is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 23, 06-06-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

worden, en sluit na een draaiing om zijn as van 90° de opening volkomen af, hierdoor wordt ook het voordeel verkregen, dat door de stoomdruk de kegels in elkaar gedrukt worden en daardoor schroef en beugel ontlast zijn.

Om de afscheiding van vuil en ketelsteen in de buizen te beletten, zijn in den schuingeplaatsten bovenketel waarin het voedingswater toegevoerd wordt, verticale platen, zooals de teekéning aangeeft, aangebracht, en daar het over deze platen moet heenstroomen bezinkt het; het vuil verzamelt zich in de laatste afdeeling en kan hieruit afgelaten worden.

De ketels der Rheinische Röhrenkesselfabrik A. Büttner & Co. te Uerdingen bezitten een nieuw systeem rooster, hetwelk gecombineerd is met een voorwarmer. De roosterstaven zijn nl. bijna verticaal geplaatst en vormen met een stel smeedijzeren waterbuizen een soort van zak, waarin de kolen van boven geworpen worden. Deze pijpen zijn verticaal geplaatst en monden aan de beide einden in grootere buizen uit. In de onderste buis wordt, bet voedinsswater toegelaten en loopt door de verticale

pijpen naar de bovenste en vandaar naar den ketel. Door de sterke strooming waarin het water zich in deze nauwe pijpen bevindt wordt het afzetten van ketelsteen belet. Dit systeem van voorwarmen moet in Amerika reeds langen tijd bestaan hebben en goede resultaten hebben opgeleverd.

Het systeem H. Heine voor buizenketels vinden wij vertegenwoordigd in een ketel der Maschinenbau-Actien-Gesellschaft sNürnberg" (vormals Klett & Co. te Nürnberg). In tegenstelling met de andere systemen zijn hier de buizen en de bovenketel naar voren hellend geplaatst. Als bijzonderheid zijn in de waterkamers van deze ketels ter verbinding van voor- en achterwand holle ankers aangebracht, en zijn deze zoodanig verdeeld, dat elke buis, respectivelijk, elke opening in de kamers door welke de buizen aangebracht en gereinigd kunnen worden, tusschen twee ankers ingesloten is. Deze ankers zijn in de eerste plaats zekerheidsankers, daar een breuk in een anker dadelijk door het ontwijken van stoom of water merkbaar zou worden. Vervolgens bieden zij de gelegenheid om de buitenwand der buizen te reinigen. Hiertoe wordt een dunne smeedijzeren buis in de boring der ankers gestoken en door deze een stoomstraal op de wanden der buizen gebiazen. De holle ankers zijn door gietijzeren tappen gesloten, welke van de buitenzijde los ingeschoven worden. De toevoering van het voedingswater geschiedt aan de voorzijde van den bovenketel, de voedingspij p mondt uit in een in den bovenketel liggenden trommel, waarin zich het vuil kan afzetten, en waaruit het afgespuid kan worden.

De sluiting der waterkamers geschiedt door 2 ronde deksels waarvan de eene aan de binnenzijde der kamer de andere aan de buitenziide aangebracht wordt, en die door een schroef met

elkaar verbonden zijn.

Van de STEiNMÜLLER-ketels zijn er op de tentoonstelling 3 in werking. Deze ketels bezitten twee waterkamers, welke geheel gelascht zijn. Daar zooals bij alle buizenketels de stoom, welke uit de hellende buizen treedt, zeer veel water met zich voert, is in den bovenketel een lange horizontale buis met een doorboorden bodem aangebracht. In deze buis wordt de stoom uit de voorste waterkamer geleid. Het water valt door de gaatjes in den bovenketel terug en verwarmt het voedingswater zoodanig, dat de afscheiding van ketelsteen en vuil in den bovenketel

plaats heeft en uit deze afgespuid kunnen worden.

In den bovenketel is onder den waterspiegel nog een tweede horizontale buis gelegen, welke eveneens in de voorste waterkamer uitmondt, welke ten doel heeft de circulatie te bevorderen.

(Wordt vervolgd). F. C. D.

Verlaagde Personentarieven op de Nederlandsche Spoorwegen.

(Met ééne plaat). Naar wij vernemen, heeft de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid krachtens art. 16 der nieuwe spoorwegovereenkomsten, de maxima vrachtprijzen voor het vervoer van reizigers vastgesteld als volgt:

afstanden eene aanmerkelijke prijsvermindering aanbieden, moge de graphische voorstelling dienen, bij dit nummer gevoegd, waarop aangegeven zija zoowel de lijnen voorstellende de thans bestaande maxima vrachtprijzen le klasse voor enkele- en retourreizen, met de zich binnen die grenzen bewegende lijnen der bestaande reizigerstarieven op den Hollandschen IJzeren Spoorweg en de Staatsspoorwegen, als de nu vastgestelde maxima, de laatste, in dikke getrokken lijnen.

Deze maxima Vrachtprijzen zijn, ook wegens de gelijkstelling der vrachtprijzen voor expres- en sneltreinen met die voor personentreinen, reeds belangrijk lager, dan de Belgische Reizigers-tarieven, welke tot heden de laagste van Europa waren.

