is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 34, 26-08-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 34.

430

en West-Friesland een schrijven van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van genoemd waterschap, in welke missive wordt medegedeeld :

lo. dat het College het ongewenscht acht ten aanzien van het bepaalde in art. 7 (het niet mogen heffen van hooger schntgeld dan noodig is ter dekking van de kosten van onderhoud en bediening, vermeerderd met een vaste som van f 2000) terug te komen op het te dien aanzien door de Algemeene Vergadering beslotene, zoodat het de toen aangenomen redactie wenscht te handhaven;

2o. dat de toevoeging aan art. 1 (in zake het eventueel maken van een brug over de noordelijke sluishoofden) uit dit gemeenschappelijk contract moet worden gelicht, als zijnde dit een zaak, welke bij afzonderlijk contract tusschen het college en de gemeente Zaandam zal moeten worden geregeld.

Het college verklaart zich bereid — indien zulks dooi' de gemeente Zaandam wordt verlangd — een daartoe strekkend voorstel in de a s. algemeene vergadering ter sprake te brengen; het meent er echter op te moeten wijzen dat voor de scheepvaart een tweede brug minder gewenscht is.

Zij kunnen zich met deze bedenkingen wel vereenigen omdat — wat 't eerste punt betreft — er geen enkele reden bestaat om de vroeger door Gedeputeerde Staten gewenschte redactie te handhaven, nu dit College van oordeel is, dat ook de door het Hoogheemraadschap aan^e^even 'redactie voldoende tegemoet komt aan de door de Provinclafe Staten gestelde subsidie-voorwaarde en ten aanzien van het tweede punt de juistheid der gemaakte opmerking door hen moet worden erkend.

B. en W. stellen daarom den Raad voor het Raadsbesluit dd. 25 Mei jf'. te wijzigen in verband met het bovenstaande en voorts hun college de opdracht te verstreken om in zake den eventueelen bouw van °een brug over de Noordwester sluishoofden een regeling met het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden voor te bereiden.

Nijverheid in Zeeuwsch-Vlaanderen.

Zaterdag ji. werd te Sas van Gent de eerste steen gelegd van de fabrieksgebouwen van de naaml. vennootschap Ned. Spiegelglasfabrieken, gevestigd te Brussel.

Ofschoon, volgens mededeeling van den voorzitter van het bestuur, deze plechtigheid slechts een officieus karakter had, en het plan was, over een jaar, wanneer het werk bezienswaardiger zou zijn, eene officieele inwijding te houden, waren toch verschillende autoriteiten en belangstellenden, 0. a. de burgemeester en de secretaris van Sas van Gent, de burgemeester van Salsaete, de hoofdingenieur van den spoorweg Gent—Terneuzen etc, als genoodigden aanwezig.

Nadat de plechtigheid van het eerste steen leggen was afgeloopen en de terreinen, 14 hectaren groot, bezichtigd waren, werd m het hotel Rotterdam de eerewijn aangeboden. Speciaal werd er op gewezen hoe het oprichten van deze Maatschappij door Belgische en Nederlandsehe krachten vooral voor Nederland een belangrijke gebeurtenis is omdat daarmede feitelijk eene belangrijke en bloeiende industrie van België naar Nederland wordt overgebracht.

De directeur, de heer Monseü, deed trouwens opmerken, dat deze eerste Nederl. spiegelglasfabriek eigenlijk niet de eerste is die werd opgericht daar hij in oude documenten van de Société des Glacés et Christalleries de Vonèche, had gevonden dat deze was créée en 1825 et approuvée Royale par un acte du roi Guillame Ir.

Haven te Vlaardingen.

Uit "Vlaardingen wordt aan het «Vad.» gemeld, dat aldaar en te Rotterdam besprekingen hebben plaats gehad vanwege de firma W.H. Muller & Co. te Rotterdam, tot aankoop van groote terreinen aan de rivier gelegen, tot aankoop van. een groote transitohaven voor rekening der firma en ruimte aanbiedende voor circa 100 schepen, benevens een eigen scheepswerf, hefwerktuigen, kolentippen enz. Indien dit tot stand komt, zal de gemeente Rotterdam een aanzienlijke bate aan havengeld moeten derven, waarmede de firma Muller & Co. de kosten van haar eigen haven meent te kunnen dekken.

Tram Middelburg—Domburg.

Het comité, dat zich te Middelburg heeft gevormd voor den aanleg van een tram tusschen Middelburg en Domburg, met eventueele uitbreiding tot Westkapelle, heeft in een Zaterdagmiddag gehouden bijeenkomst het voorloopig plan definitief vastgesteld.

De tramweg zal, zooals reeds is gezegd, niet langs de wegen loopen, maar dwars door het land worden aangelegd.

Het uitgangspunt te Middelburg zal zijn nabij het station van den spoorweg; 'tzij vóór of over de brug. .

Verder zal de lijn loopen langs het kanaal achter de werf «Ue Volharding» langs den dijk en over den Singel, waar de tramlijn Vlissingen—Middelburg zal gekruist worden en gelegenheid bestaan om reizigers van en naar Vlissingen op te nemen.

