is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 27, 08-07-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR

Orgaan

14e Jaargang. DER 1899. — JV*

341

1899. -12 27.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

otium piiii aai ia tsctal bi li mconomis van Opto Werden au NijraMil.

Prils per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland; f 8-—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling ... - 10.50 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

■worden bovenstaande prezen met / 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen iu Nederland

wordt hal/jaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bew^snummers

10 cents.

Verschijnt el te a Zaterfiag.

Abonnementen, stutten en mededeellngec, boekeu brochures, enz. te richten aau de Redactie: Scheveningsche Veer no. 1, te 's-ftravenhage.

Advertentièn uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezendeu aan de Directie en Administratie van dit Blad, Pavelj oensgracht No. 19, te 's-öravenhage

Hoofdvertegenwoordiger voor Nederland: C. W. BETCKE, Advert.-Bureau, Rotterdam.

Afzonderlijke Nummers worden, voor zoover de voorraad strekt, alléén aan Abonnés geleverd.

's-Gravenhage. 8 Juli.

Prijs fler Aflmteitiïi:

Per regel 0.25

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Advertentièn van Aanbestedingen f 0.15 per regel.

Idem bij 2e en 3e plaatsing ƒ 0.10 per regel.

Bii abonnement op Advertentièn worden bewijsnummers gratis toegezonden.

Over het bedrag der Abonnementen op advertentièn wordt driemaandelijks beschikt.

Verantwoordelijk Redacteur: J. van Heurn, Civ.-Ing., 's-Gravenhage.

INHOUD.

Erratn. — Eerste Nederlandsche Eleetris<-he TramiiKuitsohappjj. — Bcvloeiingsvelden— Licrnurstelsel door F. a. Holleman. — Duurzaamheid iu zeewater van de meest lijk*' koperiegeeringen voor scheeps- en waterbouw, door J.L.Terneden. (Geïll.) [Vervolg van bladz. 317). — Statistieke niededeelingen, opbrengst en vervoer van spoor- en tramwegen, April 1899. — KL medcdeelingen. — Weerkundige waarnemingen. — Rivierberichten. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Benoemingen, Verpl. enz. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkingen.

ERRATA.

In No. 26, bladz. 325, fig. 2 staat: Rand-spoor, lees 7'and-spoor; op blz. 326, 2e kol., regel 12 v. b. staat: 4 : 75, lees : 1 : 7,5; op blz. 326, 2« kol., regel 17 v. b. staat: 200 en 150 cM., lees: 200 en 150 M.

Eerste Nederlandsche Electrische TramMaatschappij.

an tegenwoordigheid van den Commissaris der Koningin

in de provincie Noord-Holland en den Grnfher der Prov. Staten, het lid van de Tweede Kamer voor Haarlem, den heer Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, de vertegen¬

woordigers der gemeentebesturen van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede, de hoofdingenieurs van den Rijksen van den Provincialen Waterstaat en verdere genoodigden werd Zaterdag 1 Juli j.1. de openingstocht gehouden op de lijn Haarlem—Zandvoort van de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij te Haarlem.

Behalve de lijn Haarlem—Zandvoort, lang 8,2 K.M., zal deze Maatschappij ook exploiteeren een ceintuurbaan lang 5,2 K.M. in de gemeente Haarlem en een lijn van Haarlem naar Bloemendaal, lang 2,5 K.M. De ceintuurbaan is zoo goed als gereed en zal binnen enkele weken in exploitatie komen; terwijl de Rijksconcessie voor de lijn Haarlem—Bloemendaal, volgens de mededeeling door den heer Jhr. Mr. Rethaan Macaré gedaan aan de lunch, die in het Hotel d'Orange te Zandvoort de openingstocht besloot, binnen korten tijd te verwachten is; waarna onmiddellijk met de uitvoering van deze lijn zal worden begonnen.

De lijn Haarlem—Zandvoort vangt aan nabij het Houtplein te Haarlem in, het «Heerenhek», dat op kosten der Trammaat¬

schappij door aankoop van tuingronden, tot een straat van 10 M

a niveau met den spoorweg Haarlem—Leiden niet toegestaan.

