is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 32, 08-08-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285

6e Jaargang.

DE INGENIEUR.

Orgaan

der 1891 JY° 32

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

MUM Eewiii aai k techniek en k mm m Openta Mei en NijïerMi

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland j g.—

Voor het Buitenland f«ei vooruitbetaling .... 10.50 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met ƒ 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

■wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Verschijnt eiken Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Barentszstraat No. 51, te 's-Gravenhage.

Advertentién uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Administratie: Gebb. Belinfante, voorh.: A. D. Schinkel, Paveljoensgraeht No. 19, te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 8 Augustus.

ƒ 0.2

Prijs der Advertentién:

Per regel

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Bij eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; bij eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce / 0.10.

Bij abonnement op Advertentién wordt het blad gratis toegezonden.

Verantwoordelijk Redacteur: E. H. Stieltjes, Civ.-Ing., 's-Gravenhage.

INHOUDT

Aanteekeningen betreffende op de Internationale Electrotechnische Tentoonstelling te irankfurt a/M. aanwezige inrichtingen en voorwerpen, betrekking hebbende op het Spoor- en Tramwegwezen, door Kepelaeb van Deiel {GeUl.) - Ingezonden stukken: Bern-, tevens aanzettoestel voor tramwagens, door N. C. H. Veedam milt). - Aantekeningen uit technische tijdschriften: Engineering, Febr. 1691.-Uit het Koloniaal Verslag van 1890 betreffende Ned. Oost-Indiè (Slot). - Statistieke mededeelingen. Weerkundige Waarnemingen. — Rivierbochten. - Binnen- en Buitenlandsche Berichtend-Benoemingen, verplaatsingen, enz. - Open Betrekkingen.

Aanteekeningen betreffende op de Internationale Electrotechnische Tentoonstelling te Frankfurt a/M. aanwezige inrichtingen en voorwerpen, betrekking hebbende op het Spoor- en Tramwegwezen.

ELECTRISCHE TRAMWEGEN.

mder de meest belangrijke en reeds uitgevoerde inrich¬

tingen, waarbij de electriciteit als beweegkracht wordt aangewend, dienen in de eerste plaats de te Buda-Pest door de bekende firma Siemens & Halske gebouwde

tramwegen genoemd te worden. Nabij het voor de spoor- en tramwegen uitsluitend bestemde gebouw, was een ongeveer 20 M.

lang^ gedeelte spoor 'van het voor dezen tramweg aangenomen stelsel gelegd.

De voor de beweging van het tramwegrijtuig gevorderde electriciteit wordt door een ondergrondsche leiding toegevoerd. Het rijtuig beweegt zich over, twee op de normale spoorwijdte gelegde staven beide voorzien van een contra-rail. De eene rail en de daar bij behoorende contra-rail zijn op de gewone wijze met gegoten ijzeren klossen aan elkander verbonden (Fig. 1.). Deze klossen ontbreken bij de andere spoorstaaf. Beide rails worden ondersteund en op de juiste plaats gehouden door op afstanden van 1.20 M. loodrecht op de as van het spoor geplaatste gegoten ijzeren ramen, waarvan de onderkant reikt tot ongeveer 60 cM. onder den kop der spoorstaven. Zooals uit de fig. 1 en la blijkt zijn deze ramen van een eivormige opening f33 bii 28 cM.> voorzien. J J

Twee onder de spoorstaven doorloopende hoekijzers A en B (Fig. 1.) worden door aan het raam bevestigde isolatoren Oen D gedragen.

Tusschen de gegoten ijzeren ramen worden betonblokken aangebracht, waarin eene opening gespaard wordt van dezelfde afmetingen als de eivormige in de ramen. Een naar de bovenzijde geopend kanaal onder één der beide spoorstaven is zoodoende verkregen.

Aan het onderstel van den wagen nu is een stang bevestigd, die door de vrije opening tusschen den rail en contrarail doorloopt

Fig. ia.

Electrische tramweg te Buda-Pest. Onderbouw, wissel en wagens in de monteeringswerkplaats opgesteld.

De vereeniang m Bweerlijire ingenieurs stelt zien in geenen deeie veranrwoordeijjn voor de denkbeelden in de onderscneidene bijdragen ontwitteld of toeirelicït,