is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 52, 26-12-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502

Rotterdamsche Tramwegmaatschappij. j der

In den loop van 1890 werd de stoomtramweg Rotterdam-Overschie & van de IJsselstoomtramwegmaatschappij overgenomen; de aankoop werd in de vergadering van 25 Aug. goedgekeurd De concess,e der lijn was intusschen door de gemeente Rotterdam ingetrokken, maai• werd op aanvraag aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij verleend, en we" op haar verzoek voor de exploitatie met paarden en voor een ,

*VZ7t*:ZenSïL spoorverbreeding van 1.067 M. tot 1.435 M. ™ werd met de exploitatie op 14 Dec. 1890 begonnen.

Inclusive den "aankoop'der lijn ^^aiD-OverMlue bedrogen de kosten der uitbreidingen (paardenrekemng uitgezonderd) f 48,0b3 .ffi<■

Op 31 Dec. 1890 was de gezamenlijke lengte der tramsporen 37,344 M. en de in exploitatie zijnde lengte 29,385 M. Het aantal tramwagens is 116, goederenwagens 3, diverse voertuigen 147 (waarvan 72 het eigendom der Holl. IJz. Spw.mij.), locomotieven 9. De kosten per trein- de kilometer bedroegen op de stoomtram 3.71 cent.

Op 31 Dec 1890 waren aanwezig 433 paarden, terwijl het personeel in vasten dienst bestond uit 386 beambten. De kosten van fourage voor de paarden bedroeg f 0.795 per dag en per paard.

lH geheel werden vervoerd 6,010,223 reizigers met een opbrengst ^ van 1452^77.76, waarvan op den paardentramweg te Rotterdam,4803,311 met f 302 862 03 en per omnibus te Rotterdam 201,081 reizigers met MO 872 775, den paardentramweg te Leiden 325 950 reizigers met f 2896414 en Vev omnibus Leiden-Leiderdorp 24,701 reizigers met B f 3504 755 • per omnibus Rotterdam-Overschie (van 2 Aug tot den dag van de opening der tram) 22,636 reizigers met f 3362^25 en per stoomtram Rotterdam-Schiedam 632,544 reizigers met [98 95818

Na afschrijving van f 69,766.38 bedroeg de saldo-winst f105 198.56, b aan dividend werd uitgekeerd f 80,000 of 8 % over het kapitaal van f 1,000,000. 1 Schielandsche Tramwegmaatschappij. Op ultimo December 1890 bezat de Maatschappij 5 gesloten rijtuigen = voor 30 personen en 3 open rijtuigen voor 38 personen. Vervoerd werden 158,381 reizigers met een opbrengst van f -«,774.3/ tegen in 1889 150,425 » » » . .» » » 22,2o3.1b of respectievelijk l^Vioo en 14?8/100 cent per reiziger. ' y

Opbrengst van vervoer en exploitatie f23,774.37, makende met andere j baten een totale ontvangst van f24,963.25. , 5

Uitgaven voor de exploitatie f 16,319.06, waaronder f7864.02 aan de « Rotterdamsche Tramwegmaatschappij voor huur van paarden en bediening. , Van het winst-saldo groot f8,644.19 ontvingen de aandeelhouders , 5550— en de oprichtersaandeelen f275. — .

Stichtsche Tramwaymaatschappij. Uitbreidingen van sporen of wissels zijn niet gemaakt; de tramweg verkeert in voldoenden staat van onderhoud; het aantal tramwagens bleef hetzelfde ; tot aankoop van twee stuks zomerwagens werd besloten, de bouw daarvan is opgedragen aan de firma Beijnes te Haarlem. De dienst werd verricht door gemiddeld 40 paarden. In 23 968 ritten, waaronder 868 voor den goederendienst, werden vervoerd' 269,982 personen tegen 275,776 in 23,093 ritten, waaronder 836 voor den goederendienst, in het vorige jaar.

Het personenvervoer bracht op f 61,750.71 H, het goederenvervoer f 2155 58- de gemiddelde ontvangst per dag bedroeg f 191.75 ot 117.43 per dag-kilometer, tegen f 201.43 en f 18.31 in 1889.

Met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij werd eene overeenkomst aangegaan betreffende de vrachtprijzen voor reizigers in rechtstreeksch verkeer tusschen Amsterdam-Hilversum-Zeist.

De totale ontvangsten bedroegen f70,823.46, de uitgaven f49,222 52 . Van het winst-saldo groot f21,600.93», werd f 10,031.47 voor afschrijving besteed, en verder uitgekeerd 5 % op de in omloop zijnde aandeelen en 75 cent op elk der in omloop zijnde extra-dividendbewijzen.

Utrechtsche Tramwegmaatschappij.

Eene concessie-aanvrage voor de lijn Ledig erf-Lauwerecht 2 Augustus

1889 ingediend, kon de goedkeuring van het Dagehjksch Bestuur der Gemeente niet' wegdragen. Eerst in de Raadsvergadering van 2 Oct.

1890 werd door den Gemeenteraad besloten aan de Maatschappij vercrunning te verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een paardenspoorweg van af het Ledig Erf tot de Lauwerecht, doch op nieuw werden bezwaren opgeworpen ten aanzien van den te volgen weg en werd in de Raadsvergadering van 19 December 1890 eene motie aangenomen, waarbij de wenschelijkheid werd uitgesproken alsnog eene wijziging aan te brengen in den door de Maatschappij voorgestelden weg wit betreft het gedeelte tusschen de Gaard en Bakkerbrug 15 Januari 1891 werd door de Maatschappij een gewijzigd plan ingezonden.

