is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 6, 07-02-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

Werking der Overlaten.

30 Januari. Oude Rijnmond 9 u. vm. einde der werking.

31 „ Beersche Maas werkt 8 u. vm. met 6 cM. over 700 M.

Bokhovensehe overlaat werkt 8 u. vm. over 500 M., wegens stroom en ijsgang diepte niet te meten. Beersche Maas 8.30 u vm. werking opgehouden. Baardwijksche overlaat begin der werking 5 u. nm.

1 Februari. Bokhovensehe „ werkt 8 u. vm. met gemidd. 70 cM.

over 570 M.

Baardwijksche „ „ 6 „ met 30 cM.

2 „ Bokhovensehe „ „ 8 „ over de geheele lengte;

wegens stroom en ijsgang diepte niet te meten. Baardwijksche overlaat werkt 6 u. vm. met 48 cM.

3 „ Bokhovensehe „ » 8 „ met gemidd. 80 cM.

over de geheele lengte.

Baardwijksche overlaat werkt 6 u. v. met 40 cM.

4 „ Heerenwaardsche overlaat werkt.

Bovenhovensche „ „ 8 u vm. met gemidd. 73 cM.

over de geheele lengte.

Baardwijksche overlaat „ 6 „ met 35 cM. Rossumsche overlaat waarkt.

5 „ Heerenwaardsche overlaat werkt over 200 M.

Bokhovensehe ,, 8 u. vm. met gemidd. 63 cM.

over 550 M.

Baardwijksche overlaat werkt 6 u. vm. met 32 cM.

6 „ Bokhovensehe „ „ 8 „ met gemidd. 44 cM.

over 500 M.

Baardwiiksche ,, „ 6 . met 28 cM.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

De vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap-» te Rotterdam heeft aan de opstellers en beoordeelaars van prijsvragen een open brief gericht, wiens inhoud zij ook gaarne aan de lezers van dit weekblad bekend gemaakt zag.

In dien brief wordt o. a. medegedeeld, dat de kunstbeschouwing, onlangs door genoemde vereeniging gehouden, heeft aangetoond dat te Rotterdam en vele plaatsen in den omtrek veel belangstelling voor zulke zaken bestaat.

Verder deelt de vereeniging mede, dat zij gaarne bereid is de gewone daaraan verbonden kosten op zich te nemen en haar vergaderlokaal zoowel over dag als 's avonds beschikbaar te stellen, in het algemeen belang van de architectuur en van de deelnemers aan prijsvragen.

De vereeniging hoopt dat haar schrijven eene aansporing moge zijn om bij voorkomende gevallen in de programma's voor prijsvragen ook eene tentoonstelling te Rotterdam op te nemen.

Bij de behandeling van het vraagstuk betreffende den Beursbouw te Amsterdam, dat reeds zoo tallooze malen aan de orde was geweest, uitte de Burgemeester den wensch, dat ditmaal het te nemen besluit mocht zijn eene oplossing van de quaestie, in welken zin dan ook. Alles hing af van de vraag, of de Raad het gevoelen van de meerderheid van Burg. en Weths. deelde, dat tot onteigening voor den Beursbouw niet mocht worden overgegaan. Steeds heeft de Raad gemeend, dat het kapitaal, dat besteed zal worden, niet grooter mag zijn dan dat, waarvan de rente door de Beursbelasting kan worden gedekt.

Wenschte men geen onteigening, dan is het Damrak, het aangeplempte of nog aan te plempen deel, de eenige plaats. Wenschte men daarentegen wel onteigening, dan had men te kiezen tusschen het plan Krasnapolsky (aan de Warmoesstraat) en het plan Van Gendt (aan den ontworpen nieuwen verkeersweg tusschen Heerengracht en Keizersgracht, nabij de Westermarkt, waarvoor eene onteigeningswet gereed is.)

