is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 52, 26-12-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500

maatschappelijk kapitaal -van f 150,000. De bouwrekening wees op 1 Juli 1891 een totaal aan van f 255,111.095 of f 5888.90» minder dan geraamd werd. De aanlegkosten per K.M. zullen ruim f24,800 bedragen. Geldersch-Overijsselsche Locaalspoorwegmaatsehappij.

In -verband met art. 13 der overeenkomst van 25 April 1884 is door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij over 1890 in totaal aan huur der lijnen betaald f 123.347.83.

Op den 7den December 1891 zullen de spoorwegen gedurende zes jaren over de geheele lengte in exploitatie geweest zijn en klimt van af dien datum de huur (rente) van 4 resp. 20/o op 4!/2 resp. 2'/4°/0 gedurende het volgende zesjarig tijdvak.

De onderstaande cijfers geven eene vergelijking van het verkeer over de jaren:

1886 1887 1888 1889' 1890

Aantal reizigers . . . 195,985 204,894 243,483 279,500 291 679

Bagage KG 170,040 152,410 161,160 166,420 162,830

Goederen » 86,853,166 105,817,418 124,638,080 135,327,356 147,821,438

Opbrengst.

Reizigers f 70,240.93 f 73,642.135 f 77,381.66 f 82,575.58 f 88,911.10

Goederen enz » 94.337.785 » 102,481.145 » 124,323.835 » 133,003.32 » 147,354.475

Buiteng. ontvangsten » 2,056.71 » 2,448.09 » 1,963.945 » 2,022.11 » 2,372.52 Totaal . . . f 166,635.42= f 185,571.37 f 204.669.44 f 217,601.01 f 238,638.09" Gemiddeld

per jaar-kilometer . . » 1,263.50 » 1,407.08 » 1,544.31 » 1,649.94» 1,809.45 per dag-kilometer . . » 3.46 » 3.85 » 4.21 » 4.52 » 4.96

De opbrengst per dagkilometer varieerde tusschen f 3.95 in Januari en f 6.14 in September.

, Uit deze cijfers blijkt eene gestadige toename van opbrengst gedurende het vijfjarig tijdvak dat de spoorwegen in exploitatie zijn.

De lijnen Winterswijk—Hengelo met zijtakken naar Ruurlo en Enschede, Winterswijk—Zevenaar en Ruurlo—Deutichem zijn tezamen 131.884 kilometer lang.

Het winst-saldo ad f89,037.49 liet een verdeeling toe van f84550 of 4.45 pCt. over het maatschappelijk kapitaal van f 1,900,000.

Eene graphische voorstelling van de oyfbrengst van het personenvervoer, van het goederenvervoer en van de totale opbrengst van het vervoer vergezellen het jaarverslag.

Spoorwegmaatschappij Haarlem—Zandvoort.

De exploitatie door de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij bracht op f 51,728.07 of f 6085 per jaarkilometer bij een vervoer van 204,226 reizigers en 3611 ton goederen. Krachtens het exploitatiecontract ontving hiervan de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij f 40,432.11. De zuivere ontvangst beliep dus f 11,296.06, of incl. rente en saldo 1889 f 12,223.18*. De kosten voor administratie, enz. waren f 3588.74. Van het voordeelig saldo groot f 8634 kon worden uitgekeerd aan dividend f 8400 of 1.4 pCt,

Spoorwegmaatschappij Leiden—Woerden, I Mei 1890—1 Mei 1891.

Het dividend werd vastgesteld op f 8.50 per aandeel groot f 240. Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij.

Aan dividend werd uitgekeerd 3.99 %•

Amsterdamsche Omnibusmaatschappij.

Vervoerd werden 16,221,071 passagiers tegen 14.425,759 in 1889.

Opbrengst f 1,103.169.47^ tegen f 1,170,589.28^ in 1889.

Dividend over 1890 \QlA %• Aan de gemeente Amsterdam werd voor haar aandeel in de opbrengst en voor het onderhoud der bestrating voldaan f 91187.405.

Arnhemsche Tramwegmaatschappij.

Door aankoop van een gebouw met een terrein gelegen aan het Roermondsplein werd de Maatschappij in staat gesteld de remise beter aan haar doël te doen beantwoorden en eenige woningen voor de beambten in gereedheid te brengen.

Aan onderhoud van paarden werd uitgegeven f 14,781.28, dat is per dag en per paard f 0.845 tegen f 0.808 in 1889.

Het totaal aantal paarden bedroeg op ultimo Dec. 1890 48.

De ontvangsten van het personenvervoer waren f69,043.42K, gevende met de andere baten een winst van f 31,512.97)4, welke werd verdeeld als volgt:

voor afschrijving f 8,123.26K-

54/to °/o dividend over f375,000 - 20,250.—. Tantième administrateur . . - 456.52.

» óverige bestuurders . - 130.44.

» personeel .... - 521.74. Onverdeeld saldo - 2,031.01.

f 31,512.97^.

Stoomtramwegmaatschappij 's-Bosch—Helmond.

Het personenvervoer bracht op f 50,404.76K, het goederenvervoer f 14,047.96M, posterijen en diversen f 3533.23, totaal f68,085.96. De exploitatie-uitgaven beliepen f52,491.27; de winst wasdusf 15,594.69.

