is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 18, 02-05-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

J. H. Geertsema Cz., C. G. Berger van Hengst, A. van Naamen van Eemnes en Jhr. T. A. J. van Asch van Wijck, en tot directeur de heer J. L. Cluysenaar.

De Gemeenteraad van Middelburg heeft in zijne zitting van 23 April jl. den heer P. Polet, directeur der gasfabriek, mede tot directeur der waterleiding benoemd en besloten tot het oproepen van sollicitanten voor de betrekking van onder-directeur op eene jaarwedde van f 1200.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. is de heer A. Buus te Breda benoemd tot buitengewoon opzichter bij de opneming der kleine rivieren in Noord-Brabant.

De heer A. B. Capreau is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd tot directeur van den stoomtramweg van Schoondijke naar de Belgische grens.

De adspirant-ingenieur van 's Rijks waterstaat W. F. Druijvesteijn, die tijdelijk toegevoegd was aan den inspecteur G. van Diesen te 's-Gravenhage, is sinds 1 Mei jl. weder belast met opneming der kleine rivieren in Noord-Brabant, ter standplaats 's-Hertogenbosch.

De adjudant-ingenieur bij de werken van het Merwedekanaal de heer J. C. van der Muelen is als zoodanig met ingang van 1 Mei overgeplaatst bij de werken ten behoeve van de verlegging van den Maasmond.

Ter vervanging van den heer Springer is tot assistent-gemeentearchitect van Amsterdam benoemd de heer H. Leguyt, sinds eenige jaren als bouwk. Ie kl. bij de afd. P. W. werkzaam.

In Ned.-Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 15 jaren onafgebroken dienst, aan den ingenieur le kl. E. A. C. F. von Essen.

Benoemd: tot ingenieur le kl. de ing. 2e kl. D. Crock; tot ingenieurs 2e kl- de ings. 3e kl. F. J. van Oppfn, B. V. E. Houthuijsen, K. F. H. Roos, J. T. P. J. Straatman en J. C. van Aalst; tot ingenieur 3e kl. de adspirant-ingenienr F. H. van Kooten; tot architect 2e kl. de opzichter le kl. C. Doesberg en tot opzichters 3e kl. J. H. Termeulen en J. H. Rouwen-

horst.

OPEN BETREKKINGEN.

Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Friesland, te adresseeren aan Ged. Staten vóór 15 Juni e.k., jaarwedde f 1500, opklimmende telkens na 3 jaren met f500 tot een maximum van f3000 (zie adv.).

Teekenaar voor het maken van kaarten uiterlijk voor een jaar tijds, zich wenden tot J. Nelemans Ingenieur van den Waterstaat te Ter Neuzen, met opgaven van verlangde bezoldiging en vroegere werkzaamheid (zie adv. in n°. 17).

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

[Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentiën ï 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Aluminium, Alum. Brons, Ferro-Alum. enz. EUG. J. W. GEELEN, Rotterdam,

Wijnhaven 100. Agent van THE AIMIMUM COMP. (Lim.) Londen. Ascenseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.. Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Ji\, Rotterdam, Haringvliet 74. * DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. Boekwerken over stoomwerktuigkunde, Electriciteit, Trams, Hydrauliek, Spoorwegen, Zeevaartk., etc. JOH. G. STEMLER Cz., Amsterdam. Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren).

» Voorn, de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Carbolineum Neptun. Ai W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Caoutchouc artikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchouc-

fabriek. POMPE & Co. Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Dakpapier (Asphalt-). A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Gasmotoren, Technisch Bureau DE VOOGT, Amsterdam.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74.

» DIKEMA & CHABOT. Rotterdam. Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg. Instrumenten. Becker&Boddingh, Arnhem. (Waterp.-',hoekm.-,weeg-,peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). » J.C.Th.Marius, Utrecht, Oude Kerkhof F 44, (Wetenschappelijke). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorh. de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kopiëertoestellen. F. J. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-).

Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

Cz., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

Clayton & Shuttleworth's Locomobielen, Straatlocomotieven en Stoom-

dorschers, BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen. Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER

& Co., Fabrikanten, Zwolle. Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam. Patenten. CH. REMY & BIENFAIT, Rotterdam, 54 en 72.

» » Amsterdam, O. Z. Voorburgwal 49.

Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co.. Amsterdam.

(Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Portland Cement. A. E.braat,RoMerda»n,Nieuwehaven34(merk Josson& C. » » DYCKERHOFF & SöHNE, Amönehurg bij Riebrich a/d Rijn.

ld. (Hollicks prima Engelsen). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott. ld. (Schilferdecker's Dyitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.

Roosterstaven (echte Pyrostat) C Wasser & Co., Rotterdam, Stationsweg 67. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr-, Rotterdam, Haringvliet 74. Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Rotterdam.

H. É. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

GEBR. FIGEE, Haarlem. Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam,

HariHgvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap- ). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. Steendrukwerken, enz. G. J. TH1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Steenen Cement Putten. (Verbeterde, alsook waterdichte) L. MOHR, Boskoop. Stoom- en andere Werktuigen, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Technisch Bureau. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Tegels. DE LINT & Co-, Rotterdam. Grootste Magazijnen in Nederland.

Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. G. STEMLER Cz., Amsterdam.

Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink,

Amsterdam.

Tufsteen, Tras, Muurtegels. Voorh. de Erven H. TRIP. Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers

Exhausters, Veldsmidsen enz.) Verwarmingstoestellen. JOHN KING LIMITED, Ingenieurs, Liverpool en Rotterdam, Oostvestplein 19. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kipwagens, hijschwerktuigen, stoomheimachines, hand- en stoombaggermolens, DE JONGH & Co., Oudewater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoomwasscherijen). IJlicht (Hollandsen fabrikaat), Technisch Bureau DE VOOGT, Amsterdam. Uzerconstructiën. de Jongii & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel", Oudewater.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Ijzerwerken, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Zinkwerken. F. W. BRAAT, Kon. Stoomfabriek v. Zink enz. Delft.

HBS"" Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Aankondiging van Aanbestedingen en Advertentiën.

Tevens gaat hierbij een prospectus van de firma Boeke & Hijidekoper te Groningen, betreffende eene nieuwe watermaaimachine om tochten, kanalen, sloten, vaarten en vijvers van waterplanten, riet enz. te zuiveren.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.