is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 46, 14-11-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430

van een reglement voor de beveiliging van het zeestrand en de beschadiging van zeedijken in Gelderland. Na een kort debat werd het, geamendeerd door den heer van Os, zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.

Omtrent de herziening van het polderreglement werd besloten, de stukken te renvoyeeren aan Ged. Staten, met het verzoek de aanmerkingen in handen te stellen der commissie tot herziening. Tevens werd besloten, dit reglement te behandelen in eene buitengewone in het a.s. voorjaar te houden zitting.

Limburg.

Na herbaalde stemming werd tot ingenieur van den provincialen Waterstaat in Limburg benoemd de heer Huenges, adjunct-ingenieur van dien Waterstaat. Voorts werd verworpen een voorstel van Ged. Staten, strekkende om aan de gemeente Maastricht in de kosten van aanleg van eene stoomtram Canne—Maastricht eene subsidie van f12.500 te verleenen, doch goedgekeurd bet voorstel der centrale afdeeling om tot dat doel aandeelen te nemen tot een bedrag van f 20,000.

Noord-Brabant.

Besloten werd eene subsidie te verleenen van 60 °/0 in de kosten van aanleg voor een keiweg van Nieuw-Vosmeer over den Slaakdam naar St. Philipsland en van 30 °/Q in een bedrag van f 24,000 voor de verbetering van de haven te Klundert. Voorts werden Gedep. Staten gemachtigd tot het aanbrengen van keibestratingen in gedeelten van grintwegen, voor zoover de kosten daarvan kunnen worden bestreden uit den daarvoor op de begrooting gebrachten post.

Op een verzoek van den Hoofdingenieur en Ingenieur van den Provincialen Waterstaat om schadeloosstelling voor het minder bedrag dat zij aan reis- en verblijfkosten genieten, naar aanleiding van de nieuwe regeling volgens het Kon. besluit van 5 Jan. 1884, werd afwijzend beschikt.

Door het lid Mr. van den Biesen werden mededeelingen gedaan omtrent de door de, in de zomerzitting benoemde commissie gedane stappen in zake het scheepvaartkanaal van uit de Zuid-Willemsvaart naar den Amer. Hieruit bleek dat de commissie onmiddellijk aan den arbeid was getogen, en aan belanghebbende gemeentebesturen een circulaire om financieelen steun had gezonden, daarbij in hoofdzaak te kennen gevende, dat de gemeenten minstens een gezamenlijke bijdrage van f 750,000 moesten geven en de provincie van f 1,000,000, wilde de zaak tot stand komen. Op een voor dit doel gehouden vergaderinovan Burgemeesters werd reeds dadelijk een bedrag van f 762,000 toe" gezegd en dus meer dan gevraagd was. De commissie achtte nu den tijd gekomen om te trachten van de Regeering gedaan te krijgen, dat het Rijk het werk uitvoere, waarin de Provincie gereedelijk f i?00Ó,000 kan bijdragen zonder den schuldenlast te verhoogen, omdat toch in 1896 het millioen, dat de Provincie betaalt in de werken tot verlegging van

ueii inaasmonu, zal zijn aioetaalü en dan jaarlijks f 100,000 voor dit kanaal beschikbaar komt. Volgens spreker zouden er groote redenen bestaan om op uitvoering van Rijkswege te mogen hopen, daar de Regeering in haar plan tot verbetering der kleine rivieren ook die van de Mark en de Oosterhoutsche haven heeft opgenomen, welke ook in het plan van het kanaal betrokken is. Daarenboven zal het ontworpen kanaal een hulpmiddel zijn in het belang van de scheepvaart, als in de toekomst mocht blijken, dat het tot stand komen van den Nieuwen Maasmond daaraan zou schaden. Als men nu ziet, dat het Rijk heeft ten koste gelegd 20!^ millioen aan het Merwedekanaal, 32 millioen aan den Rotterdamschen waterweg, 15 millioen aan dien van Amsterdam, behalve nog de opheffing der kanaalrechten en er mede op let, hoeveel het Rijk doet voor den handel enz., dan is de vraag gewettigd, of het niet meer dan billijk en rechtvaardig zou zijn dat het Rijk hier ook zijn hulp verleene en dan is 2M millioen zeker niet te veel'. Die eisch is dezerzijds niet te groot en wil het Rijk de uitvoering niet zelf ter hand nemen, dan kan gerustelijk de provincie het doen, mits het Rijk die som bijdrage en haar waarborge voor schadeloosstelling bij opheffing van de kanaalrechten.

