is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 44, 04-11-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543

M 44-

terwijl in tal van andere gemeenten de A. V. van Waterstaat 1895 waarin althans in vier gevallen (thans uitgebreid tot zes) arbitrage wordt toegestaan, van toepassing zijn. Bovendien is van verschillende zijden bericht ontvangen dat de besluiten der Begeering zouden worden afge-

Watdxessanten hebben er boven reeds opgewezen, dat ook de aandacht der Begeering zelve door middel van verschillende adressen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd gevestigd op het verouderde en willekeurige van zoo menige bepaling in de A. V. der verschillende Departementen van Algemeen Bestuur en tevens op hare ongelijkvormigheid onderling.

Tot hunne voldoening mochten zij constateeren dat de gegrondheid hunner bezwaren en de billijkheid hunner wenschen ook van die zijde in hoofdzaak volkomen werd toegegeven blijkens de in den aanhef dezes «enoemde nota van Z. E. den tegenwoordigen Minister van Waterstaat, H enïT., waarin voor alle Departementen de beslissing van geschi&ea

^30In483^

verder in diezelfde nota wordt verklaard dat, ten einde zoodanige voorschriften te verkrijgen dat van den aannemer (of leverancier) met meei worde gevorderd dan redelijkerwijze verlangd kan worden, m de a. v der verschillende Departementen de navolgende beginselen zullen gelden, waardoor alweder de rechtsverhouding tusschen aanbesteder en aannemer beter zal worden geregeld.

„Den aannemer worde niet, in den vorm van mhchtmgen enz. meer opqeleqd dan waarvoor hij schriftelijk overeenkomt. _

De werktermijnen mogen niet willekeurig of onwillekeurig door de directie kunnen worden verkort.

Het risico der aanneming vange eerst aan met den dag van aanvang van het werk. .. . ,

Termijnsverlenging voor de omstandigheden, die, hoewel zij niet ais force majeure aangemerkt kunnen worden, echter buiten de schuld van den aannemer zijn, worde zooveel mogelijk toegestaan.

Het tijdstip der opneming van geleverd werk mag niet afhankelijk zijn van het welmeenen der directie.

De tariefsprijzen moeten, zoo zij geen voldoenden billijken maatstaf voor de verrekening meer opleveren, kunnen worden herzien. (Hierbij worde in aanmerking genomen, dat de verrekening soms geruimen tijd na de vaststelling van het tarief geschiedt.)

De geldelijke gevolgen van schorsing en staking der werken behooren niet voor rekening van den aannemer te komen.

Schade ontst<tan door buitengewone omstandigheden, buiten den wil van den aannemer, behoort, mits eene gepaste werkwijze is gevolgd, hem te worden vergoed.

De aannemer behoort het recht te hebben betaling te vorderen, als hij meent dat het werk of de levering daartoe, volgens het contract, voldoende gevorderd is. ....

Schade door vertraging in de betaling, als gevolg van administratieve bezwaren, enz., die niet door den aannemer kon worden voorkomen, behoort niet door hem te worden geleden.

Al deze beginselen liebben ten doel vermindering van het risico van den aannemer of leverancier en derhalve vermindering der oorzaken van geschil." ■

Adressanten spreken het vertrouwen uit, dat eene nadere overweging van het vorenstaande Uw College de overtuiging zal schenken dat eene beslissing in den geest van hun verzoek en dat van de afdeeling botterdam. %an dien N.ederlandschen Aannemersbond een eisch is van billijkheid en rechtvaardigheid, waaraan het wenschelijk is ten spoedigste tegemoet te komen.

° 'tW'elk doende,

Amsterdam, 31 October 1899. Warmoesstraat 147—151.

van Uw College

de Dienstwillige Dienaren, Namens het Bestuur van den Nederlandschen Aannemersbond, F. L. JANSSEN,

le Voorz. Th. LIGTHABT,

le Secret.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN. ENZ.

Bij Kon. besluit van 28 Oct. 1899 zijn, met ingang van 15 Nov 1899 de ingenieurs van den Rijkswaterstaat 2e kl. A. E. Kempees én M. Caland bevorderd tot ingenieur 1" kl.

Bij Kon. besluit van 30 Oct. is aan T. N. van der Stok, op z'ijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewiizen te Zwolle.

