is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 43, 24-10-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

Orgaan

6e Jaargang.

391

1891. - JV2 43,

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

MiM pril! aai ie toctaiiit n fle mconoinie Tan Oplare Werden m MmMb

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland ƒ 8.—

Voor het Buitenland met voor uitbetaling ... - 10.50 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met / 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Verschijnt eiken Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Barentszstraat No, 51, te 's-Gravenhage.

Advertentièn uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Administratie: Gebe. Belinfante, voorn.: A. D. Schinkel, Paveljoensgracht No. 19, te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage. 24 October.

Pri]s der Advertentiën*

Per regel / 0.2f>

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst..

Bij eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; bij eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce ƒ 0.10.

Bij abonnement op Advertentièn wordt het blad gratis toegezonden.

Verantwoordelijk Redacteur: E. H. Stieltjes, Civ.-Ing., 's-Gravenhage. INHOUD.

De Internationale Electro-technische Tentoonstelling te Frankfurt a/M., door F. C. Duroim. IX (Vervolg). — Aanteekeningen uit technische tijdschriften: Le Génie Civil, Febr.—April 1891. — Rapporten over den bouw en de exploitatie der Spoorwegen der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij. — Staten-Generaal. — Weerkundige waarnemingen. — P.ivierberichten. — Binnen- en Buitenlandsche Berichten. — Benoemingen, verplaatsingen, enz. — Open Betrekkingen.

EKRATUM. Op blz. 386, 2e kolom, regel 25 -van boven, moet achter" de woorden : Crompton & Co. volgen: Queen Victoria Street E. C. London.

De Internationale Electro-technische Tentoonstelling te Frankfurt a/M.

IX.

(Vervolg van Me. 315.) DE ACCUMULATOREN.

^_—~. werking der accumulatoren voor den electrischen stroom 'HB^Üi bestaat hierin, dat gedurende het laden der batterij de JHRBI electrische arbeid in chemischen arbeid wordt omgezet. Jt-rnjSfl) De door deze werking ontstane verbindingen kunnen worden bewaard en bij hare ontleding ontstaat wederom een electrische stroom.

De accumulatorenbatterijen bestaan uit elementen, welke samengesteld zijn uit op bepaalde wijze geprepareerde loodplaten. Deze platen zijn in een met verdund zwavelzuur gevulden bak geplaatst, en wel zoodanig, dat alle evenwijdig aan een der wanden van den bak staan, denzelfden afstand van elkander hebben en electrisch van elkaar geïsoleerd zijn. Het aantal platen is steeds oneven. De eerste, derde, vijfde enz. platen zijn door een looden band te zamen verbonden, eveneens de tweede, vierde, zesde enz. Wanneer dit gewone gegoten platen waren zouden zij zich onmiddellijk na het gieten, bij het afkoelen met een laagje loodoxyde, Pb 0, bedekken.

Nemen wij dit geval aan, en beschouwen wij de Werking bij de lading.

Wanneer men den looden band, welke de tweede, vierde, zesde, enz. platen met elkaar vereenigt, met de positieve, den anderen band met de negatieve pool van een dynamo verbindt, dan gaat de stroom van plaat 2, 4, 6 enz. door'de vloeistof naar 1, 3, 5 enz.

Het water wordt ontleed in zijn bestanddeelen zuurstof en waterstof; de zuurstof ontwikkelt zich op die platen door welke de stroom in de vloeistof treedt (positieve platen), de waterstof op de platen door welke de stroom uittreedt (negatieve platen). De chemische arbeid welke hier verricht wordt, zou verloren gaan, indien de gasblazen konden ontwijken en niet gedurende haar ontstaan chemisch gebonden werden.

Dit geschiedt nu op de volgende wijze. De aan de positieve platen optredende zuurstof verbindt zich met het loodoxyde tot loodsuperoxyde, de aan de oppervlakte der negatieve platen optredende waterstof verbindt zich met de zuurstof van het loodoxyde tot water (H2 0), zoodat bij het laden de oppervlakte der positieve

platen met loodsuperoxyde overtrokken wordt, terwijl de oppervlakte der negatieve platen tot sponsachtig lood (Pb) gereduceerd wordt.

Werking bij de ontlading.

Onderbreekt men den stroom, welke de elementen geladen heeft, dan blijft er een potentiaal verschil tusschen de positieve en negatieve platen bestaan. Verbinden wij dan door een draad de looden banden, dan gaat de electrische stroom van de positieve platen door den draad naar de negatieve en van deze door de vloeistof naar de positieve terug. De stroom gaat dus in omgekeerde richting als bij de lading door de vloeistof. Ook hier heeft een ontleding der vloeistof plaats. De zuurstof ontwikkelt zich op de oppervlakte der negatieve, de waterstof op de oppervlakte der positieve platen. Het loodsuperoxyde (Pb 02) op de oppervlakte der positieve platen wordt gereduceerd tot loodoxyde (Pb 0), en het sponsachtige lood op de oppervlakte der negatieve platen wordt weder geoxydeerd tot Pb 0.

De werking bestaat dus hierin, dat zich de bij de lading ontstane chemische producten ontleden en den stroom welke voor hare vorming noodig was, weder teruggeven.

De chemische arbeid geschiedt slechts daar, waar de zuurstof oxydeerend, de waterstof reduceerend werkt, dus uitsluitend aan de oppervlakte der platen. De sterkte van den stroom is verder afhankelijk van den chemischen arbeid, en is dus evenredig aan de oppervlakte van de loodplaten.

Het komt echter bij een accumulator niet alleen aan op de sterkte van den stroom welke men ontwikkelen kan, maar ook op den tijd gedurende welken hij ontladen kan worden. Het product van deze beide, maximum ontladen stroom en tijd gedurende welken men ontladen kan, noemt men het vermogen of de capaciteit van den accumulator.

Deze is niet alleen van de oppervlakte der platen, maar ook van de dikte der laag, welke aan de chemische werking deelneemt, afhankelijk. Bestaat de laatste alleen uit een dun vlies, dan is de superoxydatie, evenals de reductie, zeer snel afgeloopen, terwijl dan bij verder voortgezette lading, de gevormde zuurstof en waterstof in den vorm van gasblazen ontwijken, zonder tot nieuwe chemische verbindingen aanleiding te geven ; de kracht gaat dus verloren. Hoe dikker daarentegen de laag is, welke tot oxydatie op de positieve platen, en tot reductie op de negatieve platen ter beschikking staat, des te grooter is de chemische arbeid welke op de platen kan worden opgezameld.

Om een voldoende capaciteit te bereiken, zijn verschillende werkwijzen uitgevonden : 1°. Het proces van Planté.

Gaston Planté was de eerste, die zuivere loodplaten door voortdurend laden en ontladen, in een zoodanigen toestand bracht, dat zij voor het opzamelen van electrische energie gebruikt konden worden.

Het proces Planté geeft wanneer het lang genoeg wordt voortgezet, ongetwijfeld een toestel, die als loodaccumulator niet volmaakter kan zijn. Wanneer nl. de werkzame laag een zulke dikte bereikt heeft, dat de capaciteit voldoende is voor de practijk, is het verder indringen van deze laag bijna niet meer mogelijk en is de levensduur van deze platen een zeer lange.

De vereeniginc m Bureerlijïe ingenieurs stelt zien in geenen deele verantwoordelülï voor de denkbeelden in de onderscheidene Midrasen ontwimid ot toegelicnt.