is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 6, 1891, no 52, 26-12-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

Ureterp Bakkeveen en Haulerwijk tot de Kolonievaart (Veenhuizen), en de verbinding van de Compagnons- of Appelscha'stervaart met de j Drenthsche Hoofdvaart, door opruiming van den Dam te Appelscha en , verbetering van de Wittewijk de voorkeur boven alle andere ontwer- ( pen verdient. . , ,

Het kanaal van Drachten tot de Kolomevaart behoort aan de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf en aan drie particulieren. De kosten van de overneming en verbetering zijn geraamd op f 220 000 en de opbrengst, berekend naar de bestaande tarieven op f 4150 een bedrag voldoende om daarmede in de eerste jaren na de verbetering in de kosten van onderhoud te kunnen voorzien. Wat de verbinding met de Drenthsche Hoofdvaart en verbetering van de Wittewijk betreft zijn Ged. Staten van Drenthe bereid aan de Staten hunner Provincie voor te stellen een subsidie van f10,000 bij te dragen in de kosten van de verbetering van de Wittewijk en heeft de Minister van Waterstaat, H. en N. zich in beginsel bereid verklaard de gewenschte verbinding te bevorderen en te zijner tijd de verbetering van de Wittewiik voor Rijksrekening, met de bedoelde bijdrage van Drenthe, voor te dragen, onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat afdoende kan worden gewaakt tegen te groot waterverlies op de Drenthsche Hootdvaart, waaromtrent door den Waterstaat een onderzoek wordt ingesteld.

In de zitting van 1 Dec. j.1. is nu besloten 1°. tot overneming in eigendom, onderhoud en beheer van het kanaal Drachten—Ure terp— Bakkeveen—Haulerwijk—Veenhuizen, en 2°. tot opruiming van den zoogenaamden Dam bij Appelscha ter verbinding van het Z.-Uost. uiteinde der Compagnonsvaart met de Wittewijk.

Daar echter een der eigenaren een buitensporig hooge koopsom ' vraagt zijn Ged. Staten gemachtigd, het noodige te verrichten, opdat bij de wet worde verklaard; dat het algemeen nut de onteigening van de bedoelde eigendommen vordert.

Aangenomen werd het voorstel van Ged. Staten ter verbetering van het grootscheepsvaarwater van Harlingen naar Leeuwarden.

Verder werd aan de gemeente Leeuwarden eene provinciale subsidie toegekend van f 135,000, ten behoeve van het maken eener kanaalverbinding tusschen de stadsgracht met het vaarwater de Tijnje, en werd besloten tot uitvoering voor rekening der provincie van de verbetering van het vaarwater van de Tijnje tot in het vaarwater StroobosLemmer en Stavoren bij de Fonejacht, 2e gedeelte.

Noord-Holland.

(Vervolg).

Als gevolo- van de conferentie, die op verzoek van den Minister van Waterstaat,^, en N. heeft plaats gehad, tusschen de ambtenaren van den Waterstaat, Ged. Staten van Noord-Holland en afgevaardigden van de Vereeniging van algemeene scheepvaartbelangen, hebben bed. Staten hun voorstel betreffende het bevaarbaarhouden van het Noordzeekanaal bij vorst gewijzigd. Overeenkomstig die wijziging hebben de Provinciale Staten thans besloten tot het verleenen van eene vaste bijdrage in de kosten, volgens het door de Vereeniging voor algemeene scheepvaartbelangen voorgelegde plan, aan die vereeniging of eenige andere die zich in hare plaats met de onderneming mocht belasten, voor den tijd van 28 jaai, ingaande met het tijdstip waarop die onderneming in werking treedt, ten bedrage van f 9000 'sjaars, en bovendien één derde in de bij eene jaarlijks door Ged. Staten goedgekeurde rekening vast te stellen exploitatiekosten gedurende den winter, met uitzondering van die van het openhouden der binnenvaart van de gemeente Amsterdam, tot een maximum van f 3000 's jaars, op voorwaarde : ' ... , j • ' j-,

1°. dat ten minste gelijke bijdrage en door het rijk en door oe o-emeente Amsterdam worde verstrekt, en

2° dat ten genoegen van Ged. Staten blijke de aanwezigheid van het voor de onderneming benoodigde kapitaal, en de aanwending van alle middelen, die noodig zijn om het beoogde doel te kunnen bereiken.