Bij Kon. besluit is aan dr. M. Snellen, hoofddirecteur yan het Kon Ned. Met. Instituut te de Bilt, verlof verleend tot het aannemen van het ordeteeken van commandeur in de orde van St. Stanislaus, hem door Z. M. den Keizer aller Russen geschonken.

De gemeenteraad van Hoorn heeft benoemd tot stads-architect, tevens directeur-leeraar van de burgeravondschool, den heer J. van Reijendam te Hoorn.

Met ingang van 1 Nov. 1899 zijn benoemd tot ingenieur bij de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing, de civielingenieurs J. Canïers te Zutphen en M. R. Idema Greidanus te Leiden.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: P. W. J. Carpaij te Schoorldam bij het vernieuwen der vaste brug n°. 20 onder Hpendam; C. A. Salm te Amsterdam en S. de Vries Jr. te Spijkenisse bij den bouw van een brug over de Oude Maas; D. A. van der Straaten bij de uitvoering van baggerwerk in de vaargeul aan den benedenmond van het Spui op de Bie-

mngen; J. Heemstra te Umuiaen, Drj net uueu van icu™opnemingen, peilingen en waterpassingen, het in teekening brengen daarvan en het maken van grondberekeningen voor de verbetering van het Noordzeekanaal en J. Breed te Zijpe, bi] de uitvoering van beplantingen.

In Ned. - Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Opgedragen: aan den directeur J. E. de Meyier om zich naar Nederland te begeven in het belang zijner werkzaamheden als lid van de door den Minister van Koloniën ingestelde commissie ten einde uit te brengen schriftelijk advies in zake de wijze waarop verder dient gehandeld met betrekking geschorste Solowerken.

Gedurende zijn afwezigheid is de leiding van zijn departement opgedragen aan den inspecteur van het stoomwezen.

Verleend: wegens langdurigen dienst, één jaar verlof aan den ingenieur 2* kl. H. van Gelderen.

Bij het Bosch-wezen.

Bij het boschwezen op Java en Madoera:

Ontheven: eervol van de tijd. waarneming van het beheer over het boschdistrict Preanger-Regentschappen—Krawang— Bantam, de adjunct-houtvester ,1. Ch. van Schouwenburg, met bepaling, dat hij toegevoegd blijft aan den houtvester van bovengenoemd boschdistrict.

OPEN BETREKKINGEN.

Bouwkundig Opzichter bij de Deli-Spoorweg-Maatschappij. (Zie Adv.)

Ingenieur voor een electrisch lichtcentrale in Ned.-Indië. (Zie Adv.)

Teekenaar bek. met fabriekswerkzaamh., op een ijzerfabriek. Hon. f 1200 Br. ond n°. 2211, aan J. H. de Bussy, Amsterdam.

Ontwikkeld, beschaafd persoon, volkomen op de hoogte met waterwerken geheel zelfstandig kunnende optreden bij de uitvoering, in allen deele theoretisch ' en practisch met krib-, rijs-, spoor-, kunstwerken en administratie bekend. Brieven met beschrijving van levensloop en referentiën, onder n°. 27884, aan het bureau der N. Rott. Courant. ,

Directeur voor een uitgebreide stoomzuivelfabriek om geheel zeltstana: „r. L^tn»r. nlo fariripkswerkzaamheden.

uig op xe lieueii, auu vuui na,....™. -

Adres met brieven onder n°. 27904, aan het bureau der N. Rott. Courant.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Machinevak. Een geroutineerd Werktuigkundige, ervaren in machinebouw fabrieksinrichtingen, ij'zirconstructies, correspondentie, administratie, maken van begrootingen, voeren van onderhandelingen, wenscht te' veranderen van werkkring; geeft de voorkeur zelfstandige positie in machinefabriek of technisch bureau, onverschillig waar. Br. fr., lett. F. G. F., administratie van «De Ingenieur».

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. Middelburg, 27 Oct. Onderhoud y?n de aan'egen losplaats voor visschersvaartuigen in de Brakman bij de XsaDe'^" sluis, ged. 1900, 1901 en 1902. A. Tholens Dz. te Neuzen, t oo/

P6r S v. Binnenl. Zaken. Groningen, 27 Oct. Uitbreiden van het Rijks-archiefgebouw ald. K. J. Kalt te Heerenveen en b. J. rvait te

Gr0t^'BRÈu'a882è Oct. Inrichten van het gebouw de Lange Stallen ald. tot bureelen, magazijnen, bergplaatsen, woningen enz, le ged. Geen inschrijvers.