is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 5, 30-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

Op den 233tB11 Januari is in den leeftijd van 78 jaar te Scheveningen overleden de heer | J. F. Mezelaar, | oud-ingenieurarchitect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen. De overledene was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

4e Jaarverslag van den Particulieren Arbeidsraad door de Bouwvakken te Amsterdam opgericht.

In het begin van 1896 werd het toen ingediende wetsontwerp op de Kamers van Arbeid, in den Arbeidsraad aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Van dit onderzoek werd verslag uitgebracht aan de Centrale Commissie voor de Arbeidsraden in Nederland, welke Commissie de resultaten van dit onderzoek en van dat gehouden in andere Arbeidsraden, ter kennis bracht van de Regeering.

Bij het thans ingediend gewijzigde Ontwerp van Wet werd aan eenige der geopperde bezwaren tegemoet gekomen, terwijl wij vernemen dat sedert ter tegemoetkoming aan de overige bezwaren door de Centrale Commissie opnieuw een adres aan de Tweede Kamer is gezonden.

De hulp der Centrale Commissie werd door ons eveneens ingeroepen voor het betuigen van adhaesie bij Regeering en Staten Generaal, aan de motie den 19 December 1895 aangenomen, op eene vergadering van de Afdeeling Amsterdam der Vereeniging van Nederlandsche Patroons „Boaz" in zake de werkliedenpensionneering.

Daar de antwoorden der verschillende Arbeidsraden uiteenliepen met betrekking tot de vraag naar welk systeem die pensionneering zou moeten geschieden, werd, op voorstel dei' Centrale Commissie voornoemd, besloten zich nog niet bij adres tot de Regeering en StatenGeneraal te wenden, doch het Rapport der Staatscommissie af te wachten, welk Rapport men meende dat binnen kort zal worden ingezonden.

Het vraagstuk der werklieden-pensionneering kwam nog nader in den Raad ter sprake naar aanleiding van eenige vraagpuntendoorden Heer Pastoors aan eenige werklieden-vereenigingen toegezonden.

Slechts twee klachten werden aan den Raad ter beslissing voorgelegd. Eeen dier klachten werd in der minne geschikt. De klacht betrof de vraag of werklieden die volgens de bedoeling van den patroon, waren aangesteld voor aangenomen werk, recht hadden op betaling in uur loon, omdat zij op het aangenomen werk waren te kort gekomen. Op verzoek van den Arbeidsraad werd het ontbrekende door den patroon bijgepast.

Het bureau van den Raad, onderging in het begin van het jaar wijziging. Mr. Elias die wegens verandering van betrekking een andere woonplaats kreeg, werd op zijn verzoek eervol ontslagen als Secretaris van den Raad en vervangen door Mr. J. H. Boüdewi.inse te Amsterdam.

De Raad telt thans, buiten den Voorzitter, den Heer C. Muijsken en den Secretaris, elf leden.

Van de contribueerende aangesloten Vereenigingen zijn drie Patroonsen vier werklieden-vereenigingen.

Namens den Arbeidsraad voornoemd, O Muijsken.

Baarn, _ , .„„,. Voorzitter.

-^teVdar^ DeCembe' 18%' «■ Bouwdewijnse.

secretaris.

Particulieren Arbeidsraad in de bouwvakken.

Den 21en Januari had te Amsterdam de 4e Algemeene Vergadering van boven genoemden Raad plaats onder voorzitterschap van den heer C. Muysken. Het verslag over de werkzaamheden van den Raad in 1896. door den secretaris mr. J. H. Boodewijnse uitgebracht, werd goedgekeurd. In plaats van het lid van den Raad, den heer Crabdenoam, die bedankt had, kon nog geen nieuw lid worden gekozen, aangezien de eenige gestelde candidaat het vereischte aantal stemmen niet had verworven, zoodat die verkiezing tot een volgende vergadering is uitgesteld.

In art. 10 der statuten werd vervolgens eenige wijziging gebracht, zoodat de Raad voortaan alleen dan zal vergaderen, wanneer daartoe de behoefte bestaat.

De voorzitter brengt daarop den secretaris, die de stad gaat verlaten, den dank der vergadering voor hetgeen hij voor den Raad deed en installeert den nieuwen secretaris mr. Ph. Falkenburg, die in de voorafgaande vergadering van den Raad als zoodanig' was benoemd.