Op voorstel van den heer Mutsaers werd besloten het mandaat der commissie voor onbepaalden tijd te verlengen, opdat Gedep. Staten in de gelegenheid zullen zijn haar steeds te kunnen raadplegen, en met haar m pleno of bij deputatie bij de Regeering de belangen van het kanaal te kunnen bepleiten.

Overijssel.

Voor de doortrekking van den Dedemsvaartschen stoomtramweg tot Zwolle werd aan de Dedemsvaartsche stoomtrammij. subsidie verleend. Op een vraag van den heer Wtciierlink of thans 'iets naders omtrent de Dronther bedijking kon worden medegedeeld, antwoordde de Voorzitter, dat in de aanstaande zomervergadering, naar hij stellig meende le -mogen verwachten, een voorstel zou kunnen inkomen.

Zeeland.

Ingewilligd werden de verzoeken van het bestuur van het waterschap Kadzand_ om een renteloos voorschot voor wegverbetering ten bedrage van f o0,000; van het bestuur van het waterschap Groot- en Kleinaaarzande om een renteloos voorschot voor wegverbetering, ten bedrage van t ooOO, en van den gemeenteraad van Borssele om een ponton of

drijvende aanlegplaats te maken aan den Zuidnol van Borssele en om een renteloos voorschot voor de daartoe noodige wegverbetering.

Verleend werd eene subsidie van .f 10,000 's jaars, gedurende lOjaar, aan de ondernemers, de heeren Smit v. Diepenveen en Van der Bent voor den stoomboot- en wagendienst van Walsoorden naar Vlake en omgekeerd, ingaande 1 Januari 1893, op welk tijdstip het loopende contract eindigt.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 5 Nov. is vergunning verleend tot het aannemen der ordeteekenen achter hunne namen vermeld, hun geschonken door Z. M. den Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen: aan G. van Diesen te 's-Gravenhage, inspecteur van den Waterstaat, ridder 2e kl. van de Kroonorde van Pruisen ; J. H. Nivel te Utrecht, secretaris en plaatsverv. directeur-generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, ridder 2de kl. van de Kroonorde van Pruisen; E. J. B. H. M. Engebingh te Utrecht, chef van den dienst der exploitatie bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, ridder 3e kl. van de Kroonorde van Pruisen.

Bij Kon. besluit van 11 Nov. is dezelfde vergunning verleend aan den heer J. F. W. Conrad, ridder 2e kl. van de Kroonorde van Pruisen.

Bij Kon. besluit van 5 Nov. jl. is met 1 Dec. a.s. benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Delfland, prov. ZuidHolland, de heer L. A. Reuvens, hoofdingenieur le kl. van 's Rijks Waterstaat te Zwolle.

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de benoeming van den heer F. G. J. van Beers, te Antwerpen, tot directeur der Kon. School voor nuttige en beeldende kunsten te 's-Hertogenbosch goedgekeurd.

In de plaats van den heer P. C. van be Wint, die voor zijne benoeming bedankt heeft is door den Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch benoemd tot leeraar aan bovengenoemde school en tevens tot teekenaar aan het bureau der gemeentewerken, de heer W. C. C. Steenaart.

Tot ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Limburg is benoemd de heer K. P. Huenges, adjunct-ingenieur van dien Waterstaat.

Het bericht op bl. 420 betreffende de overplaatsing van de heeren L. Kooreman en J. K. Messer, opzichters 3e kl. van den Waterstaat, uit de dagbladen overgenomen, blijkt onjuist te zijn ; laatstgenoemde wordt met ingang van 16 Nov. a.s. verplaatst van Genemuiden naar Grave.

Met ingang van 1 Dec. a.s. wordt de opzichter van 's Rijks Waterstaat P. J. M. van der Ven verplaatst van Hansweerd naar Zeeburg bij Amsterdam, om dienst te doen bij het onderhoud der voltooide werken van het Merwedekanaal in NoordHolland, die met 1 Januari a.s. bij den gewonen dienst van den Waterstaat in het 9de district overgaan.

OPEN BETREKKINGEN.

Werktuigkundig ingenieur bij de naamloozevennootschap «Werf Conrad» te Haarlem, om de leiding van het teekenbureau op zich te nemen. Bekendheid met aannemers-materieel zal tot aanbeveling strekken.

Twee Ingenieurs bij de Rijks driehoeksmeting. Aanvankelijke bezoldiging f 900 's jaars, en f 4.50 daags terreingeld. (Zie Adv.)

Opzichter 3e kl. bij den Provincialen Waterstaat in Gelderland. Jaarwedde f 1200. (Zie Adv.)

jjMF*" Bij dit nummer behooren drie BIJBLADEN, bevattende Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Advertentiën.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL