is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 49, 09-12-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

610

OPEN BETREKKINGEN. Vertegenwoordiger. (Zie Adv.) Gemeentebouwmeester te Zierikzee. (Zie Adv.)

Constructeur op een techn. bureau. Brieven onder n°. 592 aan J. H.

en G. v. Heteren, boekh., Amsterdam.

Onderwijzer voor het lijn- en constructieteekenen aan a.s. timmerlieden. Hon. f 1000. 1 idem voor het hand- en vakteekenen aan a.s. huisschilders. Hon. f 1200. 1 idem voor het pract. onderwijs aan a.s. machinebankwerkers en smeden. Hon. f1000, aan de ambachtsschool te Utrecht. Brieven vóór 1 Jan., aan den directeur.

Assistent-Scheikundige (bij voorkeur gediplomeerd), op een jaarwedde van f 1000, aan het laboratorium van den gemeentelijken keuringsdienst van voedingsmiddelen te Rotterdam, met 1 Jan. e.k., voorloopig voor den tijd van één jaar. Gegadigden worden uitgenoodigd zich vóór 20 Dec. e.k. persoonlijk of schriftelijk aan te melden bij den directeur, Boezemstraat 4.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage, 27 Nov. Onderhoud van de Rijks dijk- en oeverwerken op de Tien Gemeten. W. Visser te Zuid-Beiierland, f 3580.

's-Gravenhage, 29 Nov. Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op den Ussel, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Jan. 1900 tot en met 31 Dec. 1900, in 3 perc. Perc. 1. J. H. v. Hezewijk te Lobith, f 16,618; perc. 2. F. Terwindt M.Bz. te Pannerden, f 8212; perc. 3. J. P. de Groot te Giessendam, f 14,479.

Id. Id. Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op het Pannerdensch kanaal, den Neder-Rijn en de Lek, met de daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 Jan. 1900 tot en met 31 Dec. 1900, in 5 perc. Perc. 1. F. E. Terwindt te Pannerden f 3210; perc. 2. Dezelfde, f 8840; perc. 3. F. Terwindt M.Bz., f 19,915; perc. 4. W. Arntz te Millingen, f 18,440; perc. 5. T. v. Haaften te Zalt-Bommel, f 12,980.

Id. Id. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de Maas onder Oijen en Lithoijen. H. v. Anrooij Jz. te Nieuwaal, f 29,600.

Haarlem, 30 Nov. Onderhoud der haven en havenwerken op het eiland Terschelling, prov. Noordholland, ged. het jaar 1900. M. Daalder te Terschelling, f 7300.

Id. Id. Onderhoud van het Tienhovensche kanaal in Gooiland, gem. Hilversum, ged. de jaren 1900, 1901 en 1902. L. v. Zon tePurmerend, f 485 per jaar.

Id. Id. Onderhoud der Rijks zee- en havenwerken op het eiland Marken, beh. tot de zeewerken in Noordholland, ged. de jaren 1900 en 1901. H. M. v. Meekeren te Hindeloopen, f 8824 per jaar.

's-Hertogenbosch, 1 Dec. Driej. onderhoud van de Rijks groote wegen in Noordbrabant, in 10 perc. Perc. 1. A. Schellekens te Vught, f 2999; perc. 2. L. v. Drunen te Hintham, f 1912; perc. 3. J. de Laat te Woensel, f6197; perc. 4. A. Schellekens, f 5433; perc. 5. Dezelfde, f2120; perc. 6. J. v. Empel te Tilburg, f2122; perc. 7. M. Bakkeren te Prinsenhage, f8124; perc. 8. Dezelfde, f 2485; perc. 9. Dezelfde, f 5967; perc. 10. M. Vissers te Drunen, f 8160.

's-Gravenhage, 6 Dec. 1°. Onderhoud van de Rijksrivierwerken enz. op den Boven-Rijn en de Waal van 1 Jan. tot 31 Dec. 1900, in 5 perc. Perc. 1. F. E. Terwindt te Pannerden, f 13,870; perc. 2. Dezelfde, f 10,539; perc. 3. J. van Vuuren te Zaltbommel, f 23,900; perc. 4 Dezelfde, f 24,860 ; perc. 5. Dezelfde, f 23,900; 2°. Bouwen van een woningblok aan het kanaal van Engelen naar Henriëttewaard, gem. Engelen, prov. Noord-Brabant. T. A. van der Pluym te Dussen, f 17,250.