Door den heer A. Dhooge, ingenieur, directeur van de stoomtram Vechel-Uden-Osch, is concessie aangevraagd voor den aanleg en de exploitatie van den stoomtramweg langs den rijksweg van Grave over het grondgebeid van Velp, Beek, Schaik, Heesch, Geffen, Nuland en Rosmalen naar 's-Hertogenbosch. De weg heeft eene lengte van pl. m. 30 kilometer.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft, te rekenen van 1 Februari: 1°. den met ingang van dien datum tot hoofdingenieur voor het stoomwezen benoemden ingenieur voor het stoomwezen le kl. in het 2e district, ter standplaats Rotterdam, W. A. M. Piepers, werkzaam gesteld in het 4e district, ter standplaats te Arnhem, en hem aangewezen als

hoofd van dat district; 2°. den ingenieur van het stoomwezen 2e kl. in het 5e district ter standplaats Zwolle, J. N. Kooy, werkzaam gesteld in het 2e district, ter standplaats Rotterdam, en hem aangewezen als hoofd van dat district; 3°. den ingenieur voor het stoomwezen 2e kl., werkzaam in het 5e district ter standplaats Zwolle, D. Okhuizen, aangewezen als hoofd van dat district.

Aan den van Atjeh geëvacueerden kapitein der genie, C. de Vries, is een geneeskundig certificaat voor een tweejarig verlof naar Europa uitgereikt.

Bij de Maatschappij tot Exploitie van Staatsspoorwegen is benoemd tot adspirant-adjunct-inspecteur, ter standplaats Waardenburg, C. W. F. baron Mackay, te Zeist.

Ter benoeming van leeraar in de wiskunde bij het openbaar middelbaar onderwijs te Amsterdam worden aan den gemeenteraad aanbevolen de heeren : N. J. van der Lee, leeraar aan de H. B. S. te Rotterdam en G. F. G. de Bruyn, id. aan het Gymnasium te Amersfoort.

Bij Kon. besluit van 16 Januari jl. zijn benoemd tot gedele| geerden van de Nederlandsche Regeering bij het in den loop ' van het jaar 1897 te Brussel te houden congres over ongevallen bij

UtJU UIUCIU .

Mr. F. W. J.. G. Snijder van Wissenkerke, referendaris, chef der 2e afdeeling aan het Departement van Justitie en directeur van het Bureau van den industrieelen eigendom te 's Gravenhage, en

A. D. P. V. van Löben Sels, inspecteur van den arbeid in de 5e inspectie te Arnhem.

Bij Kon. besluit van 28 dezer zijn met 1 Februari a.s. bebevorderd tot teekenaar l8 klasse, de teekenaars 2° klasse bij 's Rijks werf te Amsterdam, Ph. G. Huber en A. F. J. Heldoorn.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is de heer A. J. van Vernde benoemd tot buitengewoon opzichter bij het maken van eene verbreeding, aan de noordzijde van het buitentoeleidingskanaal naar de nieuwe schutsluis te IJmuiden, met inbegrip van de daarbij behoorende bekleedingen en bestratingen.

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft benoemd tot leeraar aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten, A. van Welie, thans tijdelijk leeraar.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Overgeplaatst: Van de residentie Semarang naar Tegal, de opzichter 3e kl.: H. L. E. Hornung; van de residentie Soerabaya naar Sumatra's Oostkust de opzichter 3e kl. F. K. J. Burchartz ; van de residentie Batavia naar Palembang de waarnemende opzichter 26 kl. U. G. J. Gersen. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java. Benoemd: tot opzichter le kl. en geplaatst bij den aanleg der lijn Batavia—Tangeran—Bantam, de ambtenaar op non-activiteit D. H. K. Mentel.

Bij de exploitatie van Staatsspoorwegen op Java.

Belast: met het beheer der 4e sectie van de lijn Batavia— Tangeran—Bantam, de bij den aanlegdienst gedetacheer.de ingenieur 2e kl. der burgerlijke openbare werken B. V. E. Hoüthuijsen.

Overgeplaatst: van de Wester- naar de Oosterlijnen van de lijn Malang Blitar naar de lijn Batavia—Tangerang—Bantam de bouwkundige ambtenaar 2« kl. J. M. van Zeventer; de tijdelijk opzichter 3<= kl. J. B. Tenret, de tijdelijke onderopzichler 2e kl. Th. J. Patiwael Werterloo en R. L. O. van Haasen en de idem 3B kl. F. Meijer.

Bij het Mijnwezen.

Benoemd: tot ingenieur 3« kl. bij het mijnwezen in Ned.Indië H. J. Bugsman.

Bij de Genie.

Ontslagen: met ingang 2 Februari 1897, op verzoek wegens volbrachten diensttijd, eervol en met behoud van recht op pensioen de magazijnmeester der le kl. kapitein der genie J. M.

schmitz.