is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 50, 16-12-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M »©.

620

maar liet is zijne meening dat door de vaste aanstelling met recht op pensioen en door de daarop gevolgde organisatie, waarmede eene verhooging van jaarwedde voor vele ambtenaren gepaard ging, de positie dier ambtenaren thans op voldoende wijze is geregeld. Personeel bij electrische bewegingsinrichtingen.

Art. 15. Het bedrag dat meer is geraamd dan voor 1899, is hoofdzakelijk bestemd voor de aanstelling van personeel bij de electrische bewegingsinrichtingen te IJmuiden en voor de bediening van objecten bij den verlegden Maasmond, die gereed zijn of zullen komen.

Bij de electrische bewegingsinrichtingen te IJmuiden zijn noodig :

1 machinist.

2 hulpmachinisten. 2 stokers.

2 knechten-electricien. Voor deze beambten wordt, f 4000 gevorderd.

Bij de werken der verlegging van den Maasmond wordt de indienststelling gevorderd van. personeel bij de voltooide Diezesluizen en bij die aan het kanaal door de Henriettewaard, terwijl moet worden gerekend op de waarschijnlijke behoefte aan personeel voor de electrische werktuigen voor de bemaling van polders. Voor een en ander is een bedrag van p.m. f 7000 geraamd. Overigens is nog eenige uitbreiding van personeel noodig bij het kanaal door Voorne, speciaal voor hulp ter verzekering van rust voor het personeel, voorts bij de sluis' en de nieuwe schipbrug te Vlissingen en bij het Drongelensche veer, alsmede op een der dienststoombooten.

Het gebruik van electrische bewegingswerktuigen te IJmuiden geeft ongetwijfeld besparing in de kosten voor personeel. Indien de beweging met handkracht zou moeten geschieden, zou de aanstelling van nog een aantal sluisknechten noodig zijn. Het reeds in dienst zijnde personeel kan echter geen vermindering ondergaan, omdat er thans te

IJmuiden twee sluizen zijn te bedienen.

Specificatie. Het bedrag van f 422,700 is te speeificeeren als volgt :

Bezoldiging enz. havenmeesters f 28,300

,, „ personeel bij bruggen en sluizen - 245,000

,, ,, personeel bij pontveren - 21,000

,, ,, personeel bij stoomgemalen - 23,000

,, „ personeel op Rijksdienstvaartuigen - 23,000

,, ,, kanaalwachters - 5,000

,, ,, bakenmeesters - 45,000

,, ,, overige beambten, zooals voogd op Rottum,

duinwachters, lichtwachters - 4,000

Kosten Zondagsrust personeel - 13,000

,, onderscheidingsteekenen en dienstkleedingstukken.. - 10,000

Toelagen wegens korting voor pensioen - 2,200

,, ,, gemis van vrije woning, bediening dienst-

telegraaf - 3,200

f 422,700

Er is geen bezwaar deze specificatie in het vervolg in den toelichtenden staat op te nemen.

Verhooging bezoldigingen van arbeiders b ij de wegen enz.

'Art. 16. Voor de bezoldiging der arbeiders bij de Rijkswaterstaatswerken is f 14,000 meer geraamd, omdat in 1900 nog eenige arbeiders van eene vaste aanstelling moeten worden voorzien en voorts tot verschaffing, ten laste van dit artikel, van dienstkleedingstukken aan de arbeiders, die thans nog door de aannemers der onderhoudswerken worden betaald.

Aangezien is gebleken dat vele arbeiders bij hunne aanstelling geen korting voor pensioen behoefden te ondergaan, omdat de bezoldiging niet boven het bedrag van f 400 werd bepaald, kon, niettegenstaande de hiervoor bedoelde meerdere uitgaaf, het eindcijfer van het artikel nog lager worden gesteld dan dat voor 1899.

Aan het verlangen om het woord „enz." te vervangen door ,,en soortgelijke werken", is bij Nota van Wijziging voldaan.

Afsnijding van den Rijn bij Malburgen.

Art. 28 (oud 29). Van de afsnijding van de bocht in den Rijn bij Malburgen is een ontwerp opgemaakt.

Voor dit werk zal eene onteigeningswet noodig zijn, die wordt voorbereid.

Verbetering van de Waal. Art. 29 (oud 30). Op de Waal wordt gestreefd naar eene minste diepte van 3 M. onder den waterstand', overeenkomende met den waterstand van 1.50 M. plus 0 te Keulen (normaal lagen waterstand) in een voor de scheepvaart geschikt vaarwater van minstens 100 M. breedte.

De versmalling van de rivier, noodig tot bereiking van dat doel, is voltooid.

De vaargeid, waarin over het algemeen voldoende diepte aanwezig is, bevindt zich evenwel niet overal op de voor de scheepvaart gewenschte plaats en vormt, in verband daarmede, nog geen aaneengesloten geheel, terwijl op enkele punten, bij eene overmatig groote diepte, de breedte te gering is.