Min. v. Oorlog. Delft, 27 Nov. Leveren van materialen. Perc. 1. Beukenplaten. Mathlener & Co. te Veur, f 565.44; perc. 2. Grenenhout, v. d. Meulen & v. Epen te Amsterdam, f 2468.50; perc. 3. Bladtin. R. S. Stokvis & Zn. te Rotterdam, f 377.53.

Gemeentewerken. Rotterdam, 27 Nov. Leveren van timmerhout. Perc. 1. Gebr. Hulsinga te IJselmonde, f 6275.50; perc. 2. Dezelfde, f 16,52! ; perc. 3. Dezelfde, f33,415; perc. 4. Dezelfde, f 24,230.30; perc. 5. Dezelfde, f 2037.50.

Beetsterzwaag, 28 Nov. Vernieuwen van de draaibrug beneden de sluis te Gorredijk. K. A. v. d. Veen te Drachten, f 1434.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 27 Nov. Holl. IJz. Spoorwegmij. Vergrooten van het waterreservoirgebouw op het stationsemplacement Apeldoorn. C. Wegerif te Apeldoorn, f 7248.

Utrecht, 28 Nov. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Maken van een overkapping op het tweede perron te Tilburg. De Vries Robbé & Co. te Gorinchem, f 44,940.

Particuliere werken. Leiden, 22 Nov. Firma 1. Scheltema Jz. Herbouwen van een fabrieksgebouw en maken van een ketelhuis met ketelbemetseling enz. op de fabriek aan den Ouden Singel n°. 56. W. P. L. Vorst ald., f 20,528. 6

Delft, 23 Nov. Ing.-Archt. H. Paul te Leiden. Wederopbouwen van de bouwmanswoning «de Zwet» aan den Noordlierweg onder de Lier nabij Delft. A. Bontebal te Schipluiden, f 13,222.

Haarlem, 24 Nov. Archt. W. F. Boeglas. Bouwen van een onder- en bovenwoning met pakhuis aan de Kennemerstraat G L Zantvoort ald., f 4390.

Eindhoven, 24 Nov. Best. der coöp. centrale Boerenbond. Bouwen der kantoren met botermijn, hal, vergaderzaal, woningen en magazijn ald. A. Bogaerts te Woensel, f 19,287.

Winterswijk, 27 Nov. H. Gijsbers. Verbouwen van zijn woonhuis aan de Wooldstraat. Gegund aan J. W. Wassink ald., f 1289.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 11 December.

Amersfoort. Burg. en Welhs., te 10i/2 ure: Bouwen van een politiebureau. Best. en teek. ter gem.-secretarie.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Maken van een kademuur langs een gedeelte van den Schinkel met aanleggen van de wegbaan achter dien kademuur, alsmede van dien in het verlengde van de 2» Schinkelstraat gedeeltelijk. (Zie Adv. in n°. 47.)

Id. Id. Dempen van de Spoorwegsloot langs de Vrolikstraat tusschen de Blasiusstraat en de Tilanusstraat en maken van een polderriool daar ter plaatse en van afwateringsspruiten voor het terrein van den Staatsspoorweg. (Zie Adv. in n°. 47.)

Idem. Holl. IJz. Spoorwegmij., te l'/2 ure: (Best. n°. 804) Maken van den onder- en bovenbouw van eene draaibrug en verleggen van een gedeelte van de baan van den Rijnlandschen stoomtramweg te Katwijk a/d Rijn, met bijk. werken, in 2 perc. Begr.: perc. I f 11,300perc. II f 5150. (Zie Adv. in n°. 47.)

's-Gravenhage. Min. n. Wat., H. en N., te 111/2 ure: Maken van een tramweghaven aan den rechteroever van het Hollandsch Diep met verbindingswegen naar den dijk van Numanspolder en verder bijk. werken, in de gem. Numansdorp. Raming f317,000. (Zie Adv. in n°. 45.)

