is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 42, 17-10-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

389

Op het riviervak van de Lek by Ravenswaarj tusschen de K.M.-raaien LXXlI en LXX1II is eene tijdelijke verondieping ontstaan. De waterdiepte op het ondiepste punt van het vaarwater in dat riviervak bedroeg op 11 Oct. te Ravenswaaij 1.70 M. bij een waterstand aan de Rijkspeilschaal te Wijk-bij-Duurstede van 3.78 M. + A.P.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

15 Oct. jl. was het 15 jaren geleden dat dr. E. F. van Dissel als ingenieur van het hoogheemraadschap Rijnland optrad. De vereenigde vergadering maakte van dien dag gebruik tot het brengen van eene welverdiende hulde aan haar ingenieur. Zij bood den heer van Dissel een kostbaar geschenk (zilveren koffie- en theeservies, met oorkonde) aan tot dankbare erkenning voor de groote verbeteringen, die in de afgeloopen 15 jaren door zijn helder inzicht en zijne kundige leiding aan de middelen tot waterbeheersching van Rijnland zijn aangebracht.

In de zitting van 2 Oct. j.1. van de Société des Ingénieurs Civils bracht de President, de heer E. Polonceau, verslag uit over het door een 42-tal leden der Société aan Nederland gebrachte bezoek, ingevolge de uitnoodiging van het Kon. Instituut van Ingenieurs. In het korte overzicht van de aan onze lezers bekende feesten en tochtjes, doorweven met betuigingen van waardeering aan het adres der gastheeren, wordt aan het slot de zorg geroemd, waarmede alles was voorbereid en geregeld, en in vleiende bewoordingen hulde gebracht aan de toewijding van den President en de leden van het Kon. Instituut, en aan de voorkomendheid, de hartelijkheid en de bewijzen van sympathie, die de Fransche ingenieurs allerwege ondervonden.

Op voorstel van den President werd met algemeene stemmen besloten aan het Kon. Instituut van Ingenieurs en bepaaldelijk aan zijn president, den heer Conrad, per telegram den dank van de Société over te brengen.

Bij den boekhandelaar firma Gebroeders Van Cleef te 's-Gravenhage, is a f 1.50 per exemplaar verkrijgbaar het Verslag aan de KoninginWeduwe, Regentes, over de openbare werken in het jaar 1890.

In het begin van 1892 zal men beginnen met den bouw der spoorweglijn Enschede—Ahaus. Het kapitaal, f 600,000, is bijeen.

Examen voor adspirant-ingenieur van 's Rijks Waterstaat.

De Minister van "Waterstaat, H. en N. brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de tweede helft van de maand November a.s. voor de vervulling der betrekking van adspirant-ingenieur van 's Rijks Waterstaat een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben.

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een voldoend examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd aan de Polytechnische school te Delft, mits zij op 1 Januari e.k. niet ouder zijn dan 28 jaar.

Dit onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste mechanica en de kennis van werktuigen ; de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk zoowel voor bouwkundige als waterbouwkundige werken; de waterbouwkunde; de burgerlijke bouwkunde, voor zooveel betreft de constructie van eenvoudige gebouwen ; het landmeten en waterpassen; het administratief recht betreffende den Waterstaat; het situatie-, ornament- en handteekenen, benevens het teekenen van voorwerpen tot de waterbouwkunde behoorende, waarvoor overlegging van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen gevorderd wordt.

Zij die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te onderwerpen, moeten vóór den lOden November a.s. daarvan aan bet Departement van Waterstaat, H. en N. doen blijken bij op zegel geschreven adres, bevattende: opgave van naam, voornaam en woonplaats. Daarbij moeten worden overgelegd :

1°. het bewijs dat de candidaat is Nederlander en dat hij op 1 Januari 1892 niet ouder is dan 28 jaren;

2°. eene schriftelijke verklaring van een geneeskundige, wiens handteekening door den burgemeester zijner woonplaats moet zijn gewaarmerkt, dat de candidaat een gezond lichaamsgestel en geene voor den ingenieursdienst hinderlijke gebreken heeft;

3°. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door of vanwege bet gemeentebestuur zijner woonplaats, en

4°. het diploma van civiel-ingenieur.

