is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 21, 22-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

265

M »t.

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag

b^-^eT ~ Windkracht, Tempera. ^ers^

* 89 7- |[ Be.uf.rt ^jejgg^mM.

14 Mei 769.6 N.N.W. 1 8.6 2

15 » 773.9 O. 1 10.9 —

16 » 769.3 N.O. 3 12.0 —

17 » 763.9 O. 2 17.3 —

18 » 762.7 O. 3 16.7 —

19 t 764.0 O.N.O. 1 149 —

20 i 761.9 O. 2 16.3 —

Rivierberichten

Waterhoogten, in Meters + A.P. 8 uur voormiddag.

Keulen. mh™» a™ Wester- Maas-

1897. Vmur Looit».

15 Mei 38.87 11.45 9.22 9.30 9.90 42.23

16 » 38.83 11.45 9.22 9.28 9.88 42.18

17 * 38.81 11 42 9.19 9.28 9.88 42.01

18 » 38.79 11'.39 9.15 9.26 9.84 41.95

19 » 38.79 11.34 9.11 9.22 9.80 42.03

20 » 38.76 11.31 9.07 9.20 9.78 42.00

21 » 38.77 11.26 9.03 9.18 9.74 41.97

10.35 10.20 10.10 9.98 9.83 9.91 9.90

6.62 6.56 6.46 6.29 6.21 6.12 6.12

Het Amsterdamsch peil wordt voor de hoogten die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N.A.P., en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N. A. P. uitgedrukt.

De waterhoogten betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren, voorkomende in de „Staatscourant", herleid tot het Amsterdamsche peil, volgens de uitkomsten der nauwkeurigheidswaterpassingen en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den Waterstaat.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN. Commissie belast met het afnemen van de examens B der Polytechnische School.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1897, is, op diens verzoek, ingetrokken de benoeming van Dr. R. Sissingh, leeraar aan de Polytechnische School, tot lid van de commissie, die in 1897 is belast met het afnemen der examens B der Polytechnische School volgens de artt. 61—65 van de wet van 2 Mei 1863 {Staatsblad n°. 50), en is tot lid dier commissie benoemd Dr. A. Lebret, tijdelijk assistent aan de Polytechnische School, wonende te Leiden.

Ingenieurs voor het mijnwezen in Ned.-Indië.

De Minister van Koloniën maakt bekend, dat drie jongelieden, met diploma van het examen B, genoemd in artikel 65 der wet van l Mei 1863 (Nederlandsch Staatsblad n». 50), in opleiding .kunnen worden genomen voor de betrekking van ingenieur bij het mnnwezen in Nederlandsch-Indië, volgens de bepalingen van het Koninklijk besluit van 23 Juni 1893 n°. 84 {Indisch Staatsblad n°. 223).

Zij die voor opleiding in aanmerking wenschen te komen, moeten zich vóór 30 Juni e. k. bij gezegeld adres aanmelden bij het Departement van Koloniën, onder overlegging van :

a. het getuigschrift wegens het voldoend afleggen van bovengenoemd examen: , . > ,

b. eene verklaring van den burgemeester hunner woonplaats, aat zij zijn van goed maatschappelijk gedrag, en ■ .

e. een bewijs dat zij hebben voldaan aan de wet op de nationale militie, voor zoover daaruit voor hen verplichtingen zijn voortgevloeid..

Indien meer dan drie candidaten zich aanmelden en zij met allen in hetzelfde jaar het examen B, bovengenoemd, hebben atgelegd, dan zal een vergelijkend examen plaats hebben, waarvoor krachtens de resolutie van den Minister van Koloniën, van 27 April 1894, htt. D, n°. 37 {Nederlandsche Staatscourant van 29 en 30 April daaraanvolgende, n°' 99) het programma van eerstgenoemd examen geldt.

Voorts heeft geene aanneming plaats, dan nadat uit een vanwege het Departement van Koloniën in te stellen geneeskundig onderzoek gebleken is van physieke geschiktheid voor den dienst bij het mijnwezen in Nederlandsch-Indië.

Zij die in opleiding worden genomen, moeten zich ten genoegen van den Minister van Koloniën verbinden om, wanneer zij later, om welke reden ook, — alleen uitgezonderd het geval van welbewezen physieke ongeschiktheid, buiten eigen toedoen ontstaan — hunne bestemming voor den dienst bij het mijnwezen in Nederlandsch-Indië niet mochten kunnen of willen volgen, terug te betalen wat ter zake van hunne opleiding uit de Indische geldmiddelen zal zijn voldaan.

Toezicht op het stoomwezen.

De Stct. (no. 117) bevat een uittreksel uit het jaarverslag van den hoofdingenieur, belast met het toezicht op den dienst voor het stoomwezen over 1896.