Id. Id. Verbeteren van de toegangen naar het veer over het Spui te Nieuw-Beijerland, in de gemeenten Nieuw-Beijerland en Hekelino-en. Raming f 2900. (Zie Adv. in n°. 46.)

Helmond. F. Verhappen, te 7 ure: Bouwen van 6 arbeiderswoningen met stallen. Best. en teek. ter inz. bij den bouwk Jos. Swinkels ald. Aanw. 11 Dec. te 10 ure.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te IOI/2 ure: Verbeteren en onderhoud ged. het jaar 1900 van het Seldernsche Nierskanaal onder de gem. Bergen (prov. Limburg). Raming f 490. (Zie Adv. in n°. 46.)

Dinsdagl 12^ December.

Amsterdam. Genie, te 10 ure: 1°. Maken van telegraphische en telephonische verbindingen van verdedigingswerken in de stelling van Amsterdam (9e ged.). Begr. f 1100; 2°. Leveren van benoodigdheden voor het maften van telegraphische en telephonische verbindingen van verdedigingswerken in de stelling van Amsterdam. Begr.: perc. 1 f 712.18, perc. 2 f 1376.60, perc. 3 f 842.35, perc. 4 f 367 71. Best. verkrijgb. bij den besteder en liggen ter lezing op genoemd bureel. Inl. bij den besteder tusschen 9 en 4 ure. Bilj. inz. uiterl. 11 Dec. vóór 3 ure op het bureel der genie.

Weesp. Best. v. d. Gemeenschapspolder, te 12 ure: Eenj. onderhoud van twee windvijzelmolens en annexe werken; doen van reparaties aan en vernieuwen van schoeiingwerken, langs den Stammerdijk; leveren van klei, gewasschen grind en grove harde puin ; doen van herstellingen aan het paardenspoor op den Stammerdijk ; verwerken van klei en rijs, benevens onderhouden van den Stammerdijk met verder daaraan verbonden werkzaamheden.

Woensdag 13 December.

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N.. te 111/0 ure: Maken van fundeeringen, sluishoofden en remmingwerken en herstellen van ijzeren deuren en andere ijzerwerken voor de vernieuwing in steen en ijzer van sluis I van het Veenhuizerkanaal in de gem. Norg, prov. Drenthe. Raming f' 28,800. (Zie Adv. in n°. 46.)

Id. Id. Leveren van ijzeren deuren en andere ijzerwerken voor de vernieuwing in steen en ijzer van sluis 1 van het Veenhuizerkanaal in de gem. Norg, prov. Drenthe. Raming f 7150. (Zie Adv. in n°. 46.)

Idem. Prov. Best., te 11 ure: Vierj. onderhoud van den provincialen weg van Assen over Rolde en Gieten naar de Hilte, aanv. met 1 Jan. 1900 en eindigende met 31 Dec. 1903. (Zie Adv. in n°. 48.)

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Boven-, Benedenen Nieuwe Merwede, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Jan. 1900 tot en met 31 Dec. 1900, in 4 perc. Raming: 1'e perc. f 20,200; 2e perc. f 15,400 ; 3" perc. f 21,900; 4e perc. f 12,300. (Zie Adv. in n°. 43.)

Id. Id. Onderhoud en herstel der Rijksrivierwerken van de Noordgeul, de Botlek, het Hartelsche Gat en de Brielsche Nieuwe Maas langs Rozenburg en Brielle tot Zee, van 1 Jan. tot en met 31 Dec. 1900. Raming f 14,428. (Zie Adv. in n°. 45.)

Haarlem. Eerste Nederl. Electr. Trammaatsch.,^ te 11 ure: (Best. n°. 6) Maken van de baan, leggen van sporen en wissels, maken van twee bruggen en eenige verdere werken voor de lijn Haarlem-Bloemendaal, benevens eenige werken ten dienste van de bestaande lijn Haarlem-Zandvoort en Ceintuurbaan Haarlem. (Zie Adv. in n°. 48.)

Rotterdam. Burg. en Weths., te 11 ure: Leveren ten dienste van de fabrieken voor gas en electriciteit van de volgende magazijn-