is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 22, 03-06-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

M.

Bij Kon. besluit van 26 Mei is aan den heer G. B.. H. F. Alpherts, referendaris, chef van het Technisch Bureau brj het Dept. van Koloniën, vergunning verleend tot het aannemen van het ordeteeken van officier der orde van Leopold, hem door Zijne Majesteit den Koning der Belgen geschonken.

Bij Kon. besluit van 27 Mei j.1. is aan G. A. A. Middelberg, directeur der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij wonende te Baarn, verlof verleend tot het aannemen van het ordeteeken van ridder 3<<e kl. in de Kroonorde, hem door Z. M. den Koning van Pruissen geschonken.

Bij Kon. besluit van 30 Mei j.1. is de kapitein ter zee titulair H A. de Smit van den Broecke, chef der afd. Hydrographie van het Dept. van Marine, met 1 Juni 1899, op zijn verzoek, eervol van zijne tegenwoordige betrekking ontheven en wegens langdurigen dienst op pensioen gesteld. Het bedrag van het

pensioen is uepaaiu op i sjaaic.

Tot directeur der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor jongens te Amsterdam is benoemd A. L.J. Bouten, leeraar in de wis- en werktuigkunde en rechtlijnig teekenen aan die school.

Tot fabriekslandmeter bij het Groot-Waterschap van Woerden is benoemd de heer A. Kok Wzn. te Ammerstol.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: A. J. van Weijnsbergen te Breskens bij de boordvoorziening van het kanaal van Terneuzen en D. A. v. d. Straaten bij het baggerwerk in het Aardappelengat.

In Ned. - Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Overgeplaatst: van de res. Rembang naar Malang, ten einde op te treden als chef der irrigatie-afd. Brantas, de ingenieur 1= kl. L. G. de Val ; van de res. Tegal naar het gouv. Sum. Westkust, de opz. 2<= kl. H. F. Meeng; van de res. Palembang naar de res. Banka, de opz. 2= kl. W. C. v. d. Spek ; van gouv c,™ Woctlrnat naar Hp. res. Palernbanff. de odz. 3e kl. E. V.

Matheron; van het gouv. Sum. Westkust naar Rembang, de opz. 3» kl. C. Hollestelle.

Toegevoegd: aan den chef der 2« waterstaatsafd. voor de werken en opn. ter verb. der bevloeiing van den waterafvoer m het noordel. ged. der res. Tegal, de opz. 2* kl. C. v. Zeventer.

Verleend: een jaar verlof naar Europa, aan den opz. 2= kl. Th. Heyman. <

Tijdelijk gesteld: ter beschikking van den directeur, de amot. op non-act. J. B. Hubenet, laatstelijk ingenieur .1» kl. bij den aanleg van Staatsspoorwegen.

Bij het Mijnwezen. Overqeplaatst: van Blinjoe (Banka en onderh.), naar het hoofdbureau, de ing. 2= kl. J. M. Wertheim ; van Batavia naar Blinjoe (Banka en onderh.) en gesteld ter beschikking van den res. van laatstgenoemd gewest, ten behoeve van de tinwinning aldaar, de waarn. ing. 1= kl. W. G. Ribbius.

Bij het Boschwezen. Bij het boschwezen op Java en Madoera: Belast: met het beheer over het district Kedoe-Djokdjakarta, met de hoofdplaats Magelang als standplaats, de houtvester W. H. van der Haas, thans belast met het beheer over het district Probolinggo-Besoeki.

Tijdelijk belast: met het beheer over het district ProbolinggoBesoeki met de afdeelingshoofdpl. Bondowoso (res. Besoeki) als standpl.', de adspirant-houtvester W. J. Spaan, thans tijd. belast met het beheer over het district Kedoe-Djokjakarta.

Bij de Marine.

Tijdelijk belast: met de waarneming der betrekking stoomwezen bij het etablissement te Soerabaja, de 2= opziener machinesteller voor gemeld vak J. J. Klomp.

OPEN BETREKKINGEN.

Leeraar in de Wiskunde aan de ft. H. B. school te Sappemeer. (Zie Binn. en Buitenl. her.)

Teekenaar, uitstekend op de hoogte van het detailleeren van ijzerwerken, speciaal bruggen en kappen. (Zie Adv.)

Electrisch Ingenieur of Teehniker, bij de Ingenieurs Hofstede Crull & Willink te Borne, met de practijk bekend, woonplaats Hengelo.

Teekenaar aan de machinefabriek te Oudewater, met eenige ervaring in machineteekenen en detailleeren van ijzerconstructién. Aanbiedingen franco met copie van getuigschriften die niet worden teruggezonden.

Bouwk. Opzichter-Teekenaar (P.G.) Brieven onder Lett. L. T. M. Alg. Adv.-Bur. Nijgh en Ditmar, Rotterdam.

Jongmensen voor technische werkzaamheden op een Bureau voor Electrische installaties te Delft. Br. onder lett. H. D. aan Couvée, boekh. ald.

Bouwkundig Opzichter om dagelijks toezicht te houden op een uit te voeren werk. Adres met brieven, onder No. 14510 aan het bureau Nieuwe Rott. Courant.

Bouwkundig Teekenaar terstond. Adres met brieven, onder No. 14329 aan het bureau der Nieuwe Rott. Courant.