De gebruikte rail, Phoenix Profil n°. 4, blijft volkomen aan de verwachting voldoen; het staal blijkt van uitnemende kwaliteit te zijn.

Van 1 Januari 1890 af werd het onderhoud van den weg in eigen beheer genomen, omdat de daarvoor gedane aanbiedingen aan de Maatschappij te hoog voorkwamen. Het aantal tramrijtuigen bleef onveranderd en bedraagt 9. De pekelwagen met veeg- en krabinrichting heeft bij sneeuw en ijzel uitmuntende diensten bewezen; in bewerking is een sneeuwploeg; eveneens een kleine transportwagen op éen as om als hulpveegwagen en voor het strooien van zand op de trambaan te dienen, en die zoo zal worden ingericht, dat hij bij het tegenkomen van een tramrijtuig uit en in het spoor kan rijden. Op ultimo December 1890 waren voor

den dienst aanwezig 31 paarden; de 'evering van trekkracht bleef opgedragen aan den heer W. van der Lee, sta houder te Urecht. Per dag bedroeg het gemiddeld aantal ritten ^1». » » » » » » passagiers 117U.

De gemiddelde opbrengst van de passagiers was f82.59, zoodat.perrit het gemiddeld aantal passagiers 5 bedroeg en de opbrengst per dag-

kiZhfl^esuRate„ van het jaar 1890 bescheiden, de MaatecbappJ verkeert in zeer gezonden toestand; zoodra grootere kracht van haar lal kunnen uitgaan door het exploiteeren van de nieuwe lijn, zal zij

voortdurend in bloei toenemen.

Zuider Stoomtramwegmaatschappij. Exploitatie-ontvangsten gingen vooruit met f 671.34 Het personenvervoer bracht op f42,261.76 tegen f4L69742 in 188J Het aantal reizigers bedroeg 184056 tegen 179006 in 1889. De opbrengst der lijnen steeg als volgt: Breda—Oosterhout 0.44 %• Oosterhout—Geertruidenberg 0.20 °/0.

1889 De exploitatiekosten bedroegen f 39,540.59)4 of 1 4.33 per üae

^n^Zl^^^ f 12,000.- of 2 •/. dividend uit-

gekeerd. Zwolsche Tramwegmaatschappij.

Pogingen, aangewend tot vergrooting van het kapitaal, noodig voor aanleg van een lijn Station-Brink, werden niet met gunstig gevolg bekroond wèl echter voor aanleg van een lijn Markt-Station.

Het winlt-saldo van f546.51 werd geheel voor 'afschrijvingen gebezigd.

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag.

I Barometer-IWindtocht, Tempera- Gevallen

nATTTTU sranTin volgens de tuur, graden I regenm

DAIUM. 3 °m richting. | mJa.sc]!. Celsius j mM.

18 Dec. 1891. 778.8 Stil. - 1-1 °

19 „ „ 1S2A Stl1- "_ _ _ I __

iï : : 76L2 1 m - -1 s j

22 I l 780.5 Stil. - - 6 0

23 " l j 7764 ! Stil. - j -_5 | _0

Rivierberichten

. Wester- Maas-

1sq1 7™?' Lobith Nijme" £rn' voort, tricht Venlo. Grave.

189 • ^sm g6n' (zelfr.pl. (brug).

19 Dec 40 42 13.17 10.60 10.48 11.07 44.20 13.68 9.55

20 4042 13.25 10.73 10.61 11.19 43.84 3.03 9.29 2? " 40.20 13.21 10.72 10.63 11.19 43.60 12.33 8.72

22 I 39.74 12.99 10.57 10.52 11.06 43.o4 .95 8.16

23 39.18 12.57 10.23 10.23 10.75 43.59 11.82 7.87

24 " 3892 12.10 9.80 9.82 10.35 43.28 1L76 7J6

- - ~ -

i i

, . Westervoort ^.^ft venlo Grave Keul. Lob. Nijm. Arnh. zeifr.ibrug. Kg p.s. I I _U i ^=

Nul der oude schaal. 35.85 13.9l| 6.22 6.95 - 7.37 42.20 _ 4.85 Laagste stand bij open water te Keulen en te Maastricht, met

tXstrdrnk0: 36.85 9.37 ^ 7.518.02 7.8741.70 8.85 ^

Standen overeenko-

TpediltTKe«LnM: 37.35 9.79 7.60 7.88 8.38 8.21 - -

te7l "ssK: 38.66 11.25 8.72 9.00 9.53 9.38 42.87 10.13 6.04 Merk III. (Verbod _

van stoomvaart). . . 43.65 15.70 12.62 12.71 - - - -

oSx^ter^ . ^ 45.36 16.68 13.50.13.28 13.92 13.57|46.95 18.3a|_.26 Men zie verder „De Ingenieur" 1891, No. 1.

Ilsberichten.

T I .... Wester- Maas- Venlo. Grave. StAndries Datum. Keulen. Lobitb. TOort. tricht. '<="'«• j |

23 Deel - I - I - Vs d • breedtJ Va d. breedte Vs i. br^dte -

2l ] \ Orijfijs. | Eenig drijtijs|Benig dnjfijs 710 id. I'/, >4. I*/. lj- 1 /sd.breedte