is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 24, 17-06-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305

M 84.

VERGADERING

van

HET KONINKLIJK INSTITUUT

van

INGENIEURS, op Dinsdag den 13 Juni j.l.

Bii den aanvang der vergadering verwelkomde de Voorzitter de heer CoNRAD, de heeren P. J. Dirks en L. VAN Riet, den laatste daarbii aan de aanwezigen voorstellende. Gelijk de lijst der werkzaamheden voor deze vergadering vermeldde, was het doel van de tegenwoordtgheid van Hr. Ms. -^t^de en ^ su^e^l

ren Ss" en vak Hattum, heeft uitgevoerd en nog in uitvoering heeft ten behoeve van den bouw eener oorlogshaven te Puerto Belgrano, in opdracht van de regeering der Argentijnsche Republiek.

De gewone werkzaamheden werden daarop aangevangen met het aeven van eene korte levensbeschrijving van wijlen het lid i. J. Mouthaan, wiens overlijden reeds in de vorige vergadering was ver-

mDe' Voorzitter herinnerde daarbij vooral aan de werkzaamheden van Mouthaan bij de opneming van het Noorder spoorwegnet, zijn aandeel T het opmaken van plannen voor de drooglegging der Zuiderzee en Lauwerzee en eindelijk aan zijne positie als hoofdingenieur bij de S.fe., taarbii hii ziine werkzaamheden was begonnen met het ontwerpen Tn Laaen van de lijn Utrecht-Rotterdam. Toen hij bij die Maatschappij werd gepensioneerd, werd daarmede een levenstijdperk van verdienstelijke werkzaamheid gesloten.

Vervolgens was ook thans weer het over), den te berichten van twee leden nd van het buitengewoon lid W. O. E. Godin de Pesters, laatstelijk student aan de Polytechnische School, en van het lid A Huet in leven professor aan die inrichting.

In dr eërlei opzicht is door dezen begaafden man in een zeker te . r i i,„„nmhc.;rl nntwilliB H Vooreerst wat be¬

treft ziin onderwijs, waarbij hij zijn leerlingen vooral voorhield eene zoo groot mogelijke zelfstandigheid in het construeeren te bewaren. Het gevolg daarvan was, dat een nauwe band bleef bestaan tusschen hem en velen zijner oud-leerlingen. In de heide andere opzichten trad zijne werkzaamheid meer naar buiten. In de eerste plaats door het thriiven van vele werken, waarvan de catalogus der bibliotheek getuigenis aflegt: vooral zijn werk over polder- en droogmakerijen heeft eene groote bekendheid verworven. En in de tweede plaa s deed Huet £ het publiek van zich spreken door zijn strijd tegen het plan om het Noordzeekanaal te maken tot een sluizen-kanaa . Op de vergaderingen van het Instituut is daartegen door hem krach ig geageerd, eindigende met zijn ontslagneming als lid als aanvankelijk antwoord op de hem bestelde vraag: een ander ontwerp aan te bieden Dne jaren later fvfnwd publiceerde hij zijn antwoord in een geschrift, werd weder eveuwei F"" //o™' a„ „„„-H vnrvn <rens ook a s hd opgenomen

hd van net insiauut VJU,^ v,..

in de commissie voor het Noordzee-kanaal. .

Na de goedkeuring der notulen van de vorige Instituut-vergadering heeft de aanbieding plaats van het Verslag van de werkzaamheden

^OoKetnb^

en nLaven over hit vorige jaar heeft plaats zonder dat daarvan d.scnssKe«revolg is Het verslag door de commissie tot nazien dier T en vLntw uitgebracht aan den Raad van Bestuur adviseert tot goedkeuring erT dechargeering van den Penningmeester, hetgeen onder ^Kl&n&^tdijjk ontvangen giften, vestigtde voorzitter vooral d aandacht op een geschenk van den Minister van Bu.tenlandsche Zaken zij„deP vier zier mooie en geïllustreerde boekwerken, bevattende een' plan van de «Intercontinental Railway Commission» dfe tracht een spoorwegverbinding tot stand te brengen door geheel Amerika ter verbinding van den eenen staat met den anderen. Eveneens doét de voorzitter uitkomen de belangrijkheid van een geschenk, een boekwerk bevattende plannen en mededeelingen van scheepvaartkanalen tusschen Rijn en Elbe, toegelicht door "^««^W

welke ontwerpen thans een pui v».. .-e».B B-

V6Ö aïïaworaenavean het werk een resumé samen te stellen, dat dan in het Tijdschrift zal worden opgenomen.

De Voorzitter doet mededeeling van een schnjven namens H. M. de Koningin inhoudende de beschikking, dat H. M als Beschermvrouw van het'instituut zal optreden met de daarop tot H. M. namens het Instituut door den Raad van Bestuur gerichte dankbetuiging.