Het gevolg daarvan is geweest het maken van een ijzeren viaduct van 26 M. spanning (25 M. tusschen de pijlers) en 3.60 M. breed, met wederzijdsche opritten van 1 op 41. De hoofdliggers van de viaduct hebben horizontale onderranden en parabolisch gebogen bovenranden, die elkaar boven de opleggingsassen snijden ; in alle velden komen gekruiste diagonalen voor. Het materieel, waaruit de viaduct is vervaardigd, is vloeiijzer.

Het derde kunstwerk is een brug over de Houtvaart van 3 M. wijdte ter plaatse waar de lijn dit water met een boog kruist.

De onderbouw van deze kunstwerken is van steen op paalfundeering. De bovenbouw van de Emmabrug en de brug over de Houtvaart bestaat uit vloeiijzeren I-balken, waarop een Monierplaat dik 10 cM. ligt. Bij de eerste brug is daarop aangebracht een rijvoering van Waalklinkers in portland cementmortel. Bij de laatste is de Monierplaat afgedekt met een laag asphalt, waarover het ballastbed van de baan is aangebracht.

De bovenbouw van den weg bestaat uit groefrails, systeem Phoenix, zwaar -Jr 42 K.G. per M. rail voor het straatspoor en uit Vignole rails, zwaar + 23 K.G. per M. op gecreosoteerde grenen dwarsliggers, voor het veldspoor.

Hoewel voor dubbel spoor is onteigend, is de lijn als enkel spoor aangelegd, doch met 700 a 1000 M. lange wisselplaatsen, waardoor een 10-minuten-dienst mogelijk is.

Het electrisch krachtstation is gelegen aan den Leidsche vaartweg, in de gemeente Heemstede.

De electrische energie wordt bovengronds toegevoerd en van den arbeidsdraad afgenomen door den beugel, systeem Siemens & Halske. Voor de levering van de benoodigde electriciteit zijn in het krachtstation aanwezig 3 verticale compound-stoommachines van 170 paardekrachten effectief, direct gekoppeld met binnenpool-dynamo's, gebouwd voor een maximum werkspanning van 600 Volt. De stoommachines kunnen naar willekeur op hoogdruk of op condensatie werken. Voor de stoomproductie zorgen 3 Cornwall-ketels van 60 M-. verwarmd oppervlak.

De wagens der Maatschappij zijn geborgen in een remisegebouw, van steen opgetrokken, met een oppervlakte van ruim 1500 M2., waarvan circa '/, doorloopend is onderkelderd, ten einde eene goede en spoedige revisie der wagens mogelijk te maken. In deze remise zijn voorts ondergebracht een reparatiewerkplaats met de noodige werktuigen, als: schaafmachines,

draaibanken enz., welke alle electrisch gedreven worden. Voorts

breedte is genormaliseerd, volgt daarna het Geldelooze pad en

een deel van den Koninginneweg om de Leidsche vaart over de i eene smederij, bankwerkerij, timmer-, verfwinkel en anker-

Emmabrug te kruisen, van at de Emmabrug tot op ongeveer j drogerij.

450 M. ten noorden van den Zandvoortschen straatweg wordt ; Alle gebouwen, werkplaatsen en terreinen der Maatschappij

gebruik gemaakt van de bermen van den weg langs de Leidsche vaart; daarna buigt de lijn in westelijke richting af om geheel langs vrije baan over aangekocht terrein het eindpunt in OudZand voort te bereiken.

De Emmabrug is, behoudens een kleine bijdrage van de gemeente Haarlem, op kosten der Tram maatschappij aangelegd voor tram- en gewoon verkeer; ze heeft een breedte van 12 M. tusschen de leuningen en een wijdte van 9 M.

In afwijking met de tot heden gevolgde wijze van kruising van spoor- en tramwegen is voor dezen tramweg een kruising

ziin electrisch verlicht. De Maatschappij opent den dienst met:

12 kleine Motorrijtuigen voor 14 personen binnen en 19 op de balkons, met één motor;

8 groote Motorrijtuigen voor 20 personen binnen en 19 op de balkons, met twee motoren;

2 kleine Volgrijtuigen, geheel overeenstemmend in afmetingen en uitvoering met de kleine motorrijtuigen;

5 lange Volgrijtuigen, welke plaats geven aan 32 personen binnen en 20 op de balkons;

2 Zomerwagens, plaatsgevende aan 40 personen ;

De Vereeniging Tan Burgerlijke ingenieurs stelt zien in geenen deele YerantwoordeüiK yoor de denkbeelden in de onderscheidene bijdragen ontwiffieid oi toegelicnt.