is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 50, 12-12-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

467

draagt 14' uitgezonderd in den top van de hellingen der straten, waar 12' is toegelaten.

Indien de straat minder dan 45' breed is, mogen de kolommen op de trottoirs worden opgericht. Is de straat breeder zoo mogen ook de volgende constructies worden toegepast:

1°. één kolom in de straat, één kolom op het trottoir. Dit is slechts in enkele bogen toegepast.

2°. 2 kolommen in de straat.

Wanneer de afstand van 2 tramsporen minder bedraagt dan 5', mogen in geen geval kolommen in de straat worden opgericht. Dwarsstraten moeten zonder steunpunt worden overspannen, tenzij de straat meer dan 50' breed is; in dat geval mag een kolom in 't midden der zijstraat komen.

De afstand, in den dag, van twee kolommen in een straat met twee tramsporen moet minstens 21' bedragen.

De afstand der kolommen in de richting van den weg mag nooit minder dan 20' zijn, tenzij zulks bepaald noodzakelijk is.

Zijn de kolommen in de straat opgericht dan moet deze afstand minstens 35' bedragen, uitgezonderd in bogen met 300' of minder straal (Het minimum is dan 25').

Deze bepalingen zijn ontleend aan de concessie.

Fundeeringen. Fig. 4.

1°. Op palen. Toegepast bij enkele kolommen in de nabijheid der rivier.

De palen hebben 1'diameter; de kespen in een dubbele rij, kruisgewijze, zijn 6" y( 12" zwaar, rusten op 16 palen, wier afstand hart op hart bedraagt 2' 3". Rondom is een betonlaag aangebracht, 9'6" in 't vierkant, afgedekt door een blok graniet, waarop de gegoten ijzeren voet der kolommen door bouten is bevestigd.

2°. Metselwerk, voor de kolommen onder den weg. Het metselwerk der fundeeringen bestaat bij meer dan 50' spanning uit drie blokken metselwerk, resp. 7', 5'9" en 4'6" vierkant en totaal hoog 3', rustende op een laag beton (bedekt met 2 vlakke steenen platen, ieder minstens 6' y(3', volgens concessie). De hoogte moet minstens 4' bedragen, en de bevestiging der kolommen moet geschieden door bouten, gaande door de zooeven genoemde platen. Het ijzerwerk moet beschermd worden door een laag hydraulisch cement. De uit twee kanaalijzers bestaande kolommen zijn ingelaten in een gegoten ijzeren voet, hoog 2', «an de basis 3' vierkant, aan den top Ï'IO" vierkant; de ijzer¬

dikte is aan den bodem 21/2'/, de bovenrand is 3" dik. De ijzerdikte rondom de kolom is l1/^ tot l'/j". De bouten zijn l1/ï" dik en 4 in aantal. De kolom gaat Ï'IO" in den voet. De opening voor de 15" C is 16" lang en l1/2" wijd voor't lichaam en 2" voor de flens. De totale hoogte der fundeering van den bovenkant van den voet tot den bodem is 7'.

Bij de Myrtle-Avenue lijn is het gegoten ijzeren voetstuk 5' hoog. Herhaalde afwijkingen komen op de lijnen voor, daar vele fundeeringen in kelders (onder de trottoirs) zijn gebouwd. De basis ligt 3" boven de trottoirs.

3°. Metselwerk voor stationskolommen. Dit bestaat uit een stuk metselwerk, 3' hoog en 2' vierkant, afgedekt door een stuk graniet of blauwsteen, 5" hoog en 1'6" vierkant.

4°. De voet der trappen rust op een stuk blauwsteen, hoog 6", en 5' vierkant, gelegd op een laag beton, dik 7" en 6' vierkant.

5°. Op de Lexington-avenue lijn rust de kolom (in de straat) op een stuk massief graniet, dat 2' boven de straat uitsteekt en waarop de ijzeren basis met 4 bouten is bevestigd.

Kolommen en hunne verbinding met de dwarsdragers.

Fig. 4, 5, 5A en 6.

Verwijzende naar de schetsen, volgen hieronder eenige meerdere bijzonderheden.

I ~~l c

tD ë ■§ ! -1 §<^ m' ^ .ë,o8 s^

T v p e. -| £ g •$ & g -| *» _6j) tl .&b '•!'-= | "S A

< W ^ c ~°

[B.E.R.R.

weg. 15X*XH $30 f' *"X^" 15"X15"X5/8" geen geen

[station. 9X3X% 70» 274" X V*" 9" X12" X 7i" » » ! Y-vorm.

! weg. 15X4XM 150 » 4" X V>" Zie schets. lU.E.R.R.

weg. 15X4XK 125» 4" X H" 15" X 24" X H" 19" X ü'\ 5" X 3K" X M"

(station. 10X3X3/8 60 » 2" X %" 10"X12"X3/8" geen 3" X 4" X 3/8"

NORMALE DWARSDRAGERS.

h

< . D Laschplaten Randplaten. Hoekijzers ter Hoekijzers ~

j a Kand- , , . .,, Up-

T r o, h t. T> j j versterking daar

L u n. Lengte, is w Hoogte. in Boven- en onderrand ge- e aan

|S hoekijzers. middenplaat. ]ijkaantai. lll^ZTn. het einde. —

Broadway

B.E.R.R. 28-2" s/w" 2-5J4" 4" X 6" X '/ie" Geen 9" X X" X 12' 3" X 4" X 3/8" 6" X 6" X 5/8" Be noodige

vulplaten zijn aangebracht.

Broadway

U.E.R.R. 46'-3" 3/8" 5'-0" 6" X 6" X "/ie" Twee 16" 13" X 9/ie" X 20'-10" !6" X 4" X K" 6" X 6" X "Ae" Alle bouten

breed 13" X 5/8" X 34'-0" diameter.

Adams. 34-3" 3/g" 3-.6" 6" X 6" X 'Vie" Een 16" breed! 13" X 7/ie" X 14' -0" 14" X X W 6' X 4"X uhe In de randen

13" X. 7/i6" X 21'-43/4" j 2 rijen bou¬

ten.

Flatbush. 30'-2" 3/g» 2'-5%" 6" X 4" X 6/s" Geen "As" X 13' X 15'-5' 4" X 4" \ ^"6" X 4" X %" Be lengte der

randplaten is juist tot in voeten.

Fifth

avenue

le Biv. 38'-43/4" V16" 5'-3" 6" X 6" X 3A" Twee 14" X 5/s" X 27' / Boven- Geen.Bochhoek- 3K" X" 5 X 7Ae"

12" X 5/l6" 14" X9/i6" X 19' i rand. ijzer ter plaatse 14" X 6/8" X 27' | Onder- van den karbeel 14" X 3A X 19' j rand. 3x X 5 X 7/l6

Idem.

2e Div. 46'-7" '/I6" 5'-3" 6" X 6" X 3A" Twee 14" X 7/te" X 30' j Boven- Idem. Boch 3^"X5"X7/ie"

12" X 5/l6 14" X V2" X 34' ( rand. hoekijzer slechts 14" X li y 30' Onder- aan één zijde van X9/ie" X 37' l rand. den ligger.

Myrtle. 38-2" ?/ie" 5-3" 6" X 6" X 3/8" Een 8" X 3/8" Geen 334" X 5" X Vie'j