is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

S T 1* I JS T I IE K 33 JVC SU S HU I N GS 3NT.

Opbrengst en Vervoer van Spoor- en Tramwegen. December 189 O.

„ 'i s Personenvervoer Goederenvervoer. Opbrengst Totale opbrengst. Per dag-kilom.

Namen der Maatschappijen. I ■- ê. „_.„_ .,„__

<gS AantaL Opbrengst. ^on- Opbrengst. | diversen. l890. 1889. 1890. 1889.

Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . - 634233 f615,599.90 460531 f837,579.91 f81,985.82 f1,535,165.63 f 1,120,352.14 -

Nederl. Zuid-Ooster Spoorweg-mij .... — ■— — '

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. — — — —

Haarlem—Zandvoort Spoorweg-maatschappij. — — — — — _ ~, ., M OM M ,q. „ ~

NederlandseheCentraalspoorweg-maatsehappij 102.- 46712 38,936.53 16963 35,913.65 2,155.23 77,005.4 62,388.66 f24.35 f19.70

N.-Brab—Duitsche Spoorweg-maatschappij . 101— - - - - 39,808.51 34,622.78 13.87 12.-

N6%ïd&tP^nJlT^r/aX-Willem 1 . 205.- 82900 43,900.- 15200 99,200.- 8,400.- 151,500.- 132,278— 23.84 20.81

\U Batavia-Buhen.org 56— 66000 27,000- 8100 34,600- 2,000- 63,600— 57,865- 36.63 33.33

Batavia-Ooster Spoorweg'-maatsoh 26— 60000 9,250— 1750 4,450— - '|^00— 8,723.67 17— 10.80

Deli Spoorweg-maatschappij 94 (1) — — — — ~ I2b,üüü— 9b,^0ü— HSM dUJ4

Jfed. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij . . 58.— — — ■ _„_..__ ooipatc im co mo jas

Amsterdamsehe Omnibus-maatschappij . . 24.99 914696 78,714.77 - - - 78'7I477 83,160.75 101.58 108.40

Tramweg Amsterdam-Sloterdijk. . . . 2.5 5888 534.10 - 0.30 30.98 565.38 509.45 7.29 6.57

"'zlm-Sn0- Ant™Pen-BerSen .°P| 89 6o8oo - - - '8,632.05 17,572.35 6 7 5 7^-

Sm^^^^S^ ' 47- = 3,lTl.02 - 1,180.57 235.30 4,606.89 4,904.30 3.16 3.36'

Dedemsv. Stoomtramweg-maatschappij . . . 30.— — • _

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . . 25— - 3,541.92 8,630.03 4J57 4*8

Stoomtram Ede—"Wageningen 7.27 — 0 „- „ ,„

Tramweg Eindhoven-Geldrop 6.5 3092 409.35 294 «8.66 22.35 615.36 517.85 3.05 2^7

Geldersch-Ovenjselsche Stoomtramwegmij. . 34.1 —■ — ,„, B« K n-»c cc s cocooos c ui o,«

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34— 15892 3,525.61 - 491-66 5'9jL%lV ' IVa ™°

Gendrs. Tramweg-maatschappij 8— 2326 364.15 - 303.08 - .^7.23 - 2.69 -

Ginnekensche Tiamweg-maatschappij ... 4— 13428 1,167.02 - 11.10 102.30 1,280.42 1,2 8.30 10.67 9.82

Gooische Stoomtramwel-maatschappij . . 37.3 - 3,389.20 - 1,858.29 416.66 5,664.15 5,518.04 4.89 4 77

's Gravelandsche tramwegmaatschappij. . . 5— 3926 483.50 - - 0549119 ^296 30 R8

Haagsche Tramwegmaatschappij ..... 26.8 - — — — — <!7,ö9U.y4 ^0,491.19 ó^b dObb

Tramweg Hoorn—Enkhuizen 20.— — „„„„„.1 „„„ ■ c r n j-*n r, 11 mm«« _ . n . „„

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 94- 23885 8,213.31 - 5,902.31' 979.08 15,094.70» 14,076.99, 5.18 4.83

X.-Brabantsche Stoomtiamweg-maatschappi). 22— 7188 1,202.90 - 640.46 166.68 2,010.04 3,312.62 2.95 4.85

Ïfoord-Holl. Tramweg-maatschappij „ „„ „™ no IE , ™>a ,«5 o ic oms

lijn Amsterdam-Edam . ... . . . 21.5 12819 3,547.71 - 1,255 61 630.83 5,434.15 4,009.30' 8.15 6.01'

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-miJ. Haarlem-Leiden. 28- - 4,538.92 - 945.D1 1,853.02' 7,337.45 7,445.45 8.45 8.58