Daarin alleen door baggerwerk verbetering te brengen, bleek wei mogelijk en vandaar dat sedert eenige jaren is overgegaan om ter plaatse waar de vaargeul zich niet bevindt op de voor de scheepvaart

gewenschte plaats, het baggerwerk in de gewenschte richting te doen gepaard gaan met het kunstmatig verhoogen door zinkwerk en steenstorting van den bodem in de ongewenschte geul.

Ook ligt het in de bedoeling om door zinkwerk of steenbestorting ! den bodem van de vaargeul, waar die bij een te geringe breedte eene I overmatig groote diepte heeft, op te hoogen, met welk werk dan zoo i noodig eene verbreeding van de geul door baggeren zal gepaard gaan.

Op die wijze zal eene voor de scheepvaart betere verdeeling van de i diepte in het dwarsprofiel tot stand gebracht worden zonder eene toch | niet houdbare en tot voortdurend baggerwerk aanleiding gevende overmatige vergrooting van het dwarsprofiel der rivier.

Gedurende hoeveel jaren met den aanleg van die bodembezinkingeii en bestortingen zal moeten worden voortgegaan en hoeveel de totale kosten daarvan zullen bedragen, is niet met eenige zekerheid op te geven In elk geval zal het niet noodig zijn het bedrag in de; laatste jaren voor instandhouding der vaargeul uitgetrokken, met het oog op die i werken, te verhoogen, omdat de uitgaven wegens de bodembezinkingen | in mindering zullen komen van die, wegens baggerwerk tot instandhouding der vaargeul.

Waterweg van Dordrecht naar zee. Art. 33 (oud 34). Met betrekking tot de verbetering van den ! waterweg van Dordrecht naar zee kan de Minister, onder herhaling dat het onderwerp zijne volle belangstelling heeft, verwijzen naar de ! mededeeling door hem in de vergadering van deze Kamer van | 22 December 1898 gedaan, waarin zijn standpunt te dier zake is uiteengezet.

Bij uitvoering van het baggerwerk in het Aardappelengat in het voorjaar, is uit den aard der zaak de kans dat in het najaar, als wanneer ook nog beteekenende scheepvaart plaats heeft, de diepte te wenschen overlaat, grooter dan bij uitvoering van het baggerwerk in den zomer.

Buitendien is baggerwerk in een zeegat en dus niet beschut liggend vaarwater als het Aardappelengat, met het oog op weersomstandigheden, in het voorjaar veel kostbaarder dan in den zomer.

Uitbaggering bij Heerewaarden. Art. 34 (oud 35). Wanneer in de Maas bij de los- en laadplaats ! te Heerewaarden hinder is ondervonden van te weinig diepte, zoo moet de oorzaak hiervan gezocht worden in bijzonder lage water; standen.

Immers het vaarwater dat langs de los- en laadplaats loopt, heeft van vrij grooten afstand boven tot vrij grooten afstand beneden die los- en laadplaats over voldoende breedte eene diepte van minstens 1.60 M. onder den voor de Maas aangenomen normalen lagen waterstand, zijnde de diepte, waarnaar bij de in uitvoering zijnde normaliseering van die rivier gestreefd wordt.

Uit den aard der zaak kan evenwel de beoogde verdieping der rivier in haar vollen omvang eerst verwacht worden na de geheele voltooiing der normaliseering en zal dus ook eerst daarna de los- en laadplaats te Heerewaarden voor schepen van grooteren diepgang dan thans het geval is, toegankelijk zijn.

Voor uitbaggering der rivier bij de los- en laadplaats bestaat, blijkens het bovenstaande, onder deze omstandigheden geene aanleiding.

Het te Heerewaarden bestaande veer is een particulier voetveer. dat naar behooren wordt bediend, terwijl klachten over dit veer nimmer zijn vernomen. Er bestaan geen termen om een post op de begrooting uit te trekken tot verbetering van dit veer.

(Wordt vervolgd. )

IJSBER1CHTEN.

Drijfijs over een grooter of kleiner gedeelte der rivierbreedte. December.

Waarnemings- 12 ig 14 jpunten:

Keulen — eenig eenig eenig — — —

Lobith — id. l/4 % — — —

ïfrjmegen — — '/2 — — —

St. Andries (Waal) . — — 7» vo1 — ! — —

Arnhem eenig eenig 7è 7a — ! —

Vreeswijk .... — id. vol eenig — j — —

Westervoort. ... — id. 7s 7» — ! — —

Deventer — Va 7> 7» — — —

Kampen eenig vol vast vast — — —'

Maastricht .... — — 7io 7io — —

Venlo — V, 7, 7. — ~ —

Grave — 7a 'L — —

St. Andries (Maas) — — 72 vol — — —

Gorinchem .... — — 7a 7a — —

Schoonhoven ... — 7a 7e T°' — —

Krimpen — eenig vol jd- j — — —

Dordrecht .... — — 71 */» — — —

Moerdijk eenig 7a Vi — — —

Hellevoetsluis ... — — — — — . — —

Bruinisse — — — — — — —■

Hoek v. Holland. . — — — — — — —