De paardentramdienst leverde een verlies op van f 1309.71

Uit het saldo werd 1 % uitgekeerd op de preferente aandeelen.

Stoomtramwegmaatschappij Breskens—Maldeghem.

Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd.

'Het aantal locomotieven bleef onveranderd, de rijtuigen vermeerderden met 5 stuks, het aantal open goederenwagens eveneens met 5.

Vervoerd werden 121,275 reizigers tegen 112,370 in 1889.

De ontvangsten van het personenvervoer bedroegen f36,551.53.

De gemiddelde opbrengst per dag was:

in 1890 . . . 332 reizigers met f 100.14 » 1889 . . . 308 » » » 90.06

De opbrengst van het goederenvervoer bedroeg:

in 1890 f 10,830.87>4 bij een vervoer van 8046 ton » 1889 »10,307.76 » » » » 8348 » zijnde per dagkilometer in 1890 f 0.918, in 1889 f 0.874 en » ton » » » 1.346, » » »1.234.

De ontvangsten der exploitatie bedroegen f55,148.94.

De exploitatie-kosten bedroegen f35,508.79K tegen f31,784.75 in 1889 of 64.3 °/0 der bruto ontvangsten tegen 64.2 °/0 in 1889.

Het winstsaldo van f31,930.70 werd in hoofdzaak verdeeld als volgt: f16,000.— voor het vernieuwingsfonds en f15,000.— voor 5 °/D rente over het maatschappelijk kapitaal.

Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij.

Gaf de exploitatie gedurende de vorige drie jaren steeds goede uitkomsten, ook die verkregen in het 4e boekjaar worden zeer bevredigend genoemd; het winst-saldo bedroeg f 14,626.465; het dividend voor een oprichtersaandeel werd bepaald op f 90, voor een gewoon aandeel op 4 pet.

Met inbegrip der obligatieleening groot f 100,000 bedroeg bet oorspronkelijk bedrijfskapitaal f 305,500.—, waarvan in totaal is uitgegeven f 303,736.51.

Tengevolge van de buitengewoon hooge prijzen der steenkolen waren de uitgaven voor brandstoffen thans f 3085.52 tegen f 2245.81 in het 3e boekjaar, wijzende alzoo op eene vermeerdering van f 839.71.

Ten einde te onderzoeken of in de veenstreek met voordeel turf in plaats van steenkool als brandstof voor de tramloc<»motieven zou kunnen worden gebruikt, werd gedurende eenigen tijd hiermede gestookt.

Deze proefnemingen gaven eensdeels zeer gunstige resultaten, daar eene aanzienlijke besparing van kosten kon worden verkregen; het uitvliegen der vonken, hetwelk door eenen eenvoudigen en doelmatigen vonkenvanger niet kon worden belet, bleek echter een te groot bezwaar te zijn.

De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen in 1890 f25,726.05, tegen f 25,637.05 in 1889.

Het goederenvervoer gaf eene opbrengst van f5805.23 tegen f4352.18 in 1889.

De totale opbrengst van het vervoer bedroeg in 1890 f 31,995.24 tegen f 30,479.48* in 1889.

Geldersch-Overijsselsche Stoomtramwegmaatschappij.

Het saldo der winst- en verliesrekening groot f 7894.05 werd geheel besteed voor afschrijving.

Ginnekensche Tramwegmaatschappij.

Vervoerd werden in 1890 231,655 personen, of 3379 meer dan in 1889; alzoo per dag 635 tegen 625 in 1889; gemiddelde opbrengst per dag f64.53, tegen f62.17 in 1889.

Exploitatie-uitgaven bedroegen 61.5 % van de ontvangsten tegen 62.8 in 1889.

De balans laat eene uitkeering toe van 7y4 % dividend over het maatschappelijk kapitaal van f 68.000.

Gooische stoomtramwegmaatschappij.

Het kapitaal der vennootschap (f500,000.—) onderging geene verandering. Aan personenvervoer werd f 2148.08 meer ontvangen dan in het vorige jaar, hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verbeterd tarief voor het vervoer van militairen.

Het goederenvervoer bracht meer op f 501.56.

De totale ontvangsten bedroegen f 108.868.57M, tegen f 103,012.21 % in 1889.

De totale exploitatiekosten bedroegen f 67,321.03J^, de winst f 41,547.54 welke werd verdeeld als volgt: f 26,500 voor rente en afschrijving, f 2500 voor vernieuwingsfonds en f 11,625 voor de aandeelhouders waardoor het dividendbewijs betaalbaar werd gesteld met f 23.25.

De toestand der vennootschap is ook dit jaar weer verbeterd.

Gorsselsche Tramwegmaatschappij.

Vervoerd werden 38,000 personen.

Er werd f1000.— winst gemaakt, doch geen dividend uitgekeerd; f700.— werd voor afschrijving bestemd en 2 aandeelen in de obligatieleening uitgeloot.

Eerste Groninger Tramwaymaatschappij.

De toestand was zeer bevredigend. Vervoerd werden 212,940 reizigers met gewone en 2727 met retourbiljetten. De omnibus aan het Westerdiep vervoerde 4427 personen. Aan diverse goederen werd vervoerd 1067 ton.

De opbrengsten beliepen f 54,803.99 tegen f 52,508.47* in 1889; de uitgaven f 29,995 tegen f 30,712.54* in 1889.