is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Technisch bijblad van het weekblad " de Ingenieur", 1891, no 5, 23-05-1891 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNISCH BIJBLAD

van het Weekblad „DE INGENIEUR".

Bestemd voor technisch-wetenschappelijke mededeelingen en aanbevelingen

van wege belanghebbenden.

Verschijnt op onbepaalde tijden met doorloopende pagineering en afzonderlijken omslag. Op het einde van het jaar wordt een alphabetisch register van den inhond van het bijblad bijgevoegd.

Alle te plaatsen stnkken moeten aan de Administratie worden ingezonden, met wie — in verband met abonnementen op advertentiën — over vermindering van den prijs kan worden overeengekomen.

Desverlangd zorgt de Administratie, op kosten en volgens inlichtingen van de belanghebbenden, tegen overeentekomen prijs, voor het opstellen of vertalen van artikels en het gereedmaken van de noodige teekeningen.

De prijs voor plaatsing van stnkken, die persklaar moeten worden geleverd is:

voor ééne pagina of gedeelte daarvan f 15.—

voor de tweede pagina of „ „ -

voor elke volgende pagina „ „ .... - o.—

Cliché's knnnen tnsschen den tekst worden gedrukt.

Voor afzonderlijke platen wordt de betaling volgens overeenkomst geregeld.

M 5.

Bureau der Administratie: Paveljoensgracht 19, te 's-Gravenhage.

23 Mei 1891.

INHOUD.

De Westinghüuse-machine (Agenten G. J. Vincent & Co., Fabrikanten van ijzeren werken, te Schiedam).

De Westinghouse-machine

(Agenten G. J. VINCENT & Co., Fabrikanten van ijzeren werken, te Schiedam).

De uitvindingen in het stoomwezen hebben zich steeds in een cirkel bewogen, dat is, men is steeds weer begonnen met hetgeen waarvan men reeds afgezien had.

Woolf, de eigenlijke uitvinder van het compound-systeem, had niet veel pleizier van zijn uitvinding, men beproefde haar even, maar bracht haar in zijn dagen toch met algemeen in toepassing, want, zeide men, waarom zal men den stoom in twee cylinders laten expanseeren, als men met één cylinder toch een zelfde resultaat kan krijgen. Maar weldra kwam de praktijk en toonde aan, dat het toch beter was in twee cvlinders, dan in een, te condenseeren, en zoo kreeg het compound-systeem het burgerrecht. Toen ging men nog verder als Woolf misschien ooit had willen gaan en paste tnple en quadruple compound-systeem toe, hetgeen, _ op zijn goed Hollandsch beteekent, de stoom in drie of vier cylinders te laten expanseeren.

De theorie, dat elke cylinderzuiger zooveel als een dammetje moest wezen, hetwelk de calorieën tijdelijk tegenhield, werd geboren. Nog meer, men zag, dat groote expansies, teweeggebracht door samengestelde schuif bewegingen, mooi waren, zoolang als er geen speling of slijting in de bewegende deelen waren, doch dat al dat moois in rook opging zoodra den boel gesleten was. Die expansie in twee cylinders bleek dan ook spoedig de meest practische te zijn. . ^ ,.

Hall kwam met zijn oppervlak-condensatie. Waartoe dien omhaal, riep men, en op zijde ging alles wat op oppervlakcondensor geleek. De stoomdruk werd hooger, het calcaire afzetsel sloeg op de ketelplaten neder, spuien en breinen maakte de zaak nog erger, want de temperatuur was nier overschreden, waarbij die zouten nog opgelost konden blijven. Toch was men huiverig om nog oppervlak-condensatie toe te passen, zoo'n condensor was een machine bij de machine. Een Fransch scheikundige, die wel inzag, dat er toch iets aan dat neerslaan gedaan moest worden, bood den Minister van Marine een uitvinding aan, die hij „le Substitut du Condmseur a surfacë7 noemde, en die per slot van rekening toch gebleken zou zijn nog lastiger in het gebruik te wezen dan de oppervlakcondensor. Zoo keerde men weer terug tot het plan van Hall.

De bosschuif, die altijd uitstekend werkte, omdat zij lang dicht bleef en volkomen gebalanceerd was, moest weg, zij nam te veel ruimte in. Weldra was zij weer m gebruik, m de gedaante van een expansieschuif.

Ook de schaar van Stbphenson, de zoogenaamde coulisse, moest het veld ruimen voor allerlei soorten van stoomschuitbewegingen die het niet aan draaipunten ontbraken, maar Aveldra vond men, dat die schaarbeweging nog zoo heel slecht

niet was, en zoo ziet men haar maar wederom toepassen, waar zij toegepast kan worden.

Het stoomwezen debuteerde met de enkelwerkende machine van Newcomen. Die enkelwerkende machine was een barbarisme uit de oude doos en moest overal weg. Lang heeft nog een boot, op de Theems, den tijdgeest getrotseerd en met drie groote enkelwerkende cylinders gevaren. Men lachte om die oude constructie, met haar volumineuse open cylinders met zulk een groot verkoelend oppervlak, wier zuigers door 2 atmospheren stoomdruk voortgedreven, en door den atmospherischen druk weder in den cylinder geduwd, bij in- en uitschuivenden slag, even-

Aanzicht van de machine inet vliegwiel en riemschrijf, waarbij alle bewegende deelen aan het oog zijn onttrokken.

veel arbeid verrichtten. De boot verdween, of liever er kwam geen tweede vaartuig met machines van hetzelfde type bij, en nu dacht men. dat de enkelwerkende machines wel voor