is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 42, 21-10-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

521

M 4».

voerkanaal; en f 8000 tot voltooiing van de werken ten behoeve van de ingebruikstelling der verbreede Porrongnvier.

Eerstgenoemd werk is noodig, met alleen omdat — als de Soerabaij a-rivier het maximum-debiet afkomstig uit eigen stroomgebied afvoert, vermeerderd met 50 M3. per seconde uit de Brantas — de beide takken van eerstgenoemde rivier (de Kalimas en Pegirian) zooveel water moeten afvoeren, dat de dijken telkens gevaar loopen door te breken of over te loopen, doch voornamelijk ook om bij gewone hooge waterstanden het peil op die riviertakken beneden de stuw Goebeng zooveel mogelijk te verlagen, hetgeen voor de afwatering der stadswijken van Soerabaya van veel belang is en waardoor een te hooge stijging van het grondwater en het drassig worden van de laag gelegen terreinen wordt voorkomen.

Van het voor laatstgenoemde werken op de vorige begrooting uitgetrokken bedrag van f 10,000 zal wellicht in 1809 slechts f 2000 verwerkt kunnen worden. 77 Toezicht op de uitvoering door de Droogdokmaatschappij „Tandjong Pnok van de orders van rekening van den lande en op het onderhoud en de herstelling van de aan die Mij. in gebruik gegeven dokken - ö,DUU.-

78. Hulpinrichtingen (brandwezen, baggervaar-

tuigen, waterleidingen en overvaarten, los- ^ kraan te Samarang - 455,78

79. Aankoop, herstelling, onderhoud en transport van materialen voor den algemeenen voorraad en daarmede in verband staande uitgaven, transportkosten van materialen voor de uitvoering van bouwwerken, kosten van opruiming van onbruikbaar geworden en overtollige gebouwen en materialen, als-

mede van het verhuren van gebouwen ... - 180,0UU.S0. Huisindemniteit en locaalhuur - 810,000.-

81. Post- en Telegraafdienst - 1»Ö;*'V^-"

82. Gouvernementspostspaarbank - ™>°ZÏ

83. Spoor- en tramwegen en stoomwezen - 4ó,/uu.-

N.B. Sterkte en bezoldiging van het personeel blijken uit den volgenden staat:

1 hoofdinspecteur fl8'nnn

1 hoofdingenieur - 12,000

1 ingenieur " J?'^

1 teekenaar-lithograaf - 2,400

periodieke traktementsverhooging - 4,300

84. Algemeen© uitgaven voor den dienst der Staatsspoorwegen -l,59U,uu .

" 85. Aanleg, uitrusting en uitbreiding van ^ Staatsspoorwegen -<5,<» ,

a. Spoorweg van Batavia naar Anjer.

a Traktementen, dag- en maandgelden van de ingenieurs en het verder personeel, "alsmede schrijf- en teekem loonen * loo,U

6. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor veldwerk - 13,000

c. Verdere kosten van aanleg ... - 620,000

Bevloeiing der Tjiheavlakte uit de Tjisokkan (Preanger _

regentschappen) ■■ i b0>

Verbetering van de bevloeiing uit de Smdropradja en

Doetamatileidingen (Cheribon) ■• - **ö>u 1

Verbetering van de bevloeimg en den waterafvoer m

West-Brebes tusschen de Losari- en Babakanrivieren ^ ^ _

Bevllüng uit de Pamalirivisr in Oost Erebes (1 U) - 281,000

Verbetering van den waterafvoer m het oostelijk deel ^ ^ van Samarang ••" " '

Verbetering van de bevloeiing en den waterafvoer m

het zuidelijk deel der residentie Bagelen beoosten ^ ^ ^ de Lok Oeloe „ n=~

Als voren in het stroomgebied der Sampeannvier u«- ^ ^ ^ zoeki) • 'V ' '

Verbeteren van bestaande bevloeiingswerken of aanleg

van nieuwe werken van geringen omvang m de ver- ^ schillende gewesten " -.qq'oOO

Irrigatie-opnemingen i '

f 900,000.-

B. Spoorweg van Kalisat naar Banjoewangi.

d. Traktementen, dag- en

maandgelden van de ingenieurs en het verder personeel, alsmede schrijf- en teekenloonen - 135,000

e. Reis- en verblijfkosten en

schadeloosstelling voor veldwerk - 18,000

f. Verdere kosten van aanleg ... - 1,747,000

C. Spoorweg ter verbinding van het station Goebeng met den oostelijken oever van

de Kalimas te Soerabaija.

g. Traktementen, dag- en

maandgelden van de ingenieurs en het verder personeel, schrijf- en teekenloonen, reis- en verblijfkosten, schadeloosstelling voor veldwerk en verdere kosten van aanleg - 279,000

d. Opmeten en ontwerpen van nieuwe lijnen.

h. Traktementen, dag- en

maandgelden van de ingenieurs en het verder personeel, schrijf- en teekenloor nen, reis- en verblijfkosten, schadeloosstelling voor veldwerk en verdere kosten van opnemingen Memorie.

E. Uitbreiding van in exploitatie zijnde lijnen.

i. Uitbreiding van in exploitatie

zijnde lijnen - 441,000

86. Exploitatie van Staatsspoorwegen, voor zoover de daarmede in verband staande uitgaven niet zijn begrepen in onderafd. 84 - 5,715,000.—

N.B. de specificatie van dezen post is als volgt:

Staatsspoorwegen op Java.

a. Traktementen, toelagen en buitenge¬

wone belooningen van het personeel, schrijf- en teekenloonen, alsmede schadeloosstelling voor huishuur :

Oosterlijnen f 1,629,000

Westerlijnen -1,320,000

b. Reis- en verblijfkosten :

Oosterlijnen - 50,000

Westerlijnen - 39,000

c. Verdere kosten van exploitatie :

Oosterlijnen "H^'oOO

Westerlijnen - 738,0UU

Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust.

d. Traktementen, toelagen en

buitengewone belooningen van het personeel, alsmede

schrijf- en teekenloonen ... - 336,000

e. Reis,- en verblijfkosten - 10,000

f Verdere kosten v. exploitatie - 4^U,UW

Onderafd. 87. Toezicht op de spoorwegdiensten en op het

stoomwezen " ï>ö,»uu-—

N.B. Sterkte en bezoldiging van het personeel blijken, uit den volgenden staat:

1 inspecteur le kl f 2

2 inspecteurs 2e „ a f 6000 -12'°°°

2 „ 3e „ a -3900 - 7,800

1 opziener le „ " 3,600

2 2e ,, a -3000 - 6,000

2 ,, 3e ,, a -2400 - 4,800

Schrijfloonen - 1>200

f44,400

,, 88. Onvoorziene uitgaven - 100^000-

Totaal der afdeeling f 21'88®™nW

Aan de Memorie van Toelichting op deze afdeeling der begrooting ontleenen wij het volgende: de gebouwen

Met inbegrip van de waarde der materialen is voor ae o ondTr burgerl/k beheer f 463,000 en -«^^ staatswerken f 906 000 minder aangevraagd dan ten e J , J daarentegen f 35,000 meer is uitgetrokken voor de w van het vaarwater ten oosten van Soerabaija.

De uitgaven voor den ^^^ST^^S^ f 3,994,000 werden geraamd, zijn voor «™ r > > 5 »