Ten slotte' werd in de vergadering van den 17en December jl. de door Ged Staten ingediende ontwerp-verordening op de beplanting en bescherming der duinen in Noord-Holland aangenomen. Volgens deze verordening wordt aan hen, die verplicht zijn de duinen te onderhouden, den last opgelegd deze te beplanten. De onderhoudsplichtigen zullen echter op hun verzoek uit de provinciale kas financieel gesteund worden onder voorwaarde dat de provincie het recht zal worden toegekend de eenmaal bestaande beplanting tegen haren vijand, het 'konijn, te mogen beschermen. ... ,

In verband met de aanneming van deze verordening is alsnog op de be^rooting gebracht een som van f 3000, om dadelijk na hare m werking treding met de meest onontbeerlijke terrein-opnemingen te kunnen aanvangen, waartoe vermoedelijk een paar buitengewone opzichters in dienst zullen worden gesteld. Ter uitvoering dezer verordening zal het aantal opzichters van den Provincialen Waterstaat met 2 vermeerderd worden.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. is bepaald, dat, met ingang van 1 Januari 1892, de onderstaande ambtenaren van den Rijkswaterstaat zullen dienst doen als volgt: de ingenieur der 3de klasse A. A. H. W. König, thans toegevoegd aan den inspecteur in de 1ste inspectie, onder de bevelen van den hoofdingenieur voor de verlegging van den Maasmond; de adspirant-ingenieur H. L. van Hooff, onder de bevelen van den inspecteur in de 1ste inspectie ; en de adspirant-ingenieur Jhr. F. E. P. Sandberg, onder de bevelen van den inspecteur in de 2de inspectie.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N., is, met ingang van 1 Januari 1892, benoemd tot opzichter van den Rijkswaterstaat der 4de klasse: H. Wind, te Zwolle; en zijn met dien datum bevorderd tot opzichter 1ste klasse: J. G. Gbtjtterink, thans opzichter 2de klasse; tot opzichter 2de klasse: D. Lijsen Pzn., thans opzichter 3de klasse en tot opzichter 3de klasse: W. van Langeveld, thans opzichter 4de klasse.

Door den Minister van Koloniën zijn de heeren E. G. B. ten Brink, J. C. Swaab, A. Meyboom, J. Dogterom en A. J. A. Engelkamp gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië om te worden benoemd tot opzichter der 3de klasse bij den Waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken daar te lande.

De Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen heeft tot haren technischen adviseur benoemd den heer F. W. Westerouen van Meeteren te Amsterdam.

De werktuigkundig-ingenieur W. Engelenburg treedt met ingang van 1 Jan. a. s. in dienst bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen als aspirant adjunct-ingenieur bij den Dienst van de Tractie en het Materieel.

Op de voordracht voor directeur der Burgeravondschool te Deventer, in de plaats van dr. J. J. le Roy, zijn geplaatst de heeren R. A. van Sandick en W. de Visser, beiden civiel-ingenieur en leeraar aan de Hoogere Burgerschool aldaar.

In Ned.-Indië.

Bij de Marine.

Benoemd: tot ingenieur le kl. voor het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija, de ambtenaar op non-activiteit H. Siebebs, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende. . ,

Ontslagen: op verzoek, eervol, de waarnemende 2e opzichter voor het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija, C. Roggeveen.

OPEN BETREKKINGEN.

Techniker tegen 1 Febr. aan een fabriek van bruggenbouw, tevens herstelplaats van stoom- en andere werktuigen en ijzergieterij. (Zie Adv.)

Werktuigkundig ingenieur bij een der grootste waggonfabrieken in Duitschland. (Zie Adv. in no. 51.)

Werktuigkundig ingenieur aan een fabriek van stoom- en andere werktuio-en in een der voornaamste steden van Zuid-Holland. LSneven onder n° 33638 aan het Bureau der «Nieuwe Rotterdamsche Courant».

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ. Bij Kon. besluit van 22 December zijn, met ingang van 1 Januari 1892, benoemd: tot hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat, de heer G. van Diesen, thans inspecteur; tot inspecteurs van den Rijkswaterstaat de heeren J. M. F. Wellan en "W. F. Leemans, thans hoofdingenieurs der 1ste klasse.

BERICII "T.

Het ALPHABETISCH REGISTER over den jaargang 1891 zal in de maand Januari 1892 verzonden worden.

U^p- Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Afloop van Aanbestedingen, Advertentién en Aankondiging van Aanbestedingen.

tende Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten,

lESixxca.© Jaargang 1301.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. B. SCHINKEL.