Technoloog bij de Dordtsche Petroleum-Maatschappij voor hare ondernemingen op Java, zoo mogelijk met kennis van het Machinevak. Zich met getuigschriften schriftelijk aan te melden bij den Heer F. Stoop, te Dordrecht.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Jong bouwkundig persoon, bekwaam timmerman, goed met teekenwerk op de hoogte zag zich gaarne in eene hem passende betrekking , . t?- »„j„„ irU„„ \ t3„„i,u„„j„\ a „t™ Rnase. Haarlem.

gepiaaiSl. JDneveU OIIUCI 1CLIGI a. ™c»uaiiran.i«,..«.—,~

Timmerman-Bouwkundige, reeds jaren als uitvoerder werkzaam, zoem eene hem passende betrekking. Adres onder No. 5531 aan het bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's Gravenhage.

Opzichter of Uitvoerder theoretisch en practisch ontwikkeld biedt zich aan. De beste getuigschriften omtrent gedrag en bekwaamheid staan ten dienste. Brieven fraco onder letter O. B. aan den boekhandelaar L. C. G. Malmberg, Nijmegen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage, 24 Mei. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas onder de gemeenten Linden, Heumen en Overasselt. F. E. Terwindt te Pannerden, f 49,405.

Id.' Id. Uitvoeren van baggerwerk in het Aardappelengat, beh. tot de werken van het Hollandsch Diep en Haringvliet. K. L. Kalis Hz. te Sliedrecht, f 0.085 per M3

Haarlem, 25 Mei. Verbeteren van den omnngdijk op Marken. W. Blankevoort te Haarlem, f 5485.

Middelburg, 26 Mei. Verlengen van de basaltglobiing tot verdediging van den duinvoet tusschen de strandhoofden n°. 9 en 11 aan de Oude Hoeve, aan de Noordzijde van Schouwen. P. Vink te Noordgouwe, f 8297. „,„.„.,.

Provinciale werken. 's-Gravenhage, 23 Mei. Onderhouden van en doen van eenige herstellingen aan de gebouwen beh. tot het huis, bewoond door den heer Commissaris der Koningin m Zuid-Holland ald.,, ged 2 jaren, eindigende 31 Mei 1901. J. M. Kippel ald., f 2697.

Gemeentewerken. St.-Anna Parochie, 20 Mei. 1°. Bouwen van een schnni niH (Westhoek!. Geeund aan F. J. Rolsmate Berlicum, f 13,845;

2°. Leveren van de meubelen. Gegund aan G. Smits te St.-Anna , Parochie, f 2180.

's-Hertogenbosch, 23 Mei. Uitvoeren van veranderingen aan het voormalig stationsgebouw. J. Schuilei- & Co. te Raamsdonksveer,, f 5980.

Amsterdam. 23 Mei. Baggerwerk in grachten, vaarten, balkhavens enz. a. ged. 1899. Ph. Kriekaart ald., f 0.45 per M3.; 6. ged. 1899, 1900, 1901. Dezelfde, f 0.44 per M3.

Winschoten, 23 Mei. 1°. Uitvoeren van vernieuwingen aan de Stationsstraat en andere daarmede in verband staande werken. B. Tuin te Ekamp, f 1989; 2°. Herleggen van keibestratingen met kantgoten, rijpen enz'. Gegund aan R. Havinga ald. met prov. steen, f 1210; 3°. Uitvoeren van werken aan openb. schoolgeb. aan den Visschersdijk, aan de Engelsche straat, aan de meisjesschool en aan de bij laatstgemelde school beh. woning. Gegund aan J. Dik ald., f 1615.

Roermond, 23 Mei. a. Herstellingen en vernieuwingen aan het eikenhouten onderdek, het grenenhouten bovendek en van de langsliggers der brug over de rivier de Maas. Gegund aan J. M. v. Gasselt te Venlo, f 18,187; b. Leveren van 1800 M. rechte en 48 M. gebogen hardsteenen en trottoirbanden. E. Rombeaut Roland te Luik, f2.85 per M. Niet o-egund- c. Leveren van 16,000 straatkeien 16 bij 18 cM., 42,000 idem 12 bij 18 cM., 198,000 idem 10 bij 10 cM., 1500 idem 12 bij 27 cM. en 21,000 1/2 diagonaal 10 bij 10 cM. Niet gegund; d. Bouwen van een gemetseld riool en plaatsen van hardsteenen trottoirbanden op den Godsweerder singel. Gegund aan H. Peeters ald., f 8198; e. Kouwen van een gemetseld riool en plaatsen van hardsteenen t^0"""' banden op den Schuitenberg. Gegund aan A. H. Nijskens ald., * •

Polderwerken. Cadzand, 20 Mei. Best. der wat. v. h. cal. w« • Tienhonderd en Zwarte. Verbeteren en onderhouden tot .£te 1900 der waterkeerende werken aan gen. waterschap, r. J Breskens, f 4792. . _ , ,

Breskens, 20 Mei. Best. der wat v- h f^ ^^ Breskens. Herstel, vernieuwen en onderhoud tot ,„„tori(oor.;ri„ aarde-, kram-, rijs- steenglooiing- en paalwerken aan de waterkeenng van bovengen, wat. P. Monjé ald., f 10,094.