is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 52, 30-12-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53.

656

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: A. J. Vos bij het onderhoud op den Amer, het benedendeel van de Donge het riviervak Heleind-Dongemond en het Heusdensch kanaal, benevens de werken tot afsluiting van de Maas bij Andel en N. Nieuwdorp Wz. te Nederweert, bij de verbetering van de Maas onder Bergen, Boxmeer en Beugen.

In Ned.-Inbië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: wegens dringende familie-aangelegenheden zes maanden verlof naar Europa, buiten bezwaar van den lande, aan den ingenieur 3= kl. R. van Rees.

Bepaald: dat de ing. 2e kl. A. Vroesom de Haan wordt belast met het doen der voorbereidende werkzaamheden in het belang der watervoorziening van de hoofdplaats Soerabaja.

Toegevoegd: aan den chef der 4<= waterstaatsafd. in het belang der voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de watervoorziening der hoofdplaats Soerabaja, de adsp.-ing. W. J. Steup en de ambtenaar ter beschikking, dienstdoende adsp.-ingenieur C. A. E. van Leeuwen.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep

van B. O. W.

Gesteld: ter beschikking van den hoofdinsp., chef van den spoorwegdienst en tevens van den dienst der kolenontginning ter Sumatra's Westkust, de opziener bij het boschwezen op Java en Madoera L. H. Vérleye, met bepaling, dat hij in verband daarmede bij zijn korps wordt gevoerd a la suite.

va:

Bij de exploitatie der S.S. op Ja

Benoemd: tot onderopzichter der werkplaatsen, de tijdelijke onderopzichter C. F. Coert.

Bij het Mijnwezen. Overgeplaatst: van Batavia naar Muntok (eiland Banka), en gesteld ter beschikking van den resident van Banka ten'behoeve der tinwinning op dat eiland, de ing. Re kl hii rHon

dienst E. A. Neeb.

Bij de Genie. Batavia, de 1^ luit. L. C. H. Derx ; bh"

de kapitein K. A. R. Maier ; Magelang, als adjudant, de le

Overgeplaatst: naai¬

den geniedienst te Sernarang, bij het korps genietroepen te luitenant A. S. Ruzette.

Benoemd: tot magazijnmeester 3<= kl. (2= luit.) bij het korps magazijnmeesters, de milit. opz. 1= kl. J. C. Heinzenknecht. Bij het Boschwezen.

Bij het boschwezen op Java en Madoera:

Ingetrokken: de overplaatsing van den opziener J. L. Dammers van het district Bagelen naar het district Probolinggo-Besoeki. Bij het Kadaster.

Benoemd.- tot landmeter i<= kl., de landmeter 2<= kl. D. L. Warnsinck ; tot landmeter 2= kl., de landmeter 3= kl. L. C. F. Polderman; tot adjunct-landmeter 1<= kl., de adjunct-landmeters 2" kl. W. F. H. Broers, H. E. Cony, M. C. Muller en E. J. O. Andela ; tot adjunct-landmeter 2" kl., de adjunct-landmeters 3« kl. J. E. Engelbrecht, J. H. E. Cobet, J. A. Elenbaas en A. J. Vincent.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Jongmensen zoekt plaatsing. (Zie Adv.)

ADVERTENTIÉN.

ASFHALT-WEGEN ES DITO VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR

PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer ! en 2

AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Lawntenniscourts, Spinnerijen, Weverijen, Ververijen, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend.

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH,

Nederlandscüe laatscMopü

VOOR

NON IER-WER KEI

te AMSTERDAM. Directeur: J. N. Landré.

Cement-IJzerwerken

volgensde systemen Monier, Rabitz en aanverwante stelsels.

WATERDICHTE WERKEN,

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren. Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand.

Brandvrije Helders.

KANTOOR: 3e Weteringdwarsstraat 36, WERKPLAATS: Jaagpad bij den Omval (Weesperzijde)

Voor het VERWIJDEREN van warme of slechte lucht, stof, stoom, gassen enz.

Voor DHOdlMG en AFKOELING in fabrieken van verschillenden aard.

In tal van fabrieken en voor verschillende doeleinden, hier te lande, in gebruik. j

IWilIWlIFf & C°., KINDERDIJK en VLAARD1NGEN.

Binift BniEzaam Staalaafltoiw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJORRINGS volgens waterstaatsmodel

Oedrulit bij F. j. belinfante voorh.: A. d. schinkel