. Maar er valle een beslissing. Werd onteigening gewenscht, dan kon binnen weinige dagen daartoe eene voordracht worden ingediend.

De gemeenteraad heeft echter kans gezien op 30 Januari jl. nogmaals uiteen te gaan zonder dat eene eindbeslissing werd genomen.

De voorstanders van een avenue Damrak wilden liever 4>< a 5 millioen gulden uitgeven voor eene goede Beurs met behoud van een goeden verkeersweg, dan 2K millioen gulden (de bouwkosten van de nieuwe Beurs) voor een slecht geplaatste Beurs, die h. i. den verkeersweg bedierf. Terwijl het amendement Wüste c. s. (zie blz. 49), alles nog eens wilde onderzoeken, maar daarmede ook alles weder op losse schroeven zette, wenschte de heer D. Jitta, dat de Raad over de kosten van onteigening zou heenstappen, maar zich overigens zou beperken tot eene keus tusschen de plannen Krasnapolsky en Van Gendt. De heer De Vries kwam met een geheel nieuw denkbeeld, namelijk dat de gemeente den Beursbouw zou overlaten aan den handel, onder toekenning van eene subsidie van f 1,000,000, eigenlijk eene restitutie van de sedert 7 jaren door de gemeente geheven Beursbelasting. De heer Becker was de woordvoerder voor hen, die tevreden waren met den bestaanden toestand en de zaken wenscht te laten zooals zij zijn. De Voorzitter en de heer Van Nierop verdedigden uitvoerig de voordracht. Maar tevens drongen zij er op aan, dat eene beslissing zou vallen omtrent de vraag: onteigening of niet. Met het oog op de kosten wenscht het college van Burg. en Weths. geene onteigening.

Om aan de verschillende bezwaren tegemoet te komen, stelde nu de heer Van den Wall Bake voor te verklaren, dat de gemeente bereid is een Beurs te stichten op door onteigening te verkrijgen terrein, mits de kosten gevonden worden uit de Beursbelasting en de opbrengst der verhuringen.

De heeren Wüste c, s. en De Vries trokken hierop resp. hun amendement en motie in.

De motie Jitta, eenigzins gewijzigd en de keuze latende tusschen een Beurs aan de Warmoesstraat (zonder nadere bepaling) en het plan-van Gendt, dus uitsprekende onteigening, werd hierop in stemming gebracht en verworpen met 18 tegen 14 stemmen.

Over de motie Van den Wall Bake: onteigening in overleg met den handel, mits de kosten te dekken uit de opbrengsten, staakten aanvankelijk de stemming. Daar er evenwel verschil van meening bleek te zijn over de beteekenis der stemming, werd opnieuw gestemd, en nu de motie aangenomen met 17 tegen 15 stemmen.

In beginsel is dus geene beslissing genomen. De voordracht van Burg. en Weths. blijft hangende, totdat gebleken zal zijn of bij onteigening eene Beurs is te verkijgen, waarvan de rentelasten door de beursbelasting en de verdere opbrengsten, worden gedekt.

De Voorzitter sprak de hoop uit, dat de Raad dienaangaande over 14 dagen zou kunnen beslissen.

Intusschen heeft de Vereeniging voor de Effectenhandel in eene op 29 Januari jl. gehouden vergadering met overgroote meerderheid van stemmen in beginsel besloten tot het stichten (zoo noodig) van een eigen Beurs over te gaan, maar tevens haar bestuur gemaebtigd om, gedurende den tijd dat de aan te koopen perceelen beschikbaar blijven (één maand), met Burg. en Weths. der gemeente in overleg te treden over eene van gemeentewege te bouwen Beurs.

Naar in de dagbladen gemeld wordt, zijn de plannen tot reorganisatie van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, in verband met de nieuwe spoorwegregeling, gereed.

Aan den Raad zullen eenige leden, waaronder een rechtsgeleerde worden toegevoegd, terwijl insgelijks het ambtenaarspersoneel bij dat college zal versterkt worden.