Daarin wordt o. a. medegedeeld, dat op 31 December 1896 hier te lande in gebruik waren 9,974 stoomketels, geplaatst in 4,198 fabrieken, 487 watergemalen, 1,576 zeeschepen en rivierbooten, 1,297 locomobielen, stoomkranen, enz., en 297 tramlocomotieven. De stoomketels der spoorweglocomotieven en die bij het Departement van Marine in gebruik, zijn hieronder niet begrepen.

Het aantal stoomketels was 9,589 op 31 December 1895, en 9,375 op 31 December 1894.

In 1896 zijn door de ambtenaren voor het stoomwezen 23,263 inspectiën verricht (tegen 23,070 in 1895); daarbij kwam aan het licht dat 55 ketels dadelijk gevaar, 324 indirect gevaar opleverden, 3949 hadden kleine gebreken, en 5712 waren zonder gebreken. Drie ongevallen kwamen in 1896 ter kennis van de ambtenaren.

L'Italia Militaire e Marittima geeft verslag van de uitkomsten der proeven, die genomen zijn met. een nieuw procédé, daarin bestaande, dat hout en andere brandbare stoffen met een stof bestreken worden, welke ze absoluut onbrandbaar maakt.

Deze uitvinding van den heer Issel, is reeds door officieele commissiën te Genua en te Spezzia beproefd. Voorwerpen van hout, papier, enz. werden aan een vuur blootgesteld, waarbij zink smolt, en bleven ongeschonden. Twee eikenhouten doozen werden in het vuur gezet. Van de eene doos bleef niets dan asch over, terwijl de andere, die volgens het nieuwe procédé behandeld was, zelfs geen spoor van de verbranding toonde.

Bij gelegenheid van de jaarlijksche vergadering van den Raad van Bestuur van het Koloniaal Museum te Haarlem zal door den heer J. F. W. Conrad, president der Nederlandsche maatschappij tot bevordering van Nijverheid, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, eene voordracht worden gehouden over het Suezkanaal en Egypte, toegelicht door afbeeldingen en kaarten, op Maandag 24 Mei e. k., 's namiddags 2 uur, in de Rotonde van het Paviljoen.

Kamers van arbeid.

De Staats-Courant van 19 dezer bevat de wet van 2 Mei 1897 {Stbl. no. 141) tot oprichting van Kamers van arbeid.

Door den heer J. Hoffman te Ginneken is aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant concessie gevraagd voor den aanleg en de exploitatie van een gasmotortramweg van Breda over Terheyden, Zevenbergen en Klundert naar de Willemstad. ^

Blijkens de dagorde der op 15 en 16 Juni a. s. te Christiania te houden Europeesche winterdienstregeling-conferentie wordt door de administratie der Belgische Staatsspoorwegen het voorstel gedaan om de keizerlijke generaal-directie der spoorwegen in Elzas-Lotharingen uit te noodigen bij hare regeering ernstig er op aan te d'ingen om, zoodra de Zwitsersche spoorwegen de tijdsaanwijzing 0—24 uren invoeren hetgeen naar zij vernam in de naaste toekomst zou geschieden, eveneens mede te werken tot het nemen van een proef op groote schaal daar alsdan van Ostende tot de zuidpunt van Itahe eene tijdsaanwijzing van 0—24 uren zou gelden, waardoor de daaruit zoo voor het reizend publiek als voor de spoorweg-admimstratien voortvloeiende voordeelen, duidelijk aan het licht zouden komen.

Onder de voorstellen waarbij ons land is betrokken komen voor.-

10 een voorstel van den Franschen Noorderspoorweg tot behoud der beide sedert 1" Mei ingelegde sneltreinen ook gedurende den winterdienst tusschen Amsterdam en Brussel via 's-Gravenhage, die eene versnelde verbinding vormen tusschen Amsterdam en Parijs;

2o een voorstel van de Koninklijke spoorwegdirectie te Kassei om, door het daarstellen van de ontbrekende aansluiting Oberhausen—Hamm eene rechtstreeksche verbinding te verkrijgen tusschen der, ten, 4 lö resp 410 vertrekkenden sneltrein Amsterdam/Rotterdam—Oberliausen via Kassei naar Weenen en de Boheemsche badplaatsen;

2o. een voorstel van de Koninklijke spoorwegdirectm te Keu ertot bepaling der route voor het vervoer van het re.zigersverkeer tusschen Vlissingen—Keulen gedurende den aanstaanden winterdienst.

Staatsblad nV 113 be^atT^VV^t^ houdende toekenning van rentelooze voorschotten uit s Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg van een stoomtramweg van Brouwershaven naar Steenbergen en van tramwegwerken tot aansluiting van de haven nabij Numansdorp aan den stoomtramweg Zuid-Beijerland— Rotterdam en aanleg van Rijkshavens en aanlegplaatsen nabij Numansdorp, te Zijpe en Willempolder