is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 45, 11-11-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

555

M 45.

Voor het kanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen zijn de kunstwerken

aan den benedenmond voltooid en zal het buitenkanaal tusschen de p

uitwateringsluis en de nieuwe rivier weldra gereed komen; de aan- o

vrage strekt voor enkele bijkomende werken aldaar. Zoolang de Baard- g<

wijksche overlaat nog moet werken, kan overigens het geheele kanaal a,

bezwaarlijk worden uitgevoerd. , ,

Behalve op laatste termijnen voor het buitenkanaal naar de Maas o

en het op diepte brengen van het binnenkanaal is voor het scheep- *

vaartkanaal van Engelen naar de Henriëttewaard (schutsluis nabij Oreve- L

coeur) gerekend op termijnen voor den bouw van woningen met ü toebehooren voor het sluispersoneel. .

Het aangevraagd bedrag voor de werken m het belang der afwate- t ring ten zuiden van de nieuwe rivier is bestemd voor den laatsten ■ D

termijn van een loopend bestek en voor bijkomende werken. n

Het bedrag van de schutsluis en keersluis m de Dieze met bijbe- 1

hooiende werken strekt voor den laatsten termijn van de aanbestede o

wachterswoning. , . ■

Wellicht zal nog in 1899 kunnen worden overgegaan tot den aan- i van. met de werken tot voorziening in de belangen der landen langs de Donge, zoowel door aankoop van benoodigde gronden voor de te stichten centrale en de pompstations ten behoeve van de el^tnsche

bemaling als door het aanbesteden van enkele grond- en kunstwerken i

Het aangevraagd bedrag strekt om de uitvoering van de plannen voort j

N^or'de werken tot voorziening in de uitwatering van Bleek en j ; üostkil is in beginsel tot bemaling besloten en daarvoor een voorloopig ontwerp opgemaakt. Om in 1900 met de uitvoering een aanvang te kunnen maken wordt het uitgetrokken bedrag aangevraagd

Het bedrag voor het bouwen van een magazijn en bergplaatsen te | Keizersveer en het verplaatsen van een wachterswoning strekt voor j den laatsten termijn van deze in een bestek aanbestede werken.

Art 43. Botterdamsche Waterweg, enz boor de uitbreiding van het aantal werken op den Waterweg van Botterdam naar zee en van het aantal verlichte dukdalven, moest het voor onderhoud en verlichting uitgetrokken bedrag eenige verhooging ondergaan.

Verder is een bedrag van f 38,680 uitgetrokken voor den tweeden termijn tot voltooiing van de fundeering van een nieuwen lichtopstand op den Kop van het Noorderhoofd, waarvan de eerste termijn uit beschikbare middelen op de loopende begrooting wordt gekweten. De aanbesteding van dit werk moest, hoewel er met op gerekend was, m dit jaar geschieden, omdat op de begrooting van het Departement van Marine voor 1899 de noodige gelden voor den lichtopstand zijn toegestaan en de onderbouw vóór den bovenbouw gereed moet zijn. Babatten oi) andere werken maakten het mogelijk, den eersten termijn op den loopenden dienst aan te wijzen. Voorts is op den aanleg van eenige lage dammen gerekend aan den rechteroever, nabij het Zuiden, ten einde eene betere verdeeling van de diepte in het dwarsprofil te verkrijgen en het in rust blijven der tusschen de dammen te storten baggergronden te waarborgen.

irt 48 De Vecht. De verbetering van het riviervak van de bru« te Dalfsen tot Bechteren, waarvan sprake was in de Memorie van Toelichting tot de ontwerp-begrooting voor 1899, kwam m löUö

geBte van het mede daar genoemde vak Bechteren-Kemminkhorst (even beneden Vilsteren) werd in December 1898 aanbesteed en kan in 1899 voltooid worden. . -

In het bezit gekomen van de daarvoor benoodigde gronden, kon in Augustus van dit jaar worden overgegaan tot de aanbesteding van de verbetering van het vak, omvattende de beide groote bochten bij Vilsteren, welk werk wellicht mede nog m dit jaar gereed kan komen.

De terreinsopnemingen en kaarteeringen zijn geregeld voortgezet en bevorderd tot boven Junne (ongeveer 4 kilometer boven Ommen). ° Voor de verbetering der Vecht wederzijds den mond der Begge zijn drie verschillende ontwerpen opgemaakt, in verband met de geschiktste en minst kostbare uitmonding van deze rivier m de Vecht en de verbetering van het ongeveer 750 M. lange benedenvak der Seggeze v ■

Over de te kiezen richting wordt met het bestuur van het Beggewatei'schap onderhandeld.

Hebben na afloop daarvan de onderhandelingen met de eigenaren der benoodigde gronden een gunstig verloop, dan kan wellicht nog voM het einde van 1899 de verbetering van het riviervak van boven VUsteren, tot boven de Varsenersluis (ongeveer 1700' M. beneden de bru« t'e Ommen) worden aanbesteed.

Met de voor 1900 aangevraagde gelden, zal de verbetering der V echt vermoedelijk tot het Zeesserveld beneden Junne kunnen worden voort-

g6Van het uitgetrokken bedrag van f245,000 is f230,000 bestemd voor onteigening en uitvoering van werken; het overige voor kosten van opnemingen, kaarteeringen en waarnemingen, zoomede voor bezoldiging van tijdelijk personeel.

Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch—Drongelen - j^'^

Scheepvaartkanaal Engelen—Henriëttewaard »<su,0J.a

Sluizen en bijbehoorende werken in de Dieze nabij ^ 424,803

's-Hertogenbosch '

f 11,963,267

Art 54. Aanlegplaats Wielingen. Door Visschers, schippers en andere belanghebbenden is sedert geruimen tijd aangedrongen op het maken van eene haven aan de oostkust van het eiland Wielingen ; aan welk verzoek geen gevolg is gegeven met het oog op de daaraan'verbonden kosten. .

Het is thans gebleken dat op andere, minder kostbare wijze m de behoefte aan eene veilige ligplaats op de oostkust van het eiland kan worden voorzien. Door het verlengen van het bestaande, aan het Kijk behoorende hoofd bij den oever, door het maken van een loswal en het uitbaggeren van een kom van voldoende ruimte, zal aan een aantal vaartuigen eene veilige ligplaats en tevens eene geschikte gelegenheid tot laden en lossen worden verschaft. Dit is vooral wenschelijk in het belang van de wiermaaierij, die voor de bewoners van het eiland eene hoofdbron van bestaan is en waarvan de verpachting jaarlijks aan het Bijk f 15 000 opbrengt. Het wier, dat voor het grootste gedeelte aan de oostkust wordt aangevoerd, moet thans over een afstand van ruim 6 K M per as worden vervoerd, om in de haven aan de Haukes te worden * . i _ix j J rlf> kosten worden rar-

ingescheept, waaraoor uil oen <uiu «ei «». , ,, , ,

hoogd Bestaat er gelegenheid om die inscheping rechtstreeks aan de oostkust, te doen geschieden, zooals na de verbetering van de aanlegplaats het geval zal zijn, dan mag men verwachten dat de wiermaaitiij nog belangrijke uitbreiding zal ondergaan. . . „,

De kosten van het werk zijn op f 25,000 geraamd, waarin dooi de gemeente en de provincie elk f 3000 worden bijgedragen. In verband daarmede wordt in dit artikel voor het Bijksaandeel in de kosten van het werk f 19,000 uitgetrokken.

Doortrekking steen glooiing tusschen Noor der- en Kiikduinshoofd. Het uiterste westelijk einde der zeewering voor en bewesten Huisduinen bestaat uit een onverdedigd zandbchaam Alleen ligt daarvóór gedeeltelijk eene oude vervallen steenglooiing op het strand die geheel onvoldoende is tot behoud van de eigenlijke waterkeerin'g. Deze steenglooiing, die uit de helft der vorige eeuw dagteekent, doch sedert ondergestoven is en die vermoedelijk tot het lvijkduinshoofd doorgaat, komt nu eiken winter, door de geregelde afname van het dijkslichaam, verder westwaarts bloot.

. ■? i >' ..„„„ »«™.H nwk liet onder i>ro&eI

Jüemge iaren geieaen is een aanvang Sv«"—~.v ----- — i brengen en ophoogen dezer steenglooiing, waarmede voor zooveel de beschikbare geldmiddelen toelieten, van het Noorddumshoofd westwaarts op is voortgegaan, zoodat thans over een gedeelte weder eene rfdoende Verdediging van de zeewering boven laagwater * verkregen.

Met het ÓSTop <ïen toenemenden aanval der zee, waaraan hier de kust blootstaat en die reeds een zeer belangrijke verzwakking van de Zanddijk heeft te weeg gebracht, is het noodig de vexbetermg op krachtiger wijze voort te zetten en te voltooien.

Op het zwakste punt van dit gedeelte der zeewering m N oordhollaiid is toch op de hoogte van 5 M. boven volzee niet meer dan eene breedte van 57 M. aanwezig. , .

Neemt men in aanmerking dat bij zeewering van den polder Gallantsoog eene keerende breedte op die hoogte van 75 M wordt noodig geacht en ook reeds in aanleg is, terwijl de Heldersche zeewering zeUi van niet minder belang is dan die vóór Callantsoog, dan springt huin het oog dat eene snellere voortzetting der voorziening door steenglooiing op het buitenbeloop urgent is.

Het werk is geraamd op f 105,000 en kan in drie jaar worden in gevoerd! zoodat het eerste * gedeelte op deze begrooting wordt uitge-

trokkcn- (Wordt vervolgd.)

Weerkundige waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag.

„ ~T Windkracht, Tempera- I Neerslag

Barometer- Wind- naar .„„_ „rarieI, iD

1899. stanlin richting. Beaufort celïlus. mH.

mM. 12-d. goh. _

3 Nov 756.5 I Z.W. 4 14.2 -

1 » 755.4 Z.W. 6 12.5 2

l 759.4 Z.Z.W. 2 41-1 -

7 » 765.6 W.N.W. 1 4.5 -

8 752.8 Z.Z.W. 5 11.5 -

9 » 754.4 W.N.W. 3 9.7 10

Rivierberichten.

Waterhoogten, in Meters + Jf.A.P. 8 uur voormiddag.

4Q„o Tunr Loblth fr™" -o'"." SSSÏÏt. Venlo. Grave.

1899. 7v^r L°Dltn- gen. hem. (reg. pij (brug)

~7HZ THr2 936 ÏÏÖ 7~57 8.03 41.42 avT 4.91

5 l 37 04 9 35 710 7.57 8.03 41.43 8 80 4.91

6 3711 9 33 710 7.55 8.01 41.43 8.80 4.94

7 li 9 38 7.13 7.57 8.04 41.37 8./6 4.90

8 36.99 9.37 7.12 7.60 8.03 4 .40 8.69 489

9 36.94 9.34 7.10 7.60 8.08 41.44 8.67 4.86 10 36.93 9.28 7.07 7.53 7.99 41.44 8.80 4.85