is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 32, 12-08-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.15

M a».

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den Waterstaat.

Het Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N A P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt.

De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

BINNEN- EN BÜITENLANDSCHE BERICHTEN.

Op den 4en Augustus is te St. Anna bij Nijmegen in den ouderdom van 59 jaar overleden, de heer | C. GastH gewezen hoofdingenieur van den waterstaat in Ned.-lndië.

De spoorwegmaatschappij „De Veluwe".

In de vergadering van aandeelhouders in de spoorwegmaatschappij «De Veluwe». werd op voorstel van het bestuur besloten, de voor den weg benoodigde rails te koopen van de Ned. Centraal-Spoorwegmaatschappij.

Deze rails zullen worden onttrokken aan den spoorweg UtrechtZwolle, waar de rails door zwaardere worden vervangen.

De prijs is 33 % lager dan voor nieuwe rails moet worden betaald.

De kosten bedragen per 1000 M. spoorrails ongeveer f 1.36 per M., laschplaten, koppelschroeven en haakbouten f 3254. Daar de geheele lijn 335,000 M. lang is, wordt hiervoor een uitgaaf gevorderd van f 109,009.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

De 31e algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging voor locaalspoorwegen en tramwegen zal 31 Augustus te Haarlem in het Brongebouw gehouden worden. Voor den heer Schadd, die als bestuurslid bedankt heeft, moet een nieuw lid gekozen worden.

Verder zullen behandeld worden :

1°. Voorstel van het bestuur over het eventueel vormen van een collectief pensioenfonds voor de vaste beambten van alle locaalspoor weg- en tramwegondernemingen in Nederland.

2°. Voordracht van den heer L. M. Barnet Lyon, directeur deiEerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij, over de electrische. tramlijnen Haarlem-Zandvoort en ceintuurbaan te Haarlem.

Waterleiding te Eindhoven.

De gemeenteraad van Eindhoven heeft benoemd tot commissie van voorbereiding tot aanleg van een waterleiding binnen deze gemeente: burgemeester en wethouders en de heeren Verhagen en Coolen, leden van den Raad. Aan de commissie zal een deskundige worden toegevoegd. Haar wordt een blanco crediet verleend.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

In het vorige nummer komt in deze rubriek het bericht voor, dat aan den ingenieur H. Wortman is opgedragen den bouw van de buitenhaven te Scheveningen en dat hij in zijnen tegenwoordigen werkkring vervangen zal worden door den heer F. Baucke. Dit bericht is onder dezen vorm niet juist, daar in deze nog geene beslissing genomen is. Men beschouwe daarom het bericht als een «on-dit».

Door den Minister van Koloniën zijn de heeren H. ten Oever en K. Soeters gesteld ter beschikking van den Gouv.-Gen. van Ned.-lndië, om te worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het boschwezen daar te lande.

Bij Kon. besluit van 29 Juli j.1. is aan den heer Mr. E. de Vries, dijkgraaf van Rijnland, te Leiden, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend als lid der Staatscommissie, bij Kon. besluit van 21 April 1892, n°. 4 ingesteld, ten einde de Regeering van advies te dienen omtrent de wettelijke regels die ten aanzien van het waterstaatsbestuur behooren te worden gesteld ; en zulks onder dankbetuiging voor de in die hoedanigheid bewezen diensten.

Bij Kon. besluit van 31 Juli j.1. zijn, met ingang van 1 Sept. 1899, benoemd tot adspirant-ingenieur voor het stoomwezen C. Hovestad, werktuigkundig-ingenieur te Gorinchem, en A. G. P. Harting, werktuigkundig-ingenieur te Leiden.

Bij Kon. besluit van 3 Aug. j.1. . is de Oost-Indische ambtenaar met verlof H. M. Toxopeus, laatstelijk opzichter 2<= kl. bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken in Ned.lndië, op zijn verzoek, wegens physieke ongeschiktheid, eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pensioen.

