is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 26, 01-07-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 8».

338

den Raad van de in de "Vergaderingen goedgekeurde vakafdeelingsreglementen.

Daarna:

Bijeenkomst van de benoemde leden van den Raad van Bestuur van bet Instituut, zittingneming van de Presidenten der Vakafdeelingen en constitueering van den Raad van Bestuur.

In deze vergadering van den Raad van Bestuur worden o. m. behandeld de goedkeuring van de ingekomen vakafdeelingsreglementen \ en wordt de voordracht opgemaakt voor de verkiezing van een Alge- : meenen Secretaris.

VI. Algemeene Vergadering 2 ure, onder leiding van den nieuw verkozen Raad van Bestuur, bijgestaan door den aftredenden Secretaris. 1°. Mededeelingen en voorstellen van den Raad van Bestuur.

a. Mededeeling van de samenstelling van den Raad van Bestuur.

b. Bericht omtrent de ter goedkeuring aangeboden vakafdeelingsreglementen.

c. Voorstel omtrent het tractement van den Algemeenen Secretaris.

d. Mededeeling van de door den Raad van Bestuur opgemaakte voordracht van 3 gewone leden van het Instituut voor de verkiezing van een Algemeenen Secretaris.

2°. Verkiezing van een Algemeenen Secretaris.

3°. Behandeling van de Concept-Verordeningen van het Instituut.

4e. Mededeeling omtrent de vooruitzichten om te geraken tot de

uitgave van een Weekblad. 5°. Benoeming van een correspondeerend lid. 6°. Nieuwe voorstellen. 7°. Ballotage. Aan de leden wordt het volgende bekend gemaakt: Als buitengewone maatregel wordt vooraf een bureau van stemopneming benoemd, bestaande uit drie secties, elk van drie leden.

Voor het Instituut werden uitgenoodigd de heeren B. M. Gratama, D. P. van Ameyden van Duym en O. J. van der Elst.

Voor de Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw de heeren H. Enno van Gelder, J. A. Wagner en A. J. Joekes,

Voor de vakafdeeling Electrotechniek de heeren A. E. R. Collette, P. Hutfnagel en fl. C. J. Gritters.

Deze heeren hebben zich tevens belast met het doen van de noodige aanwijzing voor het teekenen der presentie-lijsten, en het geven van inlichtingen voor toetredingen van nieuwe gewone leden van het Instituut en aan de Vakafdeelingen.

Den leden wordt nog medegedeeld :

1°. Dat al de leden van de ontbonden Vereenigingen, toetredende tot het Instituut, hetzij als gewoon lid, hetzij als buitengewoon lid, geen entrée hebben te betalen. 2°. Dat alle leden van het Instituut, zoowel gewone als buitengewone zijn vrijgesteld van de betaling van het inschrijvingsgeld, verschuldigd bij toetreding tot eene Vakafdeeling, wanneer zij zich bij de Vakafdeeling voor of tijdens de oprichting op 15 Juli aanmelden.

De leden van de ontbonden vereenigingen, welke en bloc zijn toegetreden, zijn uit den aard der zaak van de betaling van dit inschrijvingsgeld vrijgesteld. Ter viering van de fusie zal een Gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden in he Kurhaus (theaterzaal) te Scheveningen den 15e" Juli te 6t/4 uur, a f3 (zonder wijn).

Opgave vóór 10 Juli, op het secretariaat in Diligentia of door opzending van het toegezonden briefje na onderteekening.

Naar de «Zwolsche Courant» uit goede bron verneemt, is thans ook door de Pruisische regeering de noodige vergunning verleend tot het leggen en exploiteeren van de stoomtram Zutphen—Emmerik op bet stuk, dat over Duitsch grondgebied loopt. Binnenkort zal het wetsontwerp tot toekenning eener rijks-subsidie de Tweede Kamer bereiken. Men vleit zich nog dit jaar met den aanleg te kunnen aanvangen, aangezien ook van regeeringswege geen bezwaar bestaat tegen de verhooging van den Baakschen overlaat.

De raad der gemeente Zandvoort heeft besloten de electrische verlichting van het dorp op te dragen aan de Eerste Ned. Electriciteitsnmatschappij.

De Vereeniging tot veredeling van het ambacht houdt eene ledenvergadering od Maandasr 3 Juli 's namiddaas ten 2 ure in het arebouw

der Maatschappij van den werkenden stand te Amsterdam, ter benoeming van een lid in het hoofdcomité, waartoe worden voorgedragen , de heeren mr. P. Verloren van Themaat en J. W. Verloop, beiden te Utrecht.

Verder zullen mededeelingen en voorstellen worden gedaan betreffende verdere voorbereiding tot het afnemen van proeven van bekwaamheid, j

De gemeenteraad van Valkenburg heeft met algemeene stemmen concessie verleend voor electrische verlichting aan de Eerste Nederl. j Electriciteitsmaatschappij te Amsterdam.

Den 26™ Juni j.1. werd op feestelijke wijze de stoomtramweg 's-Hertogenbosch—Den Dungen—St. Michels-Gestel—Schijndel—St. Oedenrade

geopend. De genoodigden werden ten raadhuize te 's-Hertogenbosch door Burg. en Weth. ontvangen en door den burgemeester toegesproken. Ten ruim 11 ure vertrok de feesttrein. Locomotief en wagens waren met groen en vlaggen versierd, het materieel zag er goed en degelijk uit. Onder de genoodigden merkte men op den Commissaris der Koningin in N.-Brabant. Te St. Michiels-Gestel werd den genoodigden een déjeuner-dinatoir aangeboden.