Het comité heeft zich verder een uitvoerend bestuur gekozen, bestaande uit de heeren H. P. den Bouwmeester, voorzitter, H. J. E. Gerlacii van St. Joostland, secretaris, P. Dumon Tak, penningmeester, en J. A. Frederiks.

Het maken der plannen is opgedragen aan den ingenieur W. E. Cramer te 's-Gravenhage.

Op den 22 Aug. is de tramlijn Coevorden—Nieuw Amsterdam van de

Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij feestelijk ingewijd. Die verbinding is voor deze veenkolonie van groot gewicht. Aan het dejeuner zegde het bestuur een onderzoek naar een verbinding met Ter Apel toe.

Tram Boskoop—Gouda.

De gemeenteraad van Gouda heeft aan den heer J. M. Vas Visser te Voorburg, directeur der Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, concessie verleend voor een stoomtramweg Boskoop—Gouda— Schoonhoven.

Nederlandsehe Aannemersbond.

Op den 9den dezer werd te Zwolle de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van den Nederlandschen Aannemersbond, welke vergadering niet voor de pers toegankelijk werd gesteld.

Naar wij echter vernemen zijn op voorstel van het bondsbestuur de volgende besluiten genomen, alle betrekking hebbende op verschillende paragrafen in de «Proeve van Herziening» der A. V.

Ie. In § 10. al. 2. zij de zin: Bij voortzetting door één of beide borgen kan de minister het stellen van nieuwe borgen eischen, vervallen.

2e. § 22, al. 5, worde gewijzigd en aangevuld als volgt: Als de aannemer in geen uitstel gedoogende gevallen, ter beoordeeling van de directie, van deze daartoe den last ontvangt, moet hij, hangende de goedkeuring van de voormelde stukken, met de daarin vermelde werken onverwijld aanvangen. Hij heeft, ongeacht de door den minister te geven beslissing in zake de goedkeuring van den in al. 3 dezer paragraaf genoemden staat van meer of minder werk, aanspraak op vergoeding van alle kosten, geene uitgezonderd, bij de uitvoering van die werken gemaakt. _ .

3e. § 22, al. 6, te wijzigen als volgt: De berekening van het bovenbedoelde meer of minder werk geschiedt met inachtneming van den aard van het werk en den localen toestand in gemeen overleg tusschen de directie en den aannemer.

4e. § 28 te doen vervallen.

5e. ij 29 al. 1, te wijzigen en aan te vullen als volgt:

Alle' schade, veroorzaakt door nalatigheid, onvoorzichtigheid, gebrek aan middelen of verkeerde maatregelen van den aannemer, ofwel door rampen, waartegen hij volgens de bepalingen van het bestek verplicht was zich te assureeren, worden door hen voor zijne rekening hersteld.

De kosten der werken, noodig tot herstel van alle afschuivingen, verzakkingen of verzinkingen, bij de uitvoering van aard-of rijswerken ontstaan, zijn voor rekening van den aannemer tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens een vijfde der in het bestek genoemde hoeveelheden der aard- en rijswerken. De meerdere kosten van herstel deidoor bovengenoemde oorzaken aan aard- en rijswerken ontstane schade zijn voor rekening van den aanbesteder. De niet in het bestek genoemde hoeveelheden worden berekend volgens de in het bestek gegeven of daaruit af te leiden profielen, in verband met de bij het bestek behoorende of bij de aanwijzing vertoonde teekeningen.

Punt. -11 van den beschriivinasbrief: De afd. houden zich in hare

wintervergaderingen bezig met eene met redenen omkleede beantwoording van eenige reeksen vragen, met name betrekkelijk: «Gunning van werken» en «Wijze van borgstellling», teneinde in verband daarmede de proeve van herziening in een volgende algemeene vergadering zoo mogelijk in eindredactie te kunnen vaststellen. Een groot aantal zeer belangrijke vragen zijn daartoe in een bijlage verzameld en zullen de afdeelingen om advies worden toegezonden.

Punt 12. Voorstel van Rotterdam : De leden der afd. van den Ned. Aannemersbond verbinden zich onderling om bij partieele werkstaking door de werklieden op eenzelfde plaats elkander te steunen en elkanders werkkrachten aan te vullen, teneinde, zoo men daarin niet mocht slagen, op een daartoe belegde vergadering tot algemeene sluiting deiwerken in het betrokken vak te kunnen overgaan.

Het hoofdbestuur achtte de behandeling van dit punt in beginsel zeer gewenscht. Het meent, dat eene zoodanige overeenkomst zeer nauwkeurig gereglementeerd zal moeten zijn, maar vreest dat de hananaving hiervan, vooral in kleine plaatsen, moeilijk zal blijken. Het raadt derhalve aan in de eerste plaats na te gaan of en op welke wijze een dergelijke reglementeering kan worden verkregen, waaromtrent werd besloten het punt naar de afdeelingen te zenden om advies.

De verdere punten op de agenda zullen heden en morgen worden afgehandeld.

BENOEMINGEN. VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 21 dezer is de heer J. C. S. Schokking, scheepsbouwkundig en werktuigkundig ingenieur, met ingang van 1 Oct. a.s., benoemd tot adspirant-ingenieur der marine.