is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 10, 07-03-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

Door het gemeentebestuur werd de waarneming daarvan voorloopig opgedragen aan den heer C. P. E. Ribbius, directeur van de gemeentewaterleiding.

Aan den ingenieur aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de heer H. I. van Hoorn, is het hoofdtoezicht op de uitvoering der uitbreidingswerken van het station 's-Hertogenbosch opgedragen.

Met ingang van 1 Mei worden de volgende opzichters van Weg en Werken bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen verplaatst: J. Verkerk, van Franeker naar Lochem;

G. van Andel, van Eindhoven naar Franeker; R. Dijkstra, van Luik naar Eindhoven. Op dienzelfden datum worden gepensioneerd de opzichters C. L. C. Hoyer te Lochem en J. M.

H. Weusten te Roozendaal.

In Ned.-Indië, Bij den Waterstaat en 'sLands B. O. W. Benoemd: tot opzichters 3e kl. F. M. L. Willemse en L. Nieuwdorp.

Toegevoegd: aan den chef der 3e afd., teneinde te worden werkzaam gesteld bij de waterwerken in de afdeeling Demak der residentie Samarang, de opzichter le kl. R. A. de Boer.

Ingetrokken: de plaatsing bij de waterwerken in de afd.Demak der res. Samarang, van den opzichter le kl. C. Doesberg, met bepaling dat hij bij zijn korps wordt teruggevoerd.

Overgeplaatst: van uemoang naar cesoeKi ae opzicmers ^ ki. P. H. Briët en G. N. Luijke, laatstgenoemde met intrekking zijner toevoeging aan den chef der werken aan de Solorivier.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Bij den aanleg der Staatsspoorwegen op Java.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den opzichter le kl. J. P. van Stenis.

Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java.

Benoemd: tot tijd. onderopzichter le kl., de tijd. onderopz. 2e kl. O. Schuurmans; tot onderopz. 2e kl, de onderopz. 3e kl. J. H. Wijnands, B. E. S. Brender a Bbandis, J. Uden Masman en F. Lentze.

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust.

Volgens de «Sumatra Ct.» is de ingenieur J. W. Post, tot dusverre chef van de le en 2e sectie, in verband met de voltooiing van die sectie, van Padang naar Padang-Padjang verplaatst als chef van de 4e en 5e sectie.

Bij het Mijnwezen.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens meer dan 15 jaren onafgebroken dienst, aan den ingenieur le kl. C. J. van Schelle.

Bij de Genie :

Geplaatst: in de 3e militaire afdeeling op Java te Malang, de 2e luit. W. H. M. Schadee.

Overgeplaatst: de le luit. F. Raaumakers van het korps genietroepen te Malang, bij het detachement genietroepen te Kota-Radja.

OPEN BETREKKINGEN.

Leeraar in Rechtl. Teekenen (akte M. O.) aan de Koninklijke school te 's Hertogenbosch. Jaarwedde f 700 a f 800. (Zie adv.)

Hulpleeraar in het Bouwk. Teekenen aan de Koninkl. school te 's Hertogenbosch. Jaarwedde f 300 a f 400. (Zie adv.)

Teekenaar, ten kantore van den Ingenieur-Architect der gemeente 's Hertogenbosch. Jaarwedde f 700 a f 900. (Zie adv.)

Electrisch Ingenieur, tevens Werktuigkundige, voor een technisch handelshuis op Java. (Zie adv.)

Technoloog, jongmensen, werktuigk. Ingenieur' of Technoloog, geschikt voor verblijf in tropische gewesten. (Zie adv.)

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

[Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentièn f 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Ascenseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam. Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74. i) DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. Boekwerken over stoomwerktuigkunde, Electriciteit, Trams, Hydrauliek. Spoorwegen, Zeevaartk., etc. JOH. 6. STEMLER Cz., Amsterdam.

Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren),

» Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Carbolineum Neptun. A. W. ANDERNACH, Beuel a/Rhijn. Caoutchouc artikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchouc-

fabriek. POMPE & Co. Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Dakpapier (Asphalt-). A. W. ANDERNACH, Beuel a/Rhijn. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Gasmotoren, Technisch Bureau DE VOOGT, Amsterdam.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74.

» DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg. Instrumenten. Becker&Buddinoh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-,weeg-, peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoek meet-). » J.C.Th.Mariijs, Utrecht, Oude Kerkhof F 44, (Wetenschappelijke). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorh. de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kopiëertoestellen. F. J. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-) Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

Cz., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER

& Co., Fabrikanten, Zwolle. Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam. Patenten. CH. REMY & BIENFAIT, Rotterdam, 54 en 72.

» » Amsterdam, O. Z. Voorburgwal 49.

Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co.. Amsterdam.

(Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Portland Cement. A. E. Braat, Rotterdam, Nieuwehaven 34 (merk Josson & C°. » » DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn.

ld. (Hollicks prima Engelsch). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott. ld. (Schifferdecker's Duitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.

Roosterstaven (echte Pyrostat)C. Wasser & Co., Rotterdam, Stationsweg 67. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAÜSMANN, Rotterdam.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

GEBR. FIGEE, Haarlem. Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam,

Haringvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap- ). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. Steendrukwerken, enz. G. J. TH1EME, Arnhem.. (Photolithographie, — Zincographie).

Steenen Cement Putten. (Verbeterde, alsook waterdichte) L. MOHR, Boskoop. Stoom- en andere Werktuigen, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Technisch Bureau. GEVEKE & Co.,. Amsterdam.

Tegels. DE LINT & Co-, Rotterdam. Grootste Magazijnen in Nederland. Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. 6.

STEMLER Cz., Amsterdam. Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink

Tufsteenf ^ras ƒSrtegels. Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers

Exhausters, Veldsmidsen enz.) Verwarmingstoestellen. JOHN K1NG LIMITED, Ingenieurs, Liverpool en Rotterdam, Oostvestplein 49. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kip wagens, hijschwerktuigen,stoomheimachines, hand- en stoombaggermolens, DE JÓNGH & Co., Oudeivater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoomwasscherijen). Nlicht (Hollandsen fabrikaat), Technisch Bureau DE VOOGT, Amsterdam. Uzerconstructiën. de Jongh & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel", Oudewater.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Ijzerwerken, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Zinkwerken. F. W. BRAAT, Kon. Stoomfabriek y. Zink enz. Delft.

Bij dit nummer behoort een BIJBLAD, bevattende Weerkundige-en Waterwaarnemingen, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentièn en het TECHNISCH BIJBLAD No. I.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.