Voor de eerste 50 kilometers worden de bestaande kilometrieke eenheidsprijzen voor de le, 2e en 3e klasse, enkele reis, van 5, 4 en 2.5 centen, teruggebracht op ten hoogste 4, 3 en 2 centen, terwijl binnen dien afstand de retourvrachten, welke tot heden op de lijnen der Hollandsche IJzeren Spoorweg-

Maatschappij 6, 4.8 en ó en op die der ^xpiouaue-maaisciiappij o, 6 en 4 centen per kilometer bedroegen, voortaan niet hooger zullen mogen zijn dan 6, 4.5 en 3 centen.

Op grootere afstanden dan 50 kilometer zijn de grenzen, waarbinnen de vrachtprijzen zich voortaan zullen moeten bewegen, zoodanig gesteld, dat de kilometrieke eenheids-prijzen voor de verschillende klassen trapsgewijze verminderen en wel sterker naar gelang de afstand grooter wordt; terwijl bij afstanden grooter dan 240 kilometer geen belangrijk vrachtverschil meer kan voorkomen, daar de verhooging der vrachtprijs dan slechts f 0.004, f 0.003 en f 0.002 per kilometer voor de Ie, He en Ille klasse bedraagt.

Deze maatregel, welke een algemeene verlaging der vrachtprijzen voor reizigers zal ten gevolge hebben, zoodanig, dat de nadeelen aan den afstand verbonden, belangrijk zullen vermindei en, is alleen mogelijk geworden door de Spoorweg-overeenkomsten goedgekeurd bij de wet van 22 Juli 1890, Stbl. no. 134; daardoor toch werden langere doorloopende lijnen in één hand in het leven geroepen, die verlaging van vrachtprijzen mogelijk maakten, terwijl tevens de Regeering ten aanzien van tariefzaken den Rhijnspoorweg en Centraal-Spoorweg betreffende, de noodige macht verkreeg, om voor de Nederlandsche hoofd¬

spoorwegen maxima vrachtprijzen te kunnen vaststellen De nieuwe tarieven, die binnen de nu vastgestelde moeten blijven, zullen vóór 1 September 1891 aan den

ter goedkeuring moeten worden ingezonden.

Ten aanzien van het stelsel der tarieven blijven de Maatschappijen geheel vrij.

De gevolgen van dezen tarief-maatregel blijken uit onderstaande tcr.pl wpIItp pen ver p-eliikend overzicht in guldens geeft van de

bestaande vrachtprijzen met die, door toepassing der voor de toekomst vastgestelde maxima verkregen voor eenige der voornaamste binnenlandsche verbindingen.

maxima Minister

Enkele reis.

Retourbiljetten.

1 ENKELE REIS: RETOUR:

Ie kl. He kl. Ille kl. Ie kl. He kl. I Ille kl. kt. p. K.M. et p. K.M. ct. p. K.M. et.P- K.M. ct. p K.M.lct. p. K.ML

I I

tot 50 kilometer 4 3 2 6 4.5 3

van 51 tot 100 » 3.6 2.7 1.8 5.4 4.05 2.7

ï -101 » 150 » 3.2 2.4 1.6 4.8 3.6 2.4

» 151 » 180 » 2.8 2.1 1.4 4.2 3.15 2.1

» 181 » 210 » 2 1.5 1 3 2.25 1.5

» 211 » 240 » 1.2 0.9 0.6 1.8 1.05 0.9

» 241 en meer j 0.4 | 0.3 0.2 jj 0.6 , 0.45 0.3

Ter betere beoordeeling dezer cijfers, welke vooral op groote

Utrecht vroeger

36 kilometer thans

Rotterdam vroeger

73 kilometer thans

Arnhem vroeger

93 kilometer thans

Zutphen vroeger

106 kilometer thans

Leeuwarden vroeger via Enkhuizen

134 kilometer thans

Groningen vroeger via Enkhuizen

188 kilometer thans

Nijmegen vroeger

102 kilometer thans

Roosendaal vroeger

144 kilometer thans

Venlo vroeger

174 kilometer thans

Maastricht vroeger

244 kilometer thans

Enschedé vroeger

160 kilometer thans

e kl. I 2e kl. 3e kl. le kl. j 2e kl. 3e kl.

1.80 1.40 0.90 2.70 2.10 1.35

1.50 1.10 0.80 2.20 1.70 1.10

3.75 2.85 1.85 5.30 4.30 2.60

2.90 2.20 1.50 4.30 3.20 2.20

4.65 3.75 2.35 6.40 5.10 3.20

3.60 2.70 1.80 5.40 4.10 2.70

5 30 4.25 2.65 6.40 5.10 3.20 4_ 3 _ 2.— 6.— 4.50 3.—

6.65 5.30 3.35 9.05 7.05 4.55

4.90 3.70 2.50 7.40 5.50 3.70

8.90 7.05 4.35 12.30 9.55 6.30

6.40 4.80 3.20 9.60 7.20 4.80

510 410 2.60 6.65 5.20 3.35

3.90 2.90 2.— 5.80 4.40 2.90

6 50 5.10 3.35 9.80 7.55 4.85 5.20 3.90 2.60 7.90 5.90 3.90

7 45 6.— 3.70 11.45 8.75 5.70 6.10 4.60 3.10 9.20 6.90 4.60

9 95 7.75 4.95 14.70 11.— 7.45

7.30 5.50 3.70 10.90 8.20 5.50

8 05 6.50 3.90 10.65 8.35 5.20 5.70 4.30 2-90 8.60 6.40 4.30