Bij het onderwijs aan de Polytechnische School te Delft zijn benoemd tot assistent in de bouwkunde de heer L. Cotjvee, architect en tot assistent in de mijnbouwkunde de heer S. J. Vermaas, ingenieur, beiden te Delft.

De le luit. der genie C. Lankhout wordt 1 October overgeplaatst van den staf van dat wapen te Den Helder naar dien te Utrecht.

De 1*= luit. J. S. Bax, van den staf der genie te Haarlem, wordt 1 Nov. a.s. overgeplaatst bij het korps genietroepen te Utrecht,

In N e d. - I n d i ë. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Tijdelijk gesteld: ter beschikking van den directeur, ten einde dienst té doen als opz. 2e kl., de ambtenaar op non-activiteit J. A. Schiotling. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij den aanleg van S.S. op Java:

Ontslagen: op verzoek, eervol uit zijne betrekking, de tijd. onderopz. le kl. A. Denekamp.

Bij de exploitatie der S.S. op Java:

Overgeplaatst: van de Wester- naar de Oosterlijnen, de opz. van de werkpl. le kl. T. Jellema ; van de Ooster- naar de Westerlijnen, de opz. van de werkpl. 2» kl. J. van der Plaats.

Ontslagen: op verzoek, eervol uit 's lands dienst, de onderopz. I6 kl. F. A. J. van Os.

Bij de Genie.

Geplaatst: bij den gewest, en plaats, geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Samarang, de majoor E. Marcella.

Ontslagen: op verzoek, wegens ongeschiktheid voor alle militaire diensten, eervol, de kapt. H. A. Berkhout.

OPEN BETREKKINGEN.

Ervaren Ingenieur bij de Noord-Ooster Locaal-Spoorwegmaatschappij te Zwolle. (Zie Adv.)

Bouwkundig Teekenaar. (Zie Adv.)

Electrotechnisch Ingenieur. (Zie Adv. in n°. 31.)

Civiel-lngenieur bij de Ned.-Ind. Spoorw.-Ms. (Zie Adv. in n°. 31.)

Leeraar in het bouwkundig teekenen en de kennis der bouwmaterialen aan de Burgeravondschool te Dordrecht, Jaarwedde f 450. Solicitatiestukken, kosteloos, ter secretarie van de gemeente Dordrecht in te zenden, vóór 1 September 1899.

Leeraar in Natuur-, Schei-en Wiskunde, met 1 Sept. e.k. aan de gemeente-hoogere burgerschool voor jongens met driejarigen cursus te Groningen. Zich onder overlegging.der gevorderde stukken bij gezegeld verzoekschrift tot den Gemeenteraad te wenden vóór 20 Aug. e.k. Aan de betrekking is eene jaarwedde verbonden van f2000.

Bouwkundig opzichter te Beverwijk, bij den bouw der gemeente-gasfabriek, gedurende ongeveer 6 maanden. Salaris f 80 per maand. Alleen' zij, die practisch en theoretisch in het bouwvak ontwikkeld zijn, komen in aanmerking. Stukken vóór 15 Augustus aan den Burgemeester. -

Bouwkundig Opzichter, terstond voor circa 5 maanden, zelfstandig bij machinale fabrieksbouw in Noordbrabant. Salaris f 80 per maand. Brieven met opgaaf van leeftijd, onder n°. 6181, aan het Bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage.

Opzichter voor het opmeten en in kaart brengen van een terrein, het maken van profülen enz., zoo spoedig mogelijk. Het bezit van een diploma van opzichter Rijkswaterstaat strekt tot aanbeveling. Brieven onder n°. 6224, aan het Bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage. T t

Bekwaam Instrumentmaker bij het korps Genietroepen te Utrecht. i«' het bekomen van inlichtingen, zich te vervoegen tusschen v uu v.m. en 3 uur n.m., bij den kapitein voor speciale diensten van g noemd korps, in de genie-kazerne Damlust, te Utrecht. buiten

Ingenieur-Automobiles. Een jarenlang gevestigd agent van landsche huizen is in onderhandeling over het monoj^» «Jf «e derland van een der beste automobiles en zoekt tot .

schappij, Rotterdam.