Door den gemeenteraad van Winschoten is de voordracht van Burg. en Weth. tot intrekking van de aan de Nederlandsche Bell Telephoonmaatschappij verleende vergunning tot het aanleggen en exploiteeren van voor net publiek bestemde telephonische verbindingen zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Aan het in de te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Maatschappij tot exploitatie van de «De Laval Stoomturbine» uitgebrachte verslag over 1898, is het volgende ontleend:

Hoewel de operatiën eerst na de Kon. goedkeuring, 8 Maart, konden worden aangevangen en in aanmerking nemende dat de organisatie der Maatschappij, het engageeren van personeel enz., veel tijd vorderden, zijn de uitkomsten bevredigend te noemen. Hiertoe heeft vooral bijgedragen de uitvoering en installatie der Centrale Het Westland, van welke levering 31 Dec. een groot deel geboekt werd op de winst- en verliesrekening, terwijl ook tevens de levering van al het benoodigde materiaal aan de Electriciteit-Maatschappij Medan eene behoorlijke winst aanwijst. De intusschen in den loop van het jaar in verschillende gemeenten van ons land aangevraagde en gedeeltelijk verkregen concessiën, zouden ter uitvoering te veel kapitaal vereischen, dan dat daaraan door de Maatschappij zou kunnen worden voldaan, te meer daar volgens de voorwaarden dier concessiën, met de benoodigde werken van installatie meestal binnen een klein aantal maanden een begin moet worden gemaakt. Door de positie die de geldmarkt hier inneemt ten opzichte van deelneming in industrieele ondernemingen, werd het noodzakelijk eene maatschappij te vormen, welke zich speciaal zou bezighouden met het voor eigen rekening oprichten en exploiteeren van electrische centraalstations, waartoe voor een niet onaanzienlijk deel in het kapitaal gevonden moest worden, hetgeen een feit werd door de oprichting der Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij te Amsterdam. Het gevolg was dat eene transactie plaats vond tusschen de Laval-Maatschappij met deze Eerste Nederlandsche.

Na goedkeuring van de balans en winst, en verliesrekening, een winstsaldo van f 13,797 beschikbaar stellende, werd het dividend over 1898 vastgesteld op 7 pCt. over de f 140,000 geplaatste aandeelen. Werden in 1898 ongev. 425 elf. P.K. verkocht, in 1899 tot 1 Juni, bedroeg dit reeds 250, terwijl verschillende zaken in bewerking zijn.

Vervuiling der kanalen tusschen de Maas en Scheveningen.

Omtrent den vervuilden toestand der kanalen tusschen de Maas en Scheveningen doen Ged. Staten mededeeling van het onderzoek, dat door hen in aansluiting aan het verslag omtrent de oorzaken van dien toestand en de middelen tot verbetering, in het laatst van Juni 1898 verschenen, is ingesteld. Ged. Staten leggen thans de verklaring af, dat zij voorstellen in overweging nemen tot wijziging van de reglementen der Hoogheemraadschappen Schieland en Delfland, wijzigingen, die tot doel zullen hebben de doorstrooming van het Maaswater te bevorderen.

Bij het gereedmaken van die voorstellen zijn groote bezwaren te overwinnen. Reeds uit het rapport der Prov. Commissie blijkt, dat niet alleen de waterverversching van Delft en 's-Gravenhage haar eischen heeft, maar ook de waterverversching van Schiedam, en dat gewaakt moet worden, dat de zeer groote scheepvaartbelangen, bij de Schie betrokken, door eene gewijzigde inrichting der doorstrooming niet meer dan volstrekt noodig benadeeld worden. Van die bezwaren bewust hopen Ged. Staten evenwel in de zomervergadering van het volgende jaar een voorstel te kunnen doen, dat met de verschillende belangen rekening houdt.

Met nadruk verklaren zij evenwel, dat de hoofdoorzaak van de vervuiling niet ligt in de hoeveelheid water die aangevoerd wordt, maar in het overvoeren van den boezem met vuil. De beteekenis der thans aangekondigde voorstellen tot verbetering der doorstrooming mag dus niet worden overschat en mag er in geen geval toe leiden, dat op dien grond eenige maatregel, die leiden kan om vuil uit den boezem te weren, door het daartoe bevoegd gezag worde uitgesteld.

Drijven van stoomwerktuigen.

De heeren A. van Beek en J. G. J. van den Dorpel, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van den Bond van Machinisten en Stokers in Nederland, wijzen er in een gemotiveerd adres aan de Tweede Kamer op, dat liet publiek voortdurend zeer groote gevaren dreigen, omdat als bedienaars van stoomwerktuigen over 't algemeen optreden personen, die daartoe beslist onbevoegd zijn, waardoor de zorg voor de veiligheid niet voldoende in acht wordt genomen.

Die gevaren worden h. i. nog in hooge mate vermeerderd doordat de ambtenaars, die voor een richtige uitvoering der vigeerende stoomwet moeten zorgen, niet streng de hand houden aan de bepalingen in die wet vervat. Zij verzoeken derhalve, namens den Bond van Machi-