Bij Kon. besluit van 14 Oct. 1891 is eene commissie ingesteld tot het houden van het bovengenoemd vergelijkend onderzoek, bestaande uit de heeren:

J. M. F. Wellan, hoofdingenieur van den Waterstaat, belast met den aanleg van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede, als voorzitter;

A. M. K. W. baron Van Ittersdm, hoofdingenieur van den Waterstaat in het 10de district;

H. E. De Bruyn, hoofdingenieur van den Waterstaat, belast met den algemeenen dienst van den Waterstaat;

Dr. G. J. Legebeke, hoogleeraar aan de Polytechnische school;

Dr. O A. Scheltema, hoogleeraar aan de Polytechnische school;

P. H. Kemper, ingenieur van den Waterstaat der lste klasse te Utrecht;

Mr. N. J. Van Usselstevn, hoofdcommies bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid;

H. F. Beijerman, ingenieur van den Waterstaat der 2de klasse te "'s-Gravenhage, tevens Secretaris.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

15 Oct. jl. was het 15 jaren geleden dat dr. E. F. van Dissel als ingenieur van het hoogheemraadschap Rijnland optrad. De vereenigde vergadering maakte van dien dag gebruik tot het brengen van eene welverdiende hulde aan haar ingenieur. Zij bood den heer van Dissel een kostbaar geschenk (zilveren koffie- en theeservies, met oorkonde) aan tot dankbare erkenning voor de groote verbeteringen, die in de afgeloopen 15 jaren door zijn helder inzicht en zijne kundige leiding aan de middelen tot waterbeheersching van Rijnland zijn aangebracht.

In de zitting van 2 Oct. j.1. van de Société des Ingénieurs Civils bracht de President, de heer E. Polonceau, verslag uit over het door een 42-tal leden der Société aan Nederland gebrachte bezoek, ingevolge de uitnoodiging van het Kon. Instituut van Ingenieurs. In het korte overzicht van de aan onze lezers bekende feesten en tochtjes, doorweven met betuigingen van waardeering aan het adres der gastheeren, wordt aan het slot de zorg geroemd, waarmede alles was voorbereid en geregeld, en in vleiende bewoordingen hulde gebracht aan de toewijding van den President en de leden van het Kon. Instituut, en aan de voorkomendheid, de hartelijkheid en de bewijzen van sympathie, die de Fransche ingenieurs allerwege ondervonden.

Op voorstel van den President werd met algemeene stemmen besloten aan het Kon. Instituut van Ingenieurs en bepaaldelijk aan zijn president, den heer Conrad, per telegram den dank van de Société over te brengen.

Bij den boekhandelaar firma Gebroeders Van Cleef te's-Gravenhage, is a f 1.50 per exemplaar verkrijgbaar het Verslag aan de KoninginWeduwe, Regentes, over de openbare werken in het jaar 1890.

Kanaal Enkhuizen—Stolpen.

De heeren Holwerda, Kater en Bakker, onderscheidenlijk opzichters van de Waard en Groet, de Vier Noorderkoggen en Drechterland hebben in opdracht van de Westfriesche Kanaalvereeniging een plan ontworpen voor een scheepvaartkanaal van Enkhuizen over Spanbroek en Schagen naar het Groot Noord-Hollandsch kanaal bij Stolpen. Het kanaal volgt zooveel mogelijk de bestaande vaarten, heeft eene lengte van 52,100 M., eene diepte in de verschillende panden van 2.40 M. beneden den laagsten waterstand der polders die het doorsnijdt, eene breedte op den bodem van 9 M. en op den waterspiegel van 18 M. De sluizen hebben eene schutlengte van 25 M., een slagdrempeldiepte van 2.40 M. beneden den laagsten waterstand en eene doorvaartwijdte van 6 M., welke wijdte ook voor de bruggen is aangenomen.

Het aantal kunstwerken is 34. De begrooting bedraagt voor de aardewerken f 545,900, voor de kunstwerken f 700,800, voor de onteigening f 160,000, makende een totaal bedrag van f 1,406,700, waaronder niet zijn begrepen de kosten voor definitieve terrein-opnemingen, het opmaken van plannen, en de uitvoering van het werk, waartoe nog eene som van ongeveer f 140,000 noodig gerekend wordt.

De Westfriesche Kanaalvereeniging zal den 27sten October haar eerste algemeene vergadering houden te Opmeer, waar ook dit plan ter sprake zal komen.

