is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 24, 12-06-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 34-

304

f 267 000 ■ 3°. Maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Veldhuis (2de ged.).' Raming f 256,000. Inl. op het bureel der genie ald. De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk op Maandag 21 Juni 1897, des namiddags vóór 3 uur vrachtvrij zijn bezorgd op het bureel van den besteder, alwaar een bus zal geplaatst zijn tot verzameling van die biljetten, voor welke — desverlangd — tot zoolang bewijzen van ontvangst zullen worden afgegeven. Behalve voor de aanneming van elk der bovengenoemde werken afzonderlijk, kan, — met inachtneming van bepalingen in de bestekken, — ook worden ingeschreven voor de aanneming van twee of drie werken gezamenlijk.

Lollum (Fr.). Best. der Coöp. Ver. Ruige Lollum-Waaxens: Bouwen van een stoomzuivelfabriek met directeurswoning, ketelhuis, machinegebouw, ijshuis, enz. en 4 werkmanswoningen. Best bij den archt. J. Timmenga te Oosterend. Aanw. 16 Juni te 11 ure. Bilj. inz. vóór of op 22 Juni bij den voorzitter J. W. Wijnia ald.

Woensdag 23 Juni.

"s-Gravenhage. Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure: Onderhouden van de werken voor scheepvaart, afwatering en gemeenschap langs het riviervak Heleind-Dongemond, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1898. Raming f 24.300. (Zie Adv. in n°. 21.)

Id. Id. Onderhoud en herstel der Rijks rivierwerken van de Nieuwe Maas en het Scheur en aan den Hoek van Holland, uitmakende den Waterweg van Rotterdam naar Zee, van 1 Juli 1897 tot en met 30 Juni 1900. Raming: le perc. f 67,600, 2e perc. f 334,200, in de 3 jaren. (Zie Adv. in n°. 21.j

Id. Id. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas, tusschen de KM.-raaien CLXXV en CLXXVII, onder de gem. Nederasselt, prov. Gelderland. Raming f8650. (Zie Adv. in n°. 22.) . j . . .

Id. Id. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas, tusschen de K.M.-raaien CCXIX en CCXXI, onder de gemeenten Lith (prov. Noordbrabant) en Heerewaarden (prov. Gelderland). Raming f 18,280. (Zie Adv. in n°. 22.)

« ' . tt° - k„* Hf,*» «i Wnt TT er, w te HU, ure:

Vernieuwing van de schutsluis in den mond der Ve Wijk te Veenhuizen gem. Norg, beh. tot de werken van het Veenhuizerkanaal in de prov Drenthe. Raming f 20,900. (Zie Adv. in n°. 22.)

Grouw. Burg en Weths. v. Idaarderadeel: Leveren van 280 M» pruissische grind en 60 M3. basaltslag. Inl. bij den gem.-opz. ald. Bilj. inz. uiterlijk 23 Juni vóór 11 ure.

RESTAURANT VAN DER DDSSE.

Eigenaar B. SANDERSE, Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen. Telephoon : 5ïo. SS8,

Telegram-Adres : SA>"BKKSE, Rotterdam.

Oestersalon „AU GOURMET".

ASPÏÏALT-WEBEN EN 1110 VLOEREN.

FABRIEK Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

j

NATUURL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren. Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fnndeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

JAN HAMER & Go.,

Heerengracht 583, bij de Utreclitsclie straat, Amsterdam.

Hydraulische-, JEectrische-, Stoom- en Hand-

LIFTEN en KRANEN.

HAND- M STOOMLIEEEN. Loopkranen. — Looprollen.

Transporteurs. — Blevateurs.

Takel, Takelblokken, Kraanblokken.

DOMMEKRACHTEN. — VIJZELS.

HQOGEIWflFf & €%

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

t's

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJ0RRINGS volgens waterstaatsmodel

Gedruist bi) F. J. BELINFANTE, voorn.: A. d. SCHINKEL.