Nijmeegsche Stoomtramweg-maatschappij . . 11— - 1,183.77 - 101.20' J— 1,292.97' 923.04 379 271

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29.— — — .„„_„„ inninm noc^io c on e «„

Ooster Stoomtramweg.maatschappij . . . . 61.1 - 6,356.27 - 1,377.36 2,296.58 10,030.21 9-854.18 5.30 5.20

Rotterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 24.52 452919 35,254.59' - 16,311.23 51,565.82' 4o.018.66 67J5I 59^20

Rijnlandsche Stoomtramweg-maatschappij . . 9.— — — . „. CD _ _

Selielandsche Tramweg-mlatschappij . . 4.43 9616 1,372.04 - - 25.20 1,397.24 984.58 I0M6 UI

Stichtsche Tramweg-maatschappij ....— — — — „„„,. ,„ ofi 91 ei

Utrechtsche Tramwegmaatschappij .... 2.62 27162 1,846.05 - 451.53 2,297.58 2,079.25 28.26 31.61

Tramweg Yenlo—Tegelen—Steiil . 6— 2191 271.97 — — 49.15 321.12 354.0o 172' 1.90

WesuInLhe^Stoomtfamweg maatscnappij . 19- 17878 4,042.97' 667' 833.91 114.86 4,991.74' 4,426.36 8^47 TM'

IJsel Stoomtramweg-maatschappij .... 42.— — — —

ZuXrioomtrrweg-maatschappij : .' .' 25- - 2,511.19 - 1,847.85' 125.- 4,484.04 ' 4.Ï53.36 579 162 Ned. Ind. Tramwegmaatschappij

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornelis . . . 12.4 ----- 21,600— 21,800— 5b. 19 56.71

Samar—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 171— _ — — — — 35,000— 36,000— b.bU b.80 Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij

lijn Modjokerü—Ngoro 34— — — — — — „'^n ~~ ,%Rn

, Soerabaija—Sepandjang 19— ——— — — 9,700.— — Ib.bU —

Kon. ïïed. Locaalspoorweg

Nagekomen.

Augustus 1§9 0.

46958 I — | 5334 |

21,584.56' |

6.19:

(1) In 1889 in exploitatie 82 K.M. De sectie Timbang Langkat—Selesseh is einde December voor publiek verkeer geopend.

STATEN-GENER AAL.

Tweede Kamer. Staatsbegrooting voor 1891.

Hoofstuk IX. Departement van Waterstaat, H. en N. Voorloopig Verslag, Memorie van Antwoord.

Zittingen van 22 en 23 December 1890. (Vervolg van bladz 39.)

Het «gebruikelijke geschut» tegen het opvoeren der uitgaven in het algemeen werd in de zitting van 22 December in hoofdzaak afgevuurd door den heer Roëll.

Deze afgevaardigde kon geen vrede hebben met de financieele beginselen van den Minister. Wel wordt voor 1891 bijna 2X millioen minder aangevraagd dan voor 1890, maar dit komt geheel voor rekening der groote openbare werken. Laat men deze buiten rekening, dan blijkt dat de gewone uitgaven bijna 5 ton méér bedragen. De oorzaak daarvan ligt in het te veel toegeven aan particuliere en kleinere, locale

belangen : talrijke traktementsverhoogingen, pensioensbijdragen, subsidiën aan havens, haventjes, wegverbindingen en diergelijke. De Minister is op het gebied der financiën te veel optimist. Nog onlangs was namens hem de verklaring afgelegd dat te beginnen met 1893 de uitgaven voor openbare werken belangrijk zouden dalen. Maar is dit in werkelijkheid te verwachten in een land als het onze «van welks bevolking Thorbecke eenmaal verklaarde, dat zij daarom alléén reeds een militaire (!) natie was omdat zij eiken dag haren grond moest verdedigen tegen den erfvijand, het water, en steeds blijven trachten dien dagelijks terug te drijven"? Een blik op de talrijke belangrijke werken, die zoowel in de naaste als meer verwijderde toekomst dringend uitvoering zullen eischen, achtte spreker voldoende om zich van de voorspelde bezuiniging niet te veel voor te stellen.

Met cijfers toonde de Minister aan, dat in strijd met het voorgeven van den heer Roëll het totaal bedrag der subsidiën in de laatste jaren regelmatig is gedaald. Zondert men de verhooging der bezoldigingen voor de post- en telegraafambtenaren uit — eene verhooging die algemeen in de Kamer werd toegejuicht •— benevens het meerdere bedrag voor pensioenen als gevolg der nieuwe pensioenwetten, dan blijken de