht voorstellingen te doen plaats vinden.

Ten opzichte van brandvrijheid wordt verlangd: dat alle gangen, trappen en zitplaatsen van onbrandbare materialen worden geconstrueerd; dat alle kleedkamers, bergplaatsen voor decoratief, destallen met hunne hooi-, de stroo-bergplaatsen, met doorgaande muren en gemakkelijk sluitbare ijzeren deuren van de overige deelen van het gebouw zullen zijn gescheiden.

De jury zal worden gevormd door de heeren Eduard Cuypers, C. B. Posthumus Meijes en A. Salm G.Bzn., allen architecten te Amsterdam.

Haarlemsche Machinefabriek.

Uit het verslag der Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebr. Figee, blijkt o. a. dat het bedrijf het geheele jaar door zeer levendig is geweest, zoodat de fabriek tot de uitbreiding moest overgaan, waarover in het vorige verslag reeds werd gesproken. Deze uitbreiding was met het einde van het boekjaar slechts ten deele voltooid, doch nadert nu hare voleindiging. Ten behoeve er van zullen 100 der nog in portefeuille zijnde aandeelen worden uitgegeven, die aan de oude aandeelhouders zullen worden aangeboden en waarvan de plaatsing reeds verzekerd is. De afdeeling Electro-Techniek werkt nu in geheel afzonderlijke gebouwen en maakt nu haar eigen schakeltoestellen en weerstandsapparaten. Het getal werklieden en employés is tot 305 gestegen. De fabrieksschool werd aanvankelijk bezocht door 53 leerlingen, welk aantal daalde tot 28. Een pensioenfonds kwam tot stand in verband met het bestaande ziekenfonds.

De exploitatie der fabriek gaf een saldo van f 94.066, waarvan f 30,317 is afgeschreven, zoodat er f 63.749 ter verdeeling overbleef. Na aftrek van de tantièmes en de bijdrage aan het reservefonds voor verliezen, kan hiervan aan aandeelhouders een dividend van 9)4 pCt. worden uitgekeerd.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

De heeren H. van Berckel en F. van der Steen van Ommeren, adspirant-adjunct-ingenieurs bij den dienst van Weg en Werken der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, zijn met ingang van 1 Juni benoemd tot adjunct-ingenieurs bij dien dienst.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: P. Mulder te Zutphen bij de uitvoering van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van den IJssel beneden Deventer ; J. de Keuning te Dordrecht bij het maken van werken tot verbetering van den IJssel boven Deventer, en W. J. Ragut J.Pz. bij de uitvoering van baggerwerk tot verruiming der vaargeul aan den benedenmond van het Spui op de Beningen.

In Ned. - Indiê. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Gesteld: ter beschikking van den directeur, de ambtenaar op non-activiteit J. K. E. Triebart.

Tijdelijk werkzaam gesteld: bij het departement, de ambtenaar op non-activiteit J. W. Voigt.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Verleend: wegens ziekte, een tweej. verlof naar Europa, aan den opz. van de werkpl. le kl. bij de Staatsspoorw. Th. Boon van Ostade.

Bij de Genie.

Overgeplaatst: van Kota Radja naar Magelang, de kapitein C. Swartbol en de 1= luit. V. L. Slors ; van het det. genietroepen te Kota Radja bij den gewest, en plaats, geniedienst van Atjeh en onderh. ald., de le luit. G. F. Steinbuch.

OPEN BETREKKINGEN.

Werktuigkundige. (Zie Adv.)

Afdeelingschef aan eene groote fabriek. Hiervoor kunnen in aanmerking komen goed ontwikkelde practische lieden van ongeveer 30-jarigen leeftijd, gewend om met groot personeel (ook vrouwelijk) om te gaan en met aanleg om zich in eene voor hen vreemde Industrie spoedig in te werken. Salaris f 1500 per jaar. De betrekking is direct te aanvaarden. Brieven lett. 7. A. D. Alg. Advertentie-Bureau Nijgh en van Ditmar, Amsterdam.

Teekenaar-Constructeur om spoedig in dienst te treden, op een Machinefabriek te Nijmegen. Theoretische en practische kennis van Scheepsmachines vooral vereischt. Salaris naar bekwaamheid. Franco brieven onder no. 5285 aan het Bureu van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Hage. „ »i

Constructeur-Teekenaar aan een Machinefabriek. Br. ond. itt. a. z,. -ü, Nieuws van den Dag.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

BouwkundigTeekenaar zoekt als zoodanig plaatsing hetzij in of buiten Rotterdam. Adres met brieven, ondV No. 13362 aan het bureau der Nieuwe Rott. Courant.