is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 35, 02-09-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

441

M 35.

in 1887 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te's-Gravenhage. Prijs f 0.25. ■ . ... .

Honorarium-tabel voor technischen arbeid van Ingenieurs en Architecten, uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs ƒ 0.10.

Alpemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren, uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60. .

Verslag der Commissie in zake het Technisch Onderwijs, benoemd ingevolge het besluit van de Algemeene Vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 18 Juli 1891; uitgegeven m 1895 bij Gebr. Belinfante, voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 2.50.

Register van «de Ingenieur» over 1886-1895, le—10e jaargang. Prijs f 0.25. (Verkrijgbaar bij den Secretaris der Vereeniging van Burgerl. Ingenieurs.)

Weerkundige waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag.

Winütraoht, TemDera. Neerslag

ioqq Barometer- wind. naar ^"Sden in

1899. standin richting. Beaufort '"^iSus. mM.

raM. 12-d. sch. ^__„

25 Aug. 765.8 Z.O. S + ■}»

26 » 764.8 Z.Z.W. 1 19 q7 y, — —

28 » 757.9 W.Z.W. 2 18 1

29 » 760.2 W. 2 18 4

30 » 759.8 Z.W. 3 17 -

31 759.2 W. 3 17 4

Rivierberichten.

Waterhoogten, in Meters + N.A.P. 8 uur voormiddag.

Keulen . Wester- Maas-

1899. ¥uïï Loblth. (Zo«i} tric^ Venlo. Grave.

19 Aue 37.66 10.03 7.77 8.18 8.62 41.16 8.65 4.80

20 >?' 37 61 9.97 7.73 8.12 8.57 41.15 8.60 4.74

21 » 37 64 9.93 7.68 8.09 8.54 41.14 8.58 4.70

22 » 37.64 9.93 7.65 8.08 8.53 41.41 8.58 4.70

23 » 37 59 9.93 7.66 8.08 8.54 41.43 8.60 4.67

24 » 37 59 9.90 7.63 8.06 8.51 41.35 8.61 4.68

25 » 37 54 9.87 7.62 8.04 8.49 41.40 8.56 4.68

26 » I 3752 9.84 7.58 8.01 8.46 41.40 8.55 4.60

27 » 37 48 9 80 7.55 I 7.99 8.44 41.32 8.53 4.60

28 » 3744 9.77 7.50 7.96 8.41 41.39 8.47 4.60

29 * 3741 9.73 7.46 7.92 8.38 41.34 8.47 4.57

30 » 37.35 9.70 7.44 7.91 8.34 41.32 8.47 4.58

31 » I 37.31 9.66 7.40 7.88 8.31 41.32 8.46 4.58 1 Sept 37.27 9.62! 7.37 7.85 8.29 41.35 8.45 4.58

31 1

»

Sept.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

In den ouderdom van ruim 67 jaren is te Utrecht overleden, de heer I Otto Kuisch Isaük ViveenTI in leven districtinspecteur der spoorwegdiensten.

Op den 29**en Augustus j.1. overleed te Groesbeek de heer | H. M. Toxopeus, | in leven gepensionneerd opzichter bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat de aanstaande Instituutsvergadering zal worden gehouden in het Brongebouw te Haarlem, den 12den September 1899, des voormiddags ten tien en één kwart ure.

Daarin zullen o. a. de volgende punten worden behandeld:

Mededeelingen van den Raad van Bestuur:

Inzending van het Gedenkboek 1847—1897 met de Fransche vertaling op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900. Mededeelingen van ingekomen stukken:

a Brieven van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 9de district, ten geleide van weerkundige- en waterwaarnemingen aan den Helder, gedurende de maanden Juni en Juli 1899.

b. Circulaire van het bestuur der Vakafdeehng voor Electrotechmek, betreffende het theoretisch examen voor leerling-monteur.

c. Circulaire betreffende het «Congres International de Physique« te Parijs te houden van 6—12 Augustus 1900. : „ . ..

d. Circulaire van het »Internationaler Verband fur die Matenalprufungen der Technik«.

e Programma voor 1899 van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ^ ^ jy j DE RlJKEi ten geieide van diverse stukken betreffende de rivier van Shanghai.

inspecteur der spoorwegdiensten

g. Brief van Prof. Dr. J. H. van 'tHoff, correspondeerend lid van het Instituut te Berlijn.

Bespreking. Voordrachten.

«. Mededeelingen, aangaande de thans in uitvoering zijnde uitbreidingswerken van de Gemeentelijke Amsterdamsche Waterleiding te Leyduin, door het lid J. van Hasselt.