Na nog eenige mededeelingen, waartoe o. a. behooren de Koninklijke goedkeuring vin het ten vorige jare vastgestelde reglement en de Xeding van den penningmeester den heer Gratama, wegens de hervatting van die functie door het raadslid GerlinöS. Aan beiden wordt onder applaus dank betuigd voor hunne ^d^hghmd

Thans is aan de orde de mededeeling yan het technisch gedeelte van het rapport door den heer van Riet uitgebracht aan L. üxc. den Minister va^ Buitenlandse!* Zaken, betreffende de «^««dej-k^ Dat rapport zal in zijn geheel worden opgenomen in het lijdschritt

van het Instituut, met weglating van eenige mededeelingen van meer vertrouwelijken en huishoudelijken aard. De belangrijkheid van dit rapport noopt den Voorzitter'den heer van Riet hartelijk dank te zeggen voor hetgeen hij voor de Hollandsche Ingenieurs gedaan heeft

ff de daarop volgende nadere mededeelingen, die de heer van Riet op verzoek van den Voorzitter nog aan het rapport toevoegde, brengt <W wederkeerig hulde aan de Nederlandsche ingenieurs, aan wie net voorin'grooTdeel te danken is, dat Nederland in het buitenland een goeden naam heeft, en wier werk, met name weder in Argentinië, met een ïunstigên uitslag' is bekroond. Aan de voortdurende waarheid en werkzaamheid der Nederlandsche ingenieurs ,s het te danken, dat de eerste belangrijke werken, na een langen tijd van sti stand, teder aan hen %S opgedragen.' Dat de in uitvoering zijnde havenwerken van grooten onfvang zijn. toont mede" deeling dat de Argentijnsche vloot inderdaad kan meetellen.

De'neer DmKSgdoetJ daarop uitvoerige ^^^^^ £. werken aan het kanaal Martia Garcia, ^^Mi^o^^ heimhouding niet zoo gebiedend is. Spreke.•doet daarbij^>™m™ £ mnpiliikheden van dat werk door eene beschrijving te geverrvansiscnts

eene zijtak der rivier, die is van een omvang, waarvan . Holland geen voorstelling maken kan. Voorts blijkt v*™™™^ deelingen, dat het den ingenieurs mogelijk is geweest door^dw ze waarop met de Argentijnsche regeering is gecontracteerd, belangrijK

"^^^^1^^^^ «^e Voorzitter zijn hartelijken danT aan belde heerenf van wie blijkt dat de bevestiging van den goeden naam en de belangen onzer ingenieurs zoo ten volle zijn toe

VeAanUdJ' orde is thans de voordracht van den heer J van Stolk: «Eenige mededeelingen omtrent het vervaardigen van riolen en andere

Tn^\Pu°^ ^elt spreker achtereenvolgens aan

de orde de möe.è jkheid van de contróle wat betreft de samenstelling de eischen dier samenstelling zelf en de wi ze van bewerking, alles Jnet het oog öp het criterium\an waterdichtheid en vastheid En wat de aanwending betreft is spreker van meening, dat het gebruik van 1S£\ een groo'te uitbreiding kan ™*W ™ het maken van inlaten aan straatkanten, kilometerpalen, mappen, trottoir T straten oeverbedekking, kaaimuren, gasreservoirskuipen, enz. trottoirs, straten, " au-JJL hinkt, n a. dat in Dmtschland reeds

veel werk^ wordt gemaakt van de toepass ng van beton voor oeverbekleeding terwijl de inleider tegenover de ervaring van den \ oorrittïl§ne ondervinding stellen kan, dat zeezand voor de samenstelling

^MTl^Z worWdet1eehneel ingenomen door de keurig geeUjdé en heldir Werkje voordrachfover explos.fstoffen en eenige van hare

aanwending dezer stoffen bi de mijnmdustrie en^de^P°0™ef °™'eX 00 WïïeïÏÏ26 ^schappen van S£

Ken^ & Tch van vervaardiging

het groot° de factoren, die hij de ontploffing werkzaam zijn de duuï de? explosie, de ontploff.ngstemperatuur "^^„^ wikkelde sassen. Op de bespreking van de toestellen tot het meten Tn vergeliilen " an het vermogen van explosiefstoffen, volgde die van de wStn overgang in gasvo'rmigen toestand: ^^^^ deflagratie en tardieve detonatie. De verdee, n f n ^

klassen stelde acntereenvoigeiib uC uC..«..^....6

de orde van het slagkwik, slagzilver, slaggoud, de slaghoedjes de ntoo cellulose nitro-glycerine, het dynamiet, de spr.nggelat.ne het Mk^dTnamiet de explos'ief-stoffen vervaardigd u.t aromat.sche KSSfflZf'het pikrPnezuu,} en eindelijk het kr»het -waarb, respectievelijk mededeeling werd gedaan

bereiding, de physische en mechanische eigenschappen, de verbranding 'Vrde^tstekingsmiddelen werd uitvoeriger uitgewijd over het lant/ynam en snel verbrandend vuurkoord.

En ten slotte de vernieling zelve, waarbij uitvoerig werd stilgestaan m ten siotie *i»„ ma+=»l™flrk en zerconstructies,

S afzonder! K de vraag ^elke onderdeden bij de ijzerconstructies moeïn worrd n d^orgeslagel waartoe spreker als voorbeeld nam eene Snede vernieling der drie bruggen b„ W«tervoort

Na deze zeer u tgewerkte voordracht restte wegens he, gey°™e' uur nog maar weinig tijd voor discussie, waarbij ook vernieling der uur nog nwi & j scheven neen niet werden vei

havenhootden van ue navC1; m -« —

geten- . . „.„„ .i„ XTntaimMM* «lier tolk met zijn dank te

JSICSaan den^s reker voTr d'iens doorwrochte^ studie ^ tuia ng had gevestigd dat deze geheel op de hoogte van het vraag waf, onder toevoeging van den wensch dat de, studie, watJeUe toepassing, nooit in praktijk zou behoeven te worden gebra ]den

Aan het eind der vergadering werd als uitslag va" bestuursverkiezing medegedeeld, dat waren benoemd de « ^ ^ van Gelder en Colette De heer Colette: zag m den ^ verkiezing het bewijs, dat geen pogingen onbep te dopn

gelaten, om de fusie der vereenigingen tot een g komen. ("Applaus.)