Door de »Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid" werd in hare jongste algemeene vergadering besloten, het onderwerp internationale arbeidswetgeving" in behandeling te blijven houden en daarvoor eene commissie ad hoe te benoemen, die de zaak grondig zal behandelen, voor zooveel noodig en voor zooveel mogelijk in medewerking met de departementen der maatschappij, die in elk geval over het advies hun oordeel zullen uitspreken.

Naar aanleiding van een besluit van directeuren, is deze commissie thans samengesteld uit de heeren : Mr. J. Heemskerk Az., directeur der maatschappij, Armand Sassen, prof. T. M. C. Asser, Mr. D. Josephus Jitta en Mr. H. J. A. Mulder.

In n°. 40 van dit Weekblad, blz. 369, werd melding gemaakt van een door den civiel-ingenieur C. W. Snellebrand uitgevonden toestel, door middel waarvan men bij avond of nacht zien kan of een locomotief in beweging is of niet. De zaak komt hierop neer, dat als de locomotief zich beweegt, een derde licht naast den schoorsteen, door een vernuftig uitgedacht mechaniek in beweging gebracht door den gebruikten stoom, drie seconden verdwijnt en één seconde zichtbaar is.

Ziet dus de machinist van een trein bij afwisseling twee en drie lichten voor zich uit, dan weet hij zeker, dat een andere trein hem te gemoet stoomt; ziet hij onafgebroken drie lichten, dan staat de andere locomotief stil.

Een nieuwe kaart van de spoor- en tramwegen in Nederland, met de

aansluitingen in het buitenland, is bij I. Bremer te Amsterdam verschenen. Zij is bewerkt onder toezicht van den heer Jou. P. Breedveld, hoofdcommies bij het Departement van Waterstaat, H. en N. De lijnen en stations der verschillende maatschappijen zijn ook voorzoover zij in gezamenlijk gebruik zijn, met duidelijke kleuren aangegeven.

Ingevolge de uitkomsten der peilingen in den waterweg van Rotterdam naar zee van 10 Oct. jl. is als grondslag voor de getijseinen, bij gewoon laagwater, aangenomen 76 d.M., zijnde het minste water in de 100 M. breede vaargeul, van 50 M. benoorden tot 50 meter bezuiden de lichtenlijnen.

Door Burg. en Weths. van 's-Gravenhage is aan den gemeenteraad voorgesteld: 1°. te besluiten tot verplaatsing van den bestaanden aschsfaal te Scheveningen naar een nabij den nieuwen weg, door de westduinen gelegen, aan de gemeente toebehoorende duinpan ; 2°. daarvoor toe te staan een bedrag van f 27,800, te vinden op de loopende begrooting; 3°. met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij een contract aan te gaan voor den tijd van vijf jaren, waarbij deze Maatschappij zich verbindt, gedurende dien tijd bet vuil en de faecale stoffen, door den dienst der openbare reiniging gebracht, te vervoeren naar den aschstaal in de stad, en omgekeerd van Den Haag naar Scheveningen, tegen betaling van eene som van f 0.34 per 1000 K.G., met een minimum van f 3.40 per wagen; voorts een viertal wagens ten dienste van dat vervoer in huur af te staan tegen eene jaarlijksche vergoeding van f 190 per wagen, en eindelijk toe te staan, dat ten behoeve van den aanleg der spoorwegverbindingen een gedeelte van de daartoe noodige perceelen worde ingenomen.

De levering van de stoomwerktuigen, stoomketels en schepraderen voor het nieuwe stoomgemaal te Schellingwoude is opgedragen aan den laagsten inschrijver bij de openbare aanbesteding op 30 Juli j.1., de Société anonyme du Phoenix te Gent (vertegenwoordigd door de firma H. E. Oving Jr. te Rotterdam) voor de som van f 149,500.

Dezelfde fabriek leverde onlangs ten dienste van den polder «Prins Alexander» in het bovengemaal aan het Kralingsche veer een volledig stoomwerktuig met centrifugaalpomp en stoomketels. Het kolenverbruik dat volgens het bestek 2 K.G, per uur en per waterpaardekracbt niet mocht overschrijden, bleek bij de officiëele beproeving slechts ca. l3/^ K.G. te bedragen.