6. Mededeelingen, aangaande de electrische bewegingswerktuigen der nieuwe schutsluis te IJmuiden. door het lid F. C. Dufour.

c. Mededeelingen, aangaande de electrische tram te Haarlem, door het lid L. M. Barnet Lïon,

Door de zorgen van eene regelings- en feestcommissie, bestaande uit de leden P. ,H. Kemper, voorzitter, L. L. graaf van Randwijck, secretaris, H. J. Abresch, W. Badon Ghijben, L. M. Barnet Lyon, J. J. F. Bevnes, W. K. du Croix, J. van Dam, D. Drost, F. C. Dufour, F. C. de Graaff Jr., Dr. P. M. Heringa, C H. Holst, J. F. Hulswit, W. G. H. Jacobs, H. Lohr, J. Merens, Jhr. J. B. vanMerlen, H.van Oordt, H. M. P. A. Vogel en A. Vosmaer, zijn de volgende schikkingen getroffen tot veraangenaming van deze bijeenkomst der leden van het Instituut. ,

12 uur. Déjeuner, voor rekening van het Instituut, waarna de volgende excursies plaats hebben :

A. Naar IJmuiden, ter bezichtiging van de electrische bewegingswerktuigen van de nieuwe schutsluis, de visschershaven en de havenhooiden.

± 1 u. G. T. Vertrek per extratrein van Haarlem.

± 3 u. 37 G. T. » » extra- of gewonen trein van IJmuiden.

± 4 u. 45. Aankomst op het Centraal Station van de Eerste Ned. Electrische Tram, waarheen men zich, hetzij direct met de electrische tram, hetzij met de paardentram tot het Heerenhek en verder per electrische tram, kan begeven.

B. Naar de werken van de Eerste Nederl. Electrische Tram-Maatschappij. Bij het Heerenhek zullen te 1 uur trams gereed staan, om HH. Leden ter plaatse te brengen.

C Naar Leyduin, ter bezichtiging van de in uitvoering^ zijnde uitbreidingswerken van de Gemeentelijke Amsterdamsche Waterleiding.

± 1 u. G. T. Vertrek per extratrein van Haarlem naar het Pompstation der Amsterdamsche Waterleiding te Leyduin. Wandeltocht naar de werken in de duinen, vandaar met het werkspoor langs enkele kanalen; HH. Leden worden dan verzocht door te gaan naar het punt, waar de electrische tram Haarlem—Zandvoort het Boogkanaal kruist, ten einde vandaar per tram naar het Centraal Station gebracht te worden.

± 4 u. 45. Vermoedelijke aankomst aldaar.

D. Bezichtiging van een of meer der navolgende fabrieken en werkplaatsen naar keuze (van 2—4 uur).

a. Werkplaatsen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij

b. Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens, firma J. J. Bevnes.

e. Haarlemsche Machinefabriek.

d. Werf Conrad.

e. Caoutchoucfabriek van de gebroeders Merens.

Te 2 u 45 worden HH. Leden verzocht zich aan het Centraal Station van de electrische tram te bevinden, ten einde met de H.H., die aan de excursies A of C deelgenomen hebben, een kort bezoek aan bedoeld station te brengen.

Voorts wordt H.H. leden tusschen 4'/2 en 5i/2 uur gelegenheid aangeboden tot bezichtiging der Tentoonstelling van de afgietsels van Hindoemonumenten op Midden-Java.

(Toegang voorzijde Paviljoen, op het terras.)

6 uur. Diner in het Brongebouw.

N.B. Voor de H.H. leden, die aan de excursies A of C deelnemen

zullen te 1 uur aan het Brongebouw paardentrams gereed siaau, om hen naar het station der H. IJ. S. M. te brengen. De toegang tot extratreinen, door de H. IJ. S. M. welwilend aangeboden, is gratis op vertoon van den oproepingsbrief.

Veerbrug over den Rijn te Arnhem.

De heer H. C. van der Houven van Oordt te Arnhem heeft, in verband met de voorgenomen rivierverbetering bij Malburgen, zoo voor zichzelf als in hoedanigheid van gemachtigde der overige eigenaren van de terreinen aan den linkeroever van den Neder-Rijn tegenover Arnhem een adres gericht aan den Minister van Waterstaat, waarbij hij in overweging geeft een verbinding over den Rijn tusschen Arnhem en de Over-Betuwe tot stand te brengen door middel van een zoogenaamde hooge veerbrug — pont a transbordeur — over het zomerbed en van een vaste brug over het winterbed van den Rijn, waarvan' de kosten zijn begroot op f 650000. Hij wenscht die overbrugging te maken tegenover het Eusebiusplein; aan den linkeroever met eene watervrije verbinding van het linkerbrughoofd oost en west, eeneizijus met den Malburgschen dam, anderzijds met den Eldenschen weg, verbinding met den Eldenschenweg voor zoover de gemeente ai mie daartoe wenscht mede te werken. , M ,

Overigens zijn al de benoodigde terreinen benevens he- veer ie uai burgen in zijne handen of in die zijner lastgevers, zoodat geen ont eigeningswet wordt yereischt. Kemeenteraad steun

Adressant verzoekt tevens m een adres aan aen gem ^ van zijn plan.