De tegenwoordige voorzitter van den Raad, de heer M. C. J. Piepers, zou verder met ingang van 1 Juli a.s. zijne betrekking nederleggen. Men verwacht dat de nieuwe regeling met den genoemden datum in werking zal kunnen treden.

Het openlaten van het ijs in den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam is in 't begin dezer week met goed gevolg verricht door den ijsbreker van de reederij «De Blauwe Ster» te Rotterdam, op kosten van de Kon. Nederl. Stoombootmaatschappij, de Maatschappij «Nederland», de firma's J. van der Made & Co. en Kleijmann & Hoogerwerff.

Ook de Keulsche vaart tusschen Vreeswijk en Utrecht en het Groot Noordhollandsch Kanaal van Amsterdam tot Purmerend zijn door en op kosten van de belanghebbende reederijen opengebroken.

Omtrent de nieuwe sluis te IJmuiden deelt de Minister van Waterstaat, H. en N. in antwoord op het verslag betreffende het wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1890, het volgende mede:

De aanbesteding van het nieuwe sluisgebouw zal in den loop van dit jaar plaats hebben. Het ontwerp daarvoor was reeds vroeger gereed, doch is met het oog op de grootere slagdorpeldiepte en op het vraagstuk omtrent het systeem der sluisdeuren weder omgewerkt. Daartoe was ruimschoots gelegenheid, omdat met den bouw niet kan worden begonnen vóórdat de fundeering gereed is. De nieuwe bestedingstukken zijn thans nagenoeg gereed.

De fundeering is in het laatst van het vorige jaar ondershands aanbesteed aan de aannemers van het graven van den sluisput, omdat hierdoor de meeste kans werd verkregen op het welslagen eener fundeering' zonder middel van luchtdruk, hetgeen eene groote besparing van kosten geeft, terwijl de bouwtijd er aanzienlijk door wordt verkort.

De fundeering moet volgens het contract vóór 1 Augustus a.s. gereed zijn.

Naar «het Alg. Handelsblad» mededeelt, heeft het bestuur der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij aan den Minister van Waterstaat, H. en N. een ontwerp ingediend tot belangrijke verlaging der personentarieven. Het Hongaarsche zönen- of kringtarief is daarbij niet tot voorbeeld genomen, omdat dit geschikt kan zijn voor een land waar vroeger weinig gereisd werd, maar niet doelmatig wordt geacht in ons land met druk spoorwegverkeer.

Het voorgedragen stelsel berust op den afstand in kilometers. Bij afstanden tot 50 kilometer blijven de tarieven ongeveer als thans; bij grootere afstanden echter wordt trapsgewijze een belangrijke verlaging ingevoerd. Daar 85 pCt. van de reizigers op den Hollandschen IJzeren Spoorweg met retourbiljetten reizen, is de prijs voor heen en terug als grondslag genomen. Het kringtarief kent geene retourbiljetten, zoodat men daarbij voor heen en terug dubbel moet betalen. Ook de verhooging voor sneltreinen, die in het Hongaarsche tarief voorkomt, neemt de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij niet over. Als thans blijven de prijzen voor gewone en sneltreinen dezelfde, alleen met dit verschil dat enkele sneltreinen geen reizigers 3de kl. vervoeren.

Het Hongaarsche tarief kent ook nog een zoogenaamd Nachbar- ot Buurtverkeer, met lage tarieven, verdeeld in twee kringen. Tot den eersten behoort het eerstvolgend station, tot den tweeden het daaraanvolgend station. .

Zoo zouden b.v. van Amsterdam uit, in de eerste zóne (buurtverkeer) vallen de stations Halfweg (11 K.M.), Zaandam (10 K.M.) en Weesp (14 K.M.) en in de tweede zóne Haarlem (19 K.M.) Koog—Zaandijk (14 K.M.) en Naarden—